Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 “Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 16

Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 “Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 26 alusel ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.01.2018 protokollilisest otsusest nr 5

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 29.03.2016.a määruses nr 62 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(2) Hooldus seatakse üldjuhul raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).”

  (2) Paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Paragrahvi 3 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „3) soovitud hooldaja olemasolul tema nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed).”

  (5) Paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastataks alljärgnevalt: „Hooldajatoetuse määramiseks esitab hooldajaks määratav isik ametiasutusele sellekohase avalduse, milles märgib ka hooldajatoetuse saamiseks pangakonto numbri.”

  (7) Paragrahvi 5 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: muu puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval - 150 protsenti hooldajatoetuste määrast.

  (8) Paragrahvi 5 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: muu puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval - 60 protsenti hooldajatoetuste määrast.

  (9) Paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(1) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab linnavalitsus korraldusega sotsiaalabi osakonna ettepaneku alusel 10 tööpäeva jooksul taotluse ja täiendavate dokumentide laekumisest.”

  (10) Paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (11) Paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „1) Hooldus seatakse tähtajaliselt üldjuhul hooldust vajava isiku puude kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.”

  (12) Paragrahvi 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: "(1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemiseks võivad olla:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json