Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2017, 55

Vaivara valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.01.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu Vaivara valla 2017. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud summas 3 553 263 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 3 122 048 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -1 657 861 eurot;
  4) finantseerimistehingud summas 583 645 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas -643 001 eurot.

§ 2.   Sihtfinantseerimine

  Eraldada Vaivara valla 2017. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot korteriühistute toetamiseks;
  2) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot eramajade renoveerimise toetamiseks;
  3) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot tegevuskulude katteks;
  4) Vaivara Sinimägede SA-le 45 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
  5) Vaivara Sinimägede SA-le 39 000 Sinimägede Muuseumi laiendamine ja teenuste arendamine elluviimiseks;
  6) KA Vaiko AS-le 9 744 tuhat eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  7) KA Vaiko AS-le KA 7 986 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  8) KA Vaiko AS-le KA 3 904 eurot heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  9) KA Vaiko AS-le KA 720 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp);
  10) KA Vaiko AS-le KA 384 106 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp);
  11) Vaivara Kalmistud SA-le 50 000 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
  12) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
  13) ERNA Selts MTÜ-le 6 617 eurot Utria Dessant 2018 korraldamiseks;
  14) Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA-le 2 045 eurot liikmemaksu maksmiseks;
  15) Raudlaeva Maja MTÜ-le 6 048 eurot projekti „Ajaloolise 11-meetrise puulaeva“ omafinantseeringu katteks;
  16) Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ-le 300 eurot liikmemaksu maksmiseks;
  17) IVOL-i MTÜ-le 5 167 eurot liikmemaksu maksmiseks;
  18) Eesti Maaomavalitsuse Liidu MTÜ-le 2 852 eurot liikmemaksu maksmiseks;
  19) Kohalikke MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 10 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste läbiviimiseks
  20) Muude residentidele 30 500 eurot hajaasustuse programmi kasutajale;

§ 3.   Reservfond

  Moodustada Vaivara Vallavalitsuse reservfond summas 33 206 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2017. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json