Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" ja Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2013
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 12

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" ja Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 24.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34, maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrust nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

  (1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“22) maamaksumäära ja teiste maamaksuseadusest tulenevate andmete esitamine maksuhaldurile;”;

  (2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“25) maa hindamise seadusest tulenevate kohustuste ja õiguste teostamine, sh maatüki maksustamishinna arvutamine ja teatavakstegemine;”

  (3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“26) Tallinna kinnisvararegistri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine;”;

  (4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“27) Tallinna maamaksu registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine ning Tallinna maaregistri ja Tallinna ruumiandmete registri volitatud töötleja õiguste teostamine;”;

  (5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või muu juhataja poolt määratud ametnik.”.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määrust nr 20 „Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muudetakse järgmiselt:

  (1) määruse nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Maamaksumäära kehtestamine”;

  (2) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel.”;

  (3) paragrahvi 1 punktid 2, 3 ja 4 ning paragrahvid 3, 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 40 „Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine” punkt 2.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json