Teksti suurus:

Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.1996
Avaldamismärge:

Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine

Vastu võetud 27.03.1996 nr 11

Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride

meditsiiniline teenindamine

 

Lähtudes Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise

lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti

Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise

tingimustest ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise

kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride

sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil

ratifitseerimise seadusest (RT II 1995, 46, 203), samuti

27. märtsil 1996. a. sõlmitud kokkuleppest Eesti Vabariigi

Sotsiaalministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi

vahel Eesti Vabariigis elavate Vene Föderatsiooni relvajõudude

mittetöötavate pensionäride meditsiinilise teenindamise ja

proteesimise eest tasumise korra (edaspidi kokkulepe) kohta

määran:

1. Keskhaigekassal tagada kokkuleppe täitmine Eesti

Vabariigi territooriumil.

2. Keskhaigekassal korraldada Vene Föderatsiooni

sõjaväepensionäridele (edaspidi sõjaväepensionärid) haigekassa

liikmekaartide väljaandmine Vene Föderatsiooni Eesti Vabariigis

asuva suursaatkonna juures oleva sotsiaalkindlustuse osakonna

kaudu.

3. Tervishoiuasutustel, kellel on sõlmitud raviteenuste

osutamise lepingud piirkondliku haigekassaga, esitada haigekassa

liikmekaardi arved ja haiguslehed sõjaväepensionäridele osutatud

raviteenuste (välja arvatud hambaravi ja -proteesimine) eest

tasumiseks Keskhaigekassale.

4. Tervishoiuasutus on kohustatud informeerima

Keskhaigekassat erakorraliselt vältimatu abi andmise korras

hospitaliseeritud haigest sõjaväepensionärist, kui ravi eeldatav

maksumus ületab 40 000 krooni.

5. Soodustingimustega ravimiretsepte väljastatakse

sõjaväepensionäridele Eesti Vabariigi Valitsuse poolt

kehtestatud korras.

6. Tervishoiuasutustel kooskõlastada eelnevalt

Keskhaigekassaga sõjaväepensionäridele plaaniliste

operatsioonide teostamine, taastusravituusikute väljastamine

ning endoproteeside hankimine ja paigaldamine.

7. Sõjaväepensionäridele hambaravi ja -proteesimise

teenuste osutamiseks sõlmida lepingud Keskhaigekassa ja

tervishoiuasutuse vahel. Nende teenuste eest tasumine toimub

lepingu kohaselt.

8. Sõjaväepensionäridele osutatakse meditsiiniteenuseid

samas korras kui ravikindlustusseaduse kohaselt haigekassa poolt

kindlustatud isikutele.

9. Sõjaväepensionäridele osutatud meditsiiniteenused

tasutakse Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud

ravikindlustuse terviseuuringute ja raviteenuste hinnakirja

järgi.

10. Kokkuleppe täitmisel on Keskhaigekassal õigus:

10.1. kontrollida tervishoiuasutuse poolt

sõjaväepensionäridele osutatud meditsiiniteenuste põhjendatust

ja põhjendamatuse korral keelduda meditsiiniteenuse maksumuse

(hinna) tasumisest või tasutud meditsiiniteenuse maksumus (hind)

tervishoiuasutuselt sisse nõuda;

10.2. keelduda osutamata meditsiiniteenuse eest tasumisest

või nõuda tervishoiuasutuselt osutamata meditsiiniteenuse

maksumus (hind) sisse;

10.3. keelduda tervishoiuasutuse eksimuse tagajärjel

tekkinud tüsistuse ravi eest tasumisest. Vaidlused

Keskhaigekassa ja tervishoiuasutuse vahel lahendatakse

kokkuleppe teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse

Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev ravikvaliteedi komisjon.

11. Tervishoiuasutustel osutada sõjaväepensionäridele

raviteenuseid lähtudes käesolevast määrusest kuni 1. maini

1996. a. pensionitunnistuse ja isikut tõendava dokumendi

esitamisel ning märkida pensionitunnistuse number haigekassa

liikmekaardi arvele või haiguslehele.

12. Alates 1. maist 1996. a. tervishoiuasutustel osutada

sõjaväepensionäridele raviteenuseid käesolevast määrusest

lähtudes haigekassa liikmekaardi ja isikut tõendava dokumendi

esitamisel.

13. Keskhaigekassal tasuda pärast käesoleva määruse

jõustumist alustatud sõjaväepensionäride ravi.

14. Käesolev määrus jõustub allakirjutamise päeval.

 

Minister Toomas VILOSIUS

Kantsler Jaan RÜÜTMANN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json