SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 5

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3
, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 455- § 4517 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord Narva linnas.

  (2) Asendus- ja järelhooldusteenused (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenused) on sotsiaalteenused sotsiaalhoolekande seaduse mõttes. Teenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Narva linn.

  (3) Teenuste osutamist korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

  (4) Teenuseid rahastatakse riigieelarvest Narva linna eelarvesse eraldatud vahenditest ning teenustel oleva lapse või täisealise isiku sissetulekutest. Teenuste osutamiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 2.   Teenuste vajaduse hindamine ja määramine

  (1) Teenuste vajaduse hindamist teeb Sotsiaalabiameti spetsialist. Otsuse teenuste osutamise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

  (2) Lapse asendushooldusteenusele suunamisel valib Sotsiaalabiamet lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse liiki (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja osutaja ning põhjendab otsuses oma valikut.

  (3) Täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel lähtutakse isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadustest ja plaanis märgitud tegevustest. Otsuses märgitakse muuhulgas vajalikud abimeetmed ja teenuse osutaja.

  (4) Teenuste saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuste vajaduse hindamise ja teenustele suunamise protsessi.

§ 3.   Teenuste osutamise korraldamine ja teenuste eest maksmine

  (1) Asendushooldusteenuse osutamine perekodus või asenduskodus korraldatakse teenuse osutaja ja Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel. Asendushooldusteenuse eest makstakse sel juhul igakuiselt teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel, sealhulgas 240 eurot lapse isiklike kulude katteks.

  (2) Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes 1-3 lapsele korraldatakse perevanema lepingu alusel. Sel juhul makstakse teenuse osutajale igakuiselt iga lapse isiklike kulude katteks 240 eurot ja toetust perevanemale iga hooldatava lapse eest ühe neljandiku ulatuses TLS § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (3) Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes 4 lapsele korraldatakse käsunduslepingu alusel. Sel juhul makstakse teenuse osutajale igakuiselt iga lapse isiklike kulude katteks 240 eurot ja tasu perevanemale TLS § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära ulatuses.

  (4) Järelhooldusteenuse osutamine korraldatakse teenuse osutaja, teenuse saaja ja Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel. Järelhooldusteenuse eest makstakse igakuiselt teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel, sealhulgas 240 eurot isiku isiklike kulude katteks.

  (5) Teenuse eest maksmisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta ja teenuse saaja erivajadusi.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja rakendatakse alates 01.01.2018.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json