Teksti suurus:

Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 20, 377

Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine

Vastu võetud 12.03.1996 nr 75

Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384) paragrahvi 22 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Kalade veekogudesse asustamise kord» (juurde lisatud).

  Peaminister Tiit VÄHI
  Keskkonnaminister Villu REILJAN
  Riigisekretär Uno VEERING


  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1996. a määrusega nr 75

Kalade veekogudesse asustamise kord

Käesoleva korra tähenduses on kalade veekogudesse asustamine kalade, jõesilmu, jõevähi ja teiste veeselgrootute või nende viljastatud marja (edaspidi kala) sisselaskmine looduslikesse veekogudesse.

Käesolev kord ei reguleeri Eestis looduslikult mitteesinevate liikide või nende viljastatud marja veekogudesse asustamist.

1. Asustamine toimub asustamisloa alusel vastavalt riiklikule või maakondlikule programmile või veekogu majandamiskavale.

2. Taotluse asustamisloa väljaandmiseks esitab isik (edaspidi asustaja) maavanemale, kelle halduspiirkonnas toimub asustamine.
1) Asustamisloa taotlusele peab olema lisatud või selles näidatud:
– veterinaartõend(id) asustamise lubatavuse kohta, lähtudes asustatavast kalast ja asustamisveekogust;
– asustatava kala päritolu (riik, halduspiirkond, veekogu/kasvandus);
– asustatava kala liik, vanus, kogus ning keskmine kaal;
– asustamiseesmärk;
– väljavõte programmist või majandamiskavast, mille alusel toimub asustamine;
– asustamisveekogu ja asustamiskoht.
Mitme maavanema halduspiirkonnas asuva veekogu (v.a meri) puhul tuleb taotlusele lisada teiste maavanemate nõusolek.
2) Uue liigi sissetoomisel veekogusse peab asustamisloa taotlusele olema lisatud ekspertiisiakt, mis annab vastuse:
– veekogu sobivuse kohta asustatavale liigile;
– asustatava liigi mõju kohta veekogu ökosüsteemile (elupaigad, toiduobjektid, vaenlased, konkurendid);
– haiguste leviku ohu kohta;
– võimalike geneetiliste mõjude kohta (ristumise oht).
Ekspertiisiga kaasnevad kulud kannab asustaja. Ekspertiisiakti kehtivusaeg on kaks aastat.
3) Eestisse imporditud ja asustatud kala edasiasustamist teistesse veekogudesse on võimalik taotleda pärast asustamise tulemuste ja mõju selgitamist (seiret) ning sellest tuleneva soovituse saamist. Seire teostaja määratakse asustamisloaga.

3. Asustamisloa annab välja maavanem 2 nädala jooksul pärast taotluse esitamist.
1) Asustamisloale märgitakse:
– asustaja; – asustatava kala liik, vanus ja kogus;
– asustamiseks lubatud ajavahemik;
– asustamisveekogu ja asustamiskoht;
– vajaduse korral seire teostaja ning nõuded seire osas.
2) Maavanem võib keelduda asustamisloa väljaandmisest, kui ekspertiis on asustamise suhtes eitav.
3) Erimeelsused loa väljaandmisel lahendab Keskkonnaministeerium.

4. Kalade veekogusse asustamisel koostab asustaja akti (akti vorm on lisatud käesoleva korra juurde).

Akt esitatakse loa väljaandjale ja veekogu omanikule.

Kalade asustamise juures peab viibima veekogu omanik või tema esindaja.

5. Kalade asustamise korra rikkuja kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.


  Lisa
«Kalade veekogudesse asustamise korra» juurde

A K T
kalade veekogusse asustamise kohta

Asustatud kala liik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kala vanus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kala kogus (tk või kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isendi keskmine kaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (g/tk)
Kala päritolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andmed kala seisundi kohta  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asustamisveekogu, asustamiskoht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vee temperatuur asustamisveekogus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  °C
Asustamisloa number ja väljaandja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akti koostamise kuupäev ning koht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akti koostasid (asutus, nimi, allkiri)
veekogu omanik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
asustaja(d)

/otsingu_soovitused.json