SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise korra kehtestamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 15

Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise korra kehtestamine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Maardu linna (edaspidi linn) poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning nende osutamise tingimused ja korra, kui see ei ole reguleeritud riigi või Maardu linnavolikogu muu õigusaktiga.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks.

  (3) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda abivajaval isikul, kes on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele ning teistele Maardu linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ja linnavalitsuse hallatavate asutuste osutatavatele sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega. Juhul, kui konkreetse sotsiaalteenuse osutamisega seonduv on reguleeritud eraldi õigusaktiga, kohaldatakse sotsiaalteenuse osutamise suhtes käesolevat korda niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus vastava õigusaktiga.

  (5) Linnavalitsus kehtestab lähtuvalt käesolevast korrast sotsiaalteenuste hinnad ja täiendavad tingimused.

§ 2.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Puudega lapsele võib isikliku abistaja teenuse määrata rehabilitatsiooniplaani alusel.

§ 3.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda linnale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist linnavalitsuse kinnitatud korra alusel.

  (3) Linnavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, linnavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 4.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi isikule, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Linnavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, linnavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 5.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Linnavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, linnavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 6.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusele andmise kord sätestatakse Maardu Linnavolikogu määrusega.

§ 7.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Linnavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, linnavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 8.   Koduteenus

  Koduteenuse osutamise kord sätestatakse Maardu Linnavolikogu määrusega.

§ 9.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  Üldhooldusteenuse osutamise kord sätestatakse Maardu Linnavolikogu määrusega.

§ 10.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Täiskasvanule isikule määratakse tugiisikuteenus linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord sätestatakse Maardu Linnavolikogu määrusega.

§ 11.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Linnavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord sätestatakse Maardu Linnavolikogu määrusega.

§ 12.   Toitlustamisteenus

  (1) Toitlustamisteenuse eesmärk on võimaldada toimetulekuraskustes isikutele üks täisväärtuslik toiduportsjon päevas.

  (2) Toiduportsjon on kuni 0,5 liitrit suppi või 350 grammi muud sooja toitu ja kuni 100 grammi leiva- või saiatooteid.

  (3) Teenust vajav isik esitab taotluse Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale. Sotsiaalabi osakonna juhataja teeb otsuse teenusele määramise või mitte määramise ning omaosaluse osas kuni 10 tööpäeva jooksul. Toetuse määramisel lisatakse taotleja määratud ajaks toitlustamisteenuse saajate nimekirja.

  (4) Teenust osutab Maardu Sotsiaalmaja Maardu linnavalitsuse poolt esitatud nimekirja alusel.

  (5) Teenuse hinna kehtestab linnavalitsus korraldusega.

§ 13.   Vältimatu sotsiaalabi teenus

  (1) Vältimatu sotsiaalabi teenuse eesmärk on vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse kättesaadavaks tegemine abivajajale, kes abi vajaduse hetkel viibib Maardu linna territooriumil.

  (2) Teenust osutatakse inimesele seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras. Linnaeelarvest rahastatava vältimatu sotsiaalabi andmise otsustab sotsiaalabi osakonna juhataja.

§ 14.   Muud täiendavad sotsiaalteenused

  (1) Linnavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) eripedagoogi nõustamisteenus;
  3) logopeedi teenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) kriisiabi, sh laste leinalaagris osalemine;
  6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  8) sõltuvusravi;
  9) erihoolekandeteenus;
  10) toiduabi;
  11) viipekeele tõlketeenus;
  12) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  13) muud toetavad teenused.

  (3) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

  (4) Teenusele suunatakse sotsiaalabi osakonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (5) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjelduse, üldised juhised ja finantseerimise.

  (6) Täiendava sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata toetust linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 15.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolul võib lähtuda teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 16.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Maardu linnas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku seaduslik esindaja.

  (2) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse linnavalitsusele. Avalduses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus.

  (3) Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda täiendavaid dokumente (sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (4) Vajadusel külastab linnavalitsuse ametnik/töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalvaldkonna töötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 17.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakond (edaspidi sotsiaalabiosakond) selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet, vajaduspõhist teenust konkreetsele isikule ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (4) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalvaldkonna töötaja kaasata oma töösse teisi erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

§ 18.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Maardu linna poolt korraldatavaid sotsiaalteenuseid võib isikule vahetult osutada linnavalitsus või linnavalitsuse hallatav asutus, maavalitsuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja vm.

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult linna eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (3) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

§ 19.   Sotsiaalteenuste finantseerimine ja sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest või linnaeelarvesse laekuvatest muudest sihtotstarbelistest vahenditest.

  (2) Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus üldkorraldusega.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (4) Linnavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 20.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsuse otsusega mittenõustumisel on teenuse taotlejal õigus pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtusse või vaidega Sotsiaalkindlustusameti poole.

§ 21.   Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Maardu Linnavolikogu 29.06.2016 määrus nr 54 „Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json