Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Nõo kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 43

Nõo kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.11.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev eeskiri reguleerib Nõo vallas Aiamaa külas asuva Nõo kalmistu (edaspidi kalmistu) haldamist ja kasutamist.

§ 2.  Kalmistu haldamine

  Kalmistu haldajaks on Nõo Vallavalitsus. Kalmistu haldaja korraldab kalmistu kasutamist ning kinnitab vajalikud lepingute ja lubade vormid.

§ 3.  Eeskirja täitjad

  Nõo kalmistu eeskirja (edaspidi eeskiri) on kohustatud täitma kõik kalmistul viibijad ja hauaplatsi kasutajad.

§ 4.  Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

§ 5.  Kalmistu kohta kogutavad andmed

  Kalmistu haldaja kogub kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta seaduses ettenähtud andmeid.

2. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE JA KASUTAMINE 

§ 6.  Hauaplatsi suurus ja asukoht

 (1) Hauaplats on maa-ala kalmistul, ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis.

 (2) Hauaplatsid võivad olla ühe-, kahe-, kolme- ja neljakohalised kirstu või urnimatuseks.

 (3) Hauaplatsi mõõtmed kirstu matmise korral on üldjuhul :
 1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
 2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
 3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
 4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

 (4) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1,0 x 1,0 m.

§ 7.  Hauaplatsi eraldamine ja kasutamine

 (1) Hauaplats eraldatakse surmatõendi alusel füüsilisele isikule, kellega kalmistu haldaja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu.

 (2) Kalmistu haldaja esindaja näitab hauaplatsi kasutajale kätte hauaplatsi asukoha ning tähistab kohapeal selle piirid.

 (3) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olnud hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kuni 01.01.2022

 (4) Senisel hauaplatsi kasutajal, kes on korraldanud hauaplatsil matmise või hooldab reaalselt hauaplatsi, on õigus esitada avaldus kasutuslepingu sõlmimiseks. Avalduse esitamine on vajalik, kui hauaplatsi soovitakse kasutada kauem kui 01.01.2022.

 (5) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral hauaplatsi kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb eelnevalt kalmistu haldajat kirjalikult teavitada.

§ 8.  Hauaplatsi kasutuslepingu tähtaeg

 (1) Kasutusleping sõlmitakse 25 aastaks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastava teate.

 (2) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 9.  Hauaplatsi kasutuslepingu lõppemine

 (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel.

 (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

 (3) Hauaplats, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata matmiskoha vastavalt eeskirja §-le 10.

 (4) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 11.

3. peatükk KASUTAJATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMINE 

§ 10.  Hauaplatsi kasutajata hauaplatsina arvelevõtmine

 (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 11.

 (2) Kasutajata hauaplatsina võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 11.  Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest on valdavas osas läbi kasvanud rohi või võsa;
 2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
 3) hauaplatsile on kogunenud praht ja lehed, millest järeldub, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

 (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

 (3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja vähemalt kaheliikmelise komisjoni.

 (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
 1) esimene ülevaatus, mille käigustuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, ja märgistatakse see vastava sildiga, millel on kirjas palve ühenduse võtmiseks ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Viimase hauaplatsi kasutaja andmete olemasolul edastab kalmistu haldaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse.
 2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

 (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või mittetunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

 (6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse kalmistu haldaja kodulehel teade, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga.

 (7) Pärast hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise otsust on kolme kuu möödumisel kalmistu haldajal õigus kasutusleping ühepoolselt üles öelda.

4. peatükk MATMISE KORRALDAMINE 

§ 12.  Matmiste registreerimine

  Matmised registreerib kalmistu haldaja esindaja.

§ 13.  Matmiseks nõusoleku taotlemine

  Matmiseks nõusoleku taotlemiseks esitatakse maetava isiku surmatõend või surnult sündinud lapse puhul arstlik surmateatis.

§ 14.  Matmine

 (1) Haua kaevamine ja matmine on ilma matmise registreerimata keelatud.

 (2) Eelseisvast matmisest tuleb ette teatada vähemalt üks tööpäev.

 (3) Üldjuhul toimub matmine teisipäevast laupäevani valgel ajal.

 (4) Matmist takistavate hauakivide ja muu vajaliku ajutine teisaldamine ning taaspaigaldamise teostab matuse korraldaja.

 (5) Matuse korraldaja korrastab hauaplatsi pärast matmist.

 (6) Matmise käigus kõrvalolevale hauale või üldkasutatavale alale tekitatud kahjustused korrastab matja või hüvitab kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või hauaplatsi kasutajaga kolme päeva jooksul peale kahjustuse tekkimist.

§ 15.  Kirstu või urniga matmine

 (1) Kirstu või urniga matmisel järgitakse põlist matmistava.

 (2) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m.

 (3) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,5 m.

 (4) Kui haua rajamisel ilmneb ettenähtamatuid takistusi, võib kalmistu haldaja loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatust.

§ 16.  Pealematmine

 (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine võib toimuda 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

 (2) Pealematmisel peab varasem tervena säilinud kirst jääma puutumata.

 (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse.

5. peatükk HAUAPLATSI JA KALMISTU KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 17.  Hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid nii (hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas), et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Kalmistu haldaja võib kehtestada täiendavad kujunduspõhimõtted lähtuvalt kalmistu muinsuskaitse eritingimustest, ajalooliselt väljakujunenud kujundusnõuetest ja kalmistu üldisest kujundusest.

 (3) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid.

 (4) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ning ei tohi takistada naabruses uue haua kaevamist.

 (5) Hauaplatsi kujundamisel võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) tuleb kasutada rahulikke värve ja need võib rajada vaid kalmistu haldajaga kooskõlastatult.

 (6) Hauatähise ja piirde eemaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.

§ 18.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud:
 1) korrastama regulaarselt hauatähised, –rajatised ja hauaplatsi;
 2) paigaldama olmejäätmed ettenähtud konteinerisse;
 3) paigaldama pargi- ja haljastusjäätmed (lehed, oksad, lilled jms) selleks ettenähtud kohta;
 4) teavitama kalmistu haldajat endaga seotud andmete muutumisest.

§ 19.  Kalmistu haldaja õigused ja kohustused

 (1) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud rajatised, puud ja põõsad.

 (2) Kalmistu haldaja kohustuseks on:
 1) tagada kalmistu üldkasutatava territooriumi korrashoid;
 2) korraldada kalmistu jäätmekäitlust;
 3) tagada kalmistul hauaplatside korrastamiseks esmaste töövahendite laenutamine;
 4) tagada taimede kastmiseks veevõtu võimalus.

§ 20.  Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud:
 1) Hoonete, rajatiste ja hauaplatsi, -tähise ning -rajatise mistahes rikkumine;
 2) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 3) hauaplatsi omavoliline hõivamine või muutmine;
 4) istutada puid kalmistu haldaja loata;
 5) puude ja põõsaste raiumine ilma kalmistu haldaja loata;
 6) sõitmine mistahes mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
 7) koduloomade viibimine;
 8) loomade matmine;
 9) sõitmine jalgrattaga, suusatamine, uisutamine.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 21.  Vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kalmistuseadusega ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 22.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Laurits Leedjärv
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json