Teksti suurus:

Kohalike maksude seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 68, 1169

Kohalike maksude seadus

Vastu võetud 21.09.1994

(õ) 29.12.2008 14:50

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. oktoobri 1994. a.
otsusega nr. 399

 

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Seaduse ülesanne

Käesoleva seadusega sätestatakse kohalikud maksud, kohalike maksude kehtestamise kord ja nendele esitatavad nõuded.

§ 2. Kohalike maksude kehtestamise kord

(1) Valla- või linnavolikogul (edaspidi volikogu) on õigus käesoleva seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks (edaspidi maksumäärus).

(2) Maksumäärus jõustub ja avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200) sätestatud korras.

§ 3. Kohalike maksude kogumine

(1) Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus, kes korraldab kohalike maksude kogumist.

(2) Volikogu poolt volitatud ametiisik rakendab kohalike maksude kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi volikogu määrusega kehtestatud ulatuses.

(3) Volikogu ja Maksuameti kohalik talitus võivad käesoleva seaduse §-des 7 ja 8 sätestatud kohaliku tulumaksu ja müügimaksu kogumiseks sõlmida Maksuameti keskasutuse nõusolekul lepingu, mille alusel Maksuameti kohalik talitus kohustub koguma neid makse.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulud kaetakse valla- või linnaeelarvest.

§ 4. Kohalike maksude kehtestamise nõuded

(1) Maksumääruses peavad olema järgmised andmed:

1) maksu nimetus;
2) maksuobjekt;
3) maksumaksjad;
4) maksumäärad;

5) maksu tasumise kord;
6) maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg;

7) maksukohustuse tekkimise aeg;
8) võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord;

9) maksumääruse jõustumise aeg.

(2) Kohalik maks ei tohi takistada inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist.

(3) Maksuobjekti ei tohi maksustada rohkem kui ühe kohaliku maksuga.

§ 5. Kohalike maksude loetelu

Kohalikud maksud on:
1) isikumaks;
2) kohalik tulumaks;
3) müügimaks;
4) paadimaks;
5) reklaami- ja kuulutusemaks;
6) teede ja tänavate sulgemise maks;
7) mootorsõidukimaks;
8) loomapidamismaks;
9) lõbustusmaks.

 

2. peatükk

KOHALIKUD MAKSUD

 

§ 6. Isikumaks

(1) Isikumaksu maksavad 18 - 65-aastased valla- või linnaelanikud.

(2) Isikumaksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

(3) Isikumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

(4) Isikumaksust on vabastatud tegevteenistuses olevad ajateenijad ning I ja II grupi invaliidid.

(5) Tööandja on kohustatud vähemalt üheks kuuks tööle võetud maksumaksja taotluse alusel kinni pidama tema töötasust igakuiselt 1/12 isikumaksu aastasummast ja kandma selle üle maksumaksja poolt deklareeritud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse eelarvesse väljamakse tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.

(6) Isikud, kes ei ole vabastatud isikumaksust ning kellelt ei peeta seda maksu kinni käesoleva paragrahvi 5. lõikes sätestatud korras, deklareerivad volikogu määruses sätestatud maksuhaldurile oma elukoha aadressi ja tasuvad isikumaksu vähemalt 1/4 suuruste osadena aastamaksu summast kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks elukohajärgse omavalitsuse eelarvesse.

(7) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda isikumaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 7. Kohalik tulumaks

(1) Kohalik tulumaks kehtestatakse ettevõtetele, mille asukohaks on registreerimisel märgitud valla või linna territoorium ja mille tulu kuulub tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79, 1184; 1994, 24, 393 ja 49, 806) alusel maksustamisele. Ettevõttena käsitletakse ka mittetulundusühinguid ja -liite ning muid mittetulundusorganisatsioone nende majandustegevuse osas.

(2) Kohaliku tulumaksu objektiks on tulumaksuseaduse alusel arvutatud maksumaksja maksustatav tulu, millest on maha arvatud eespool nimetatud seaduses sätestatud riiklik tulumaks.

(3) Kindlustusseltside kohaliku tulumaksu objektiks on käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud kindlustusmaksete (preemiate) summa.

(4) Kohaliku tulumaksu määra kehtestab volikogu, kuid mitte rohkem kui 2% maksustatavast tulust, kindlustusseltside puhul aga mitte rohkem kui 0,4% maksustamisperioodil kindlustusest ja edasikindlustusest, välja arvatud kohustuslikust liikluskindlustusest laekunud kindlustusmaksete (preemiate) summast.

(5) Kohaliku tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta või tulumaksuseaduses sätestatud juhtudel kalendriaastast erinev periood.

(6) Maksumaksja on kohustatud esitama volikogu määruses sätestatud maksuhaldurile rahandusministri poolt kehtestatud tuludeklaratsiooni tulumaksuseaduses sätestatud aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaks.

(7) Kohalik tulumaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaks.

(8) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda kohaliku tulumaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 8. Müügimaks

(1) Müügimaksu maksavad valla või linna territooriumil ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud ning ettevõtted, mille asukohaks on registreerimisel märgitud valla või linna territoorium. Mõistet "ettevõtlus" kasutatakse käesolevas lõikes tulumaksuseaduses sätestatud tähenduses.

(2) Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt lõpptarbijale müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade või teenuste müügihind käesoleva seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses (RT I 1993, 60, 847; 79, 1185; 1994, 45, 721 ja 50, 847) defineeritud maksustatava käibe maksustatav väärtus.

(3) Müügimaksu määra kehtestab volikogu, kuid mitte rohkem kui 1% käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud kaupade ja teenuste maksumusest müügihinnas.

(4) Müügimaksuga maksustamise periood on kvartal.

(5) Maksumaksja on kohustatud esitama volikogu määruses sätestatud maksuhaldurile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri poolt kehtestatud käibedeklaratsiooni ja tasuma müügimaksu omavalitsuse eelarvesse käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.

(6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda müügimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 9. Paadimaks

(1) Paadimaksu maksavad tehnilisele ülevaatusele kuuluvate kuni 12 meetri pikkuste paatide, jahtide ja kaatrite (edaspidi väikelaevad) omanikud.

(2) Paadimaks tasutakse väikelaeva asukohajärgse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(3) Paadimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

(4) Kui väikelaev on registreeritud pärast maksustamisperioodi algust, maksustatakse see alates registreerimisele järgnevast kuust proportsionaalselt maksustamisperioodi lõpuni jäänud kuude arvuga.

(5) Väikelaevade registripidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ja registrist kustutatud väikelaevade kohta paadimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.

(6) Volikogul on õigus kehtestada väikelaevadele diferentseeritud maksumäärad ning keelata paadimaksu mittetasunud isikutele kuuluvate väikelaevade tehniline ülevaatus.

(7) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda paadimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 10. Reklaami- ja kuulutusemaks

(1) Reklaami- ja kuulutusemaksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt.

(2) Maksustamisele kuuluvate kuulutuste ja reklaami ning nende paigutuskohtade loetelu kehtestab volikogu.

(3) Reklaami- ja kuulutusemaksust on vabastatud riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam.

(4) Reklaami- ja kuulutusemaksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

(5) Reklaami- ja kuulutusemaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda reklaami- ja kuulutusemaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 11. Teede ja tänavate sulgemise maks

(1) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeaala või selle osa sulgemine.

(2) Teede ja tänavate sulgemise maksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

(3) Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

§ 12. Mootorsõidukimaks

(1) Mootorsõidukimaksu maksavad riiklikult registreeritud mootorsõidukeid omavad füüsilised ja juriidilised isikud volikogu poolt mootori võimsuse ühikule, sõiduki tonnaaþile või istekohtade arvule kehtestatud maksumäärade järgi.

(2) Mootorsõidukimaksuga ei maksustata:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste, kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõidukeid;
2) Eestisse akrediteeritud diplomaadi staatust omavate isikute, välisriigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsustevaheliste koostööprogrammide esinduste poolt kasutatavaid mootorsõidukeid;
3) I ja II grupi invaliidide mootorsõidukeid.

(3) Mootorsõidukimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Jooksval kalendriaastal pärast 30. juunit registreeritud mootorsõidukitelt tasutakse mootorsõidukimaksu 50% aastamaksu määrast.

(4) Mootorsõidukimaks tasutakse mootorsõiduki omaniku elu- või asukohajärgse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(5) Mootorsõidukite registripidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ja registrist kustutatud mootorsõidukite kohta mootorsõidukimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.

§ 13. Loomapidamismaks

(1) Loomapidamismaksu maksavad loomade, kelle pidamine valla või linna territooriumil on maksustatud, omanikud. Nende loomade loetelu kehtestab volikogu.

(2) Loomapidamismaksust on vabastatud:
1) politsei, kaitseväe, piirivalve, tolli, Kaitseliidu ning tuletõrje- ja päästeformeeringute teenistusloomade pidamine, kui neid kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks, samuti pimedate inimeste juhtkoerte pidamine;
2) loomapidamine valla või linna territooriumil kuni ühe kuu jooksul.

(3) Loomapidamismaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

(4) Loomapidamismaksu määrad kehtestab volikogu.

(5) Loomapidamismaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda loomapidamismaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 14. Lõbustusmaks

(1) Lõbustusmaksu maksavad:
1) valla või linna territooriumil tasuliste meelelahutusürituste korraldajad;
2) valla või linna territooriumil asuvate meelelahutusasutuste omanikud.

(2) Lõbustusmaks kehtestatakse müüdud pääsmetelt. Tasulise meelelahutusürituse pääsmed kuuluvad registreerimisele valla- või linnavalitsuses, mille territooriumil üritus toimub.

(3) Lõbustusmaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(4) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda lõbustusmaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

 

3. peatükk

LÕPPSÄTTED

 

§ 15. Vastutus volikogu määruse rikkumise eest

(1) Kehtestatud tähtajast hiljem omavalitsuse eelarvesse tasutud kohaliku maksu summalt ja maksumaksja poolt maksuhalduri kasuks enammakstud summalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduse paragrahvis 28 sätestatud korras.

(2) Vastutus maksumääruse rikkumise eest sätestatakse maksukorralduse seaduse alusel samas maksumääruses.

(3) Täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad omavalitsuse eelarvesse.

(4) Volikogu määruse alusel tasumisele kuuluvad või nendest vähemmakstud summad nõutakse sisse tagantjärele viimase kolme aasta eest maksustamisperioodi algusest arvates, mil maksmata jäänud või vähemmakstud summa välja selgitati.

§ 16. Vaidluste lahendamine

(1) Maksumaksjal on õigus taotleda volikogu määruses muudatuste tegemist või selle tühistamist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras.

(2) Maksumaksjal on õigus 30 kalendripäeva jooksul maksuhalduri maksuteate või ettekirjutuse kättesaamisest arvates esitada maksustamise kohta vastulause maksuhaldurile.

(3) Maksuhalduri otsusega mittenõustumisel pöördub maksumaksja kaebusega kohtusse.

(4) Maksumaksjal on õigus esitada kaebus kohtusse ka enne vastulause esitamist.

(5) Kaebuse esitamine ei võta maksumaksjalt maksuhalduri ettekirjutuse täitmise kohustust, kuid kuni otsuse tegemiseni maksumaksja kaebuse kohta ei ole maksuhalduril õigust maksuvõla sissenõudmiseks maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 17. Muudatused maksukorralduse seaduses

Maksukorralduse seaduses (RT I 1994, 1, 5; 24, 394 ja 54, 904) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad "seaduses sätestatud ja volikogu" sõnadega "seaduse alusel valla- või linnavolikogu (edaspidi volikogu)";
2) paragrahvi 7 punktist 3 jäetakse välja sõnad "kohaliku maksu puhul piirmäärad";

3) paragrahvi 11 5. lõike esimene sõna "Maksuhaldurite" asendatakse sõnadega "Riiklike maksude maksuhaldurite";

4) paragrahvi 14 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Riiklike maksude maksuhaldurid on Maksuamet ja Tolliamet ning nende kohalikud talitused. Kohalike maksude maksuhaldurid oma haldusterritooriumil on valla- ja linnavalitsused ning vastavalt kohalike maksude seaduse paragrahv 3 3. lõikele Maksuameti kohalikud talitused";
5) paragrahvi 30 2. lõiget täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
"Kohalike maksude seaduse rikkumise asja arutamise ja karistuse määramise õigus on volikogu poolt volitatud ametiisikul."

§ 18. Haldusõiguserikkumiste seadustiku täiendamine

Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; 1993, 7, 103; RT I 1993, 33, 539; 44, 637; 62, 891; 72/73, 1019; 1994, 1, 5; 12, 202; 23, 385; 24, 391; 28, 424 ja 427; 34, 532 ja 534; 39, 620; 46, 773; 48, 789 ja 50, 845) paragrahv 188 teksti täiendatakse pärast arvu "140" arvuga "141".

 

Riigikogu esimees Ü. Nugis

 

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json