SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 4

Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2
, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 156 lõike 36 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas.

  (2) Matusetoetus (edaspidi toetus) on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;
  2) matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

  (4) Toetuse määr on 300 eurot ühe matuse kohta. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest.

  (5) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Õigustatud isikud

  (1) Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

  (2) Tundmatu või omasteta surnud isiku matused korraldab ja kannab matuse korraldamise kulu Narva Linnavalitsus Sotsiaalabiameti kaudu.

§ 3.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse (Lisa 1). Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):
  1) isikut tõendav dokument;
  2) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või -tõend.

  (2) Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev.

  (3) Toetust ei määrata:
  1) kui käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
  2) kui käsitletava surmajuhtumi korral oli toetus juba eelnevalt määratud;
  3) isiku surnuks tunnistamise korral.

  (4) Otsust toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast.

  (5) Toetuse määramata jätmisest teatatakse toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, märkides ära keeldumise põhjuse.

  (6) Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie seaduses sätestatud korras.

  (7) Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või erandjuhtumil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrus nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“.

  (2) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja rakendatakse alates 01.01.2018.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Matusetoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json