HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonInvesteeringute kaitset käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSRahandusVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Teksti suurus:

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 18, 258

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

(õ) 31.10.2008

Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri


EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Volitada käesolevaga Eesti Vabariigi Valitsust astuma Eesti Vabariigi nimel Rahvusvahelise Valuutafondi (edaspidi Fond), Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (edaspidi Pank), Rahvusvahelise Rahanduskorporatsiooni (edaspidi Korporatsioon), Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (edaspidi Assotsiatsioon), Investeeringute Vastastikuse Garanteerimise Agentuuri (edaspidi Agentuur) ja Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (edaspidi Keskus) liikmeks, nõustudes Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirjaga nende kehtivas redaktsioonis ning Agentuuri ja Keskuse konventsiooniga (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 1, 2, 3, 4, 5 ja 6*) ning Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri Nõukogu otsustes (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 7, 8, 9, 10 ja 11*) sisalduvate tingimustega, mis puudutavad Eesti Vabariigi liikmestaatust nendes organisatsioonides.

2. Eesti Vabariigi Valitsus on Eesti Vabariigi Fondi vastuvõtmisest alates volitatud Eesti Vabariigi nimel võtma endale kõik Fondi Laenukasutuse Eriõiguste Osakonna töös osalemisest tulenevad kohustused.

3. Eesti Vabariigi Valitsus on Eesti Vabariigi Fondi vastuvõtmisest alates volitatud Eesti Vabariigi nimel tunnistama Fondi Nõukogu otsusega nr. 45-3 heaks kiidetud Fondi põhikirja kolmandat parandust.

4. Eesti Vabariigi majandusminister või selleks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud muu isik on volitatud alla kirjutama Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirja, samuti Agentuuri ja Keskuse asutamiskonventsiooni originaaleksemplaridele ning astuma samme ja rakendama kõiki käesoleva otsuse 1., 2. ja 3. punkti nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid.

5. Volitada Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi saama krediidina või muudest allikatest raha Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni, Agentuuri ja Keskuse põhikirjas või konventsioonis ettenähtud makseteks ning väljastama selleks edastamatuid protsendita võlatähti.

6. Kehtestada, et:

1) Eesti Pank tegutseb vastavalt Fondi põhikirja 5. artikli 1. lõikele ja Panga põhikirja 3. artikli 2. lõikele fiskaalagentuurina, olles vastavalt volitatud Eesti Vabariigi nimel sooritama kõiki Fondi ja Panga eeskirjadega lubatud operatsioone ja tehinguid ning saama mis tahes summas Fondi ja Panga põhikirjakohaste operatsioonide ja tehingute tulemusena Eesti Vabariigile antavaid krediite;

2) Korporatsiooni põhikirja 4. artikli 10. lõikes, Assotsiatsiooni põhikirja 6. artikli 10. lõikes, Agentuuri asutamise konventsiooni 38. artiklis ja Keskuse asutamise konventsioonis ettenähtud infovahetus toimub Eesti Panga kaudu;

3) Eesti Vabariigi, Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri valuutahoiuste depositaariks on Eesti Pank.

7. Eesti Vabariigi Valitsus nimetab Fondi ja Panka oma esindaja ja esindaja asetäitja.

8. Eesti Vabariigi Valitsus võtab vastu käesoleva otsuse 1. punktis nimetatud põhikirjadest, konventsioonidest ja otsustest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmiseks vajalikke normatiivakte ning tagab käesoleva otsuse rakendamise ja täitmise.

9. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päevast.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 22. aprillil 1992.

_____________

* Avaldatakse ilma lisadeta.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.