Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 45

Narva Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 24.01.2013 nr 1
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 6 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Muuseum on Narva linna asutus ja allub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. Asukoht: Peterburi mnt 2, 20308, Narva, Eesti Vabariik.

  (2) Narva Muuseum juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ja oma põhimäärusest.

  (3) Narva Muuseumil on munitsipaalmuuseum oma logo ja pitsatiga.

  (4) Narva Muuseumi valdusesse kuulub järgmine vara: muuseumikogud ja projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühise turismitoote arendamine, II etapp / EstRusFortTour-2“ raames soetatud vara.

§ 2.   Muuseumi ülesanded

  (1) Narva Muuseumi põhieesmärgiks on Narva ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine. Oma eesmärgi täitmiseks teeb Narva Muuseum koostööd lepingupartneritega.

  (2) Narva Muuseumi ülesanneteks on teostada traditsioonilist museoloogilist tegevust (museaalide kogumine, säilitamine ja kirjeldamine).

  (3) Narva Muuseumil on õigus:
  1) anda üle vara ja teisi väärtusi juriidilistele ja füüsilistele isikutele vastavalt seadusandlusele ja normatiivaktidele;
  2) astuda lepingulistesse suhetesse ning reguleerida neid juriidiliste ja füüsiliste isikutega muuseumi tegevuse raames;
  3) osaleda ja tegutseda rahvusvahelistes koostööprogrammides;

§ 3.   Põhifond

  (1) Narva Muuseumi põhifond koosneb museaalidena klassifitseeritud kollektsioonide kogudest (arheoloogia, etnograafia, dokumendid, relvad ja relvastus, foto, numismaatika, kujutav kunst jne).

  (2) Narva Muuseum omab ja kasutab põhifondi vastavalt EV seadusandlusele, normatiivaktidele ja käesolevale põhimäärusele.

  (3) Muuseumi põhifondi kasutamise, säilitamise, uurimise ja mahakandmise eeskirjad toimivad vastavalt kehtestatud seadusandlusele.

  (4) Muuseumi eksponaatide ja kogude ajutine väljastamine ja vastuvõtt toimub vastavalt EV seadusandlusele ja normatiivaktidele.

§ 4.   Finants- ja majandusalane tegevus

  (1) Narva Muuseum on asutus, mille finantseerimine toimub Narva linnaeelarvest Kultuuriosakonna kaudu.

  (2) Narva Muuseumi tulude allikaks on laekumised kohalikust eelarvest ja teistest seaduslikest allikatest.

  (3) Muuseum kasutab rahalisi vahendeid vastavalt rahastajate poolt esitatud tingimustele.

  (4) Narva Muuseumi vara kasutamine toimub vastatavalt EV seadusandlusele, linnavara eeskirjadele ja käesolevale põhimäärusele.

  (5) Muuseumile osutab raamatupidamisteenust Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamine.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Narva Muuseum esitab oma tegevus- ja statistilised aruanded vastavalt kehtestatud seadusandlusele ja kinnitatud tähtaegadeks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, EV Kultuuriministeeriumile ja vastavatele riiklikele asutustele.

  (2) Järelevalvet Narva Muuseumi tegevuse üle teostavad kõrgemalseisvad asutused – Narva Linnavalitsus ja EV Kultuuriministeerium, samuti riiklike asutuste volitatud isikud. Järelevalvet teostatakse vastavalt kehtivale korrale.

§ 6.   Muuseumi juhtimine ja struktuur

  (1) Narva Muuseumi struktuuris on kogudeosakond ühe töötajaga ja projektiosakond. Projektiosakonna töötajad töötavad osakoormusega projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühise turismitoote arendamine, II etapp / EstRusFortTour-2“ heaks.

  (2) Narva Muuseumi juhib juhataja-peavarahoidja, kes teostab muuseumi üldjuhtimist ning täidab peavarahoidja ülesandeid, kellega sõlmib töölepingu Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja.

  (3) Narva Muuseumi juhataja-peavarahoidja õigusteks on:
  1) vormistada ja allkirjastada akte muuseaalide vastuvõtu ja liikumise kohta;
  2) väljastada muuseaale ajutiseks kasutamiseks teistele asutustele näituste, haridusprogrammide jne korraldamiseks.
  3) sõlmida ja lõpetada töölepinguid, omades tööandja õigusi.

  (4) Narva Muuseumi juhataja-peavarahoidja kohustusteks on:
  1) muuseumikogu säilitamise, kirjeldamise, arvestuse ja kasutamise eeskirjade järgimine
  2) muuseumi eelarve täitmise tagamine.

§ 7.   Muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Narva Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Narva Linnavolikogu vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 25.06.1998. a määrus nr 50/27 „Narva Muuseumi põhimäärus“.

  (2) Käesolevat määrust rakendada alates 1.jaanuarist 2013.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json