ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 17

Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 23.01.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 41 lg 1, § 42 ja § 43 alusel ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.01.2018 protokollilisest otsusest nr 6

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord (edaspidi määrus või kord) reguleerib Maardu linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda.

  (2) Sotsiaaleluruumide üürileandmisega täidab Maardu linn sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohustust anda eluruum isikutele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (3) Maardu Linnavalitsus moodustab sotsiaaleluruumide üürile andmiseks komisjoni (edaspidi komisjon).

§ 2.   Sotsiaaleluruumi mõiste

  Käesolevas korras käsitletakse sotsiaaleluruumina:
  1) sotsiaalkorter – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav korter;
  2) sotsiaalpind – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast või toa osast ja abiruumidest (dušš, köök, WC jne), mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

§ 3.   Sotsiaaleluruumi õigustatud subjekt

  (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik (edaspidi taotleja), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn.

  (2) Sotsiaalkorter antakse kasutusse eelkõige järgmistele eluaset mitteomavatele isikutele:
  1) lastega perele, kelle sissetulek ei võimalda eluruumi osta või üürida;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  3) puudega isikule sotsiaalhoolekande seaduse §-st 42 tulenevalt.

  (3) Sotsiaalpind antakse üürile eelkõige järgmistele eluaset mitteomavatele isikutele:
  1) isikutele, kes ei ole suuteline endale ja oma perekonnale eluruumi tagama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut, elu ja tervist;
  2) kinnipidamiskohast vabanenutele, kelle rahvastikujärgne elukoht enne kinnipidamist oli Maardu linn;
  3) isikutele, kes on tulnud asenduskodust ja asenduskodusse suunatud Maardu linnast.

§ 4.   Sotsiaaleluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse taotleja isiku- ja kontaktandmed, andmed perekonnaliikmete, ülalpeetavate ja ülalpidajate kohta, eluruumi taotlemise põhjus, andmed perekonna sissetulekute kohta, andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta.

  (3) Sotsiaalabiosakonnal on õigus abi- ja teenusevajaduse välja selgitamiseks nõuda täiendavaid dokumente, küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

§ 5.   Sotsiaaleluruumi andmine

  (1) Otsuse eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb Maardu Linnavalitsuse poolt vastavalt käesoleva korra § 1 lõikele 5 moodustatud komisjon 10 kalendripäeva jooksul arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.

  (2) Eluruumi andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaalabiosakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja, tema perekonna või ülalpidamiskohuslaste omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotleja omandis on kinnis- või olulise väärtusega vallasvara, välja arvatud tema omandis oleva kinnisvara võõrandamisel Maardu linnale;
  6) taotleja on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud sotsiaaleluruumist;
  7) ilmnevad muud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 18 ja § 19 lg 1 sätestatud juhud.

§ 6.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele on sotsiaaleluruum kasutusse antud, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping (edaspidi leping). Lepingu vormi kinnitab Maardu Linnavalitsus.

  (2) Enne lepingu sõlmimist on sotsiaaleluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata.

  (3) Leping sõlmitakse kahe nädala jooksul komisjoni otsuse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on komisjonil õigus keelduda sotsiaaleluruumi andmast.

  (4) Sotsiaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (5) Eluruumi üürilepingu Maardu linna omandis olevate eluruumide kohta sõlmib Maardu Sotsiaalmaja.

§ 7.   Sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaeg

  (1) Sotsiaaleluruum antakse üürile tähtajaga kuni 1 aasta koos kohustusega pind määratud tähtajaks vabastada.

  (2) Sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaja möödumisel on üürnikul õigus taotleda uue üürilepingu sõlmimist, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused ja vastab käesoleva määruse § 3.

  (3) Uue üürilepingu sõlmimise taotlemiseks tuleb sotsiaaleluruumi üürnikul esitada taotlus põhjendusega üürilepingu pikendamise vajaduse kohta sotsiaalabiosakonnale 1 kuu enne kehtiva üürilepingu tähtaja lõppemist. Sotsiaalabiosakonnal on õigus küsida teenuse vajaduse hindamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente taotluse põhjendatuse kohta ning teostada kodukülastust.

  (4) Uue üürilepingu sõlmimise otsustab komisjon. Otsuse tegemisel arvestatakse lepinguliste kohustuste täitmist üürniku poolt ja isikule teenuse osutamise aluseks olnud andmete võimalikku muutumist.

§ 8.   Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine

  (1) Lepingu võib üürnik ennetähtaegselt üles öelda, esitades vastava avalduse sotsiaalabiosakonnale vähemalt üks kuu enne lepingu lõpetamist.

  (2) Lepingu võib üürileandja komisjoni otsuse alusel ennetähtaegselt üles öelda kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) kui üürnik ei täida lepingus sätestatud tingimusi;
  2) kui üürnik või temaga koos elavad isikud ei kasuta sotsiaaleluruumi heaperemehelikult;
  3) kui üürnik või temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt maja teiste elanike rahu;
  4) kui üürnik lahkub alaliselt üüritud eluruumist.

§ 9.   Sotsiaaleluruumi kasutamise alused

  (1) Õigus eluruumi kasutada tekib isikul pärast vastava üürilepingu sõlmimist lepingus nimetatud kuupäevast.

  (2) Üürnik võib majutada talle kasutusse antud eluruumi oma abikaasat, elukaaslast ja alaealisi lapsi. Teisi isikuid on lubatud eluruumi majutada ainult komisjoni kirjaliku loa alusel.

  (3) Lemmiklooma pidamine tuleb kooskõlastada üürileandjaga.

  (4) Üürnik peab sotsiaaleluruumi kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega ning täitma lepingu muid tingimusi.

  (5) Üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruumi allüürile;
  2) teha sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või – paigutust ilma üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  (6) Sotsiaaleluruumi üürnikuga, kes ei pea kinni üürilepingu tingimustest, lõpetatakse üürileping antud elamispinna kasutamiseks.

§ 10.   Eluruumi eest tasumine

  (1) Eluruumi üüri määrab Maardu Linnavalitsus.

  (2) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia, vee, kanalisatsiooni, kütte, prügiveo ja muude kommunaalteenuste eest, samuti igakuised hooldus-, avarii- ja remondimaksed elamu haldajale, maamaks, tasu lauatelefoni, interneti ning valveteenuse kasutamine jms).

§ 11.   Sotsiaaleluruumide haldamine

  (1) Maardu linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide haldamist korraldab Maardu Sotsiaalmaja.

  (2) Maardu Sotsiaalmaja halduses olevate sotsiaaleluruumide sihipärase kasutamise ning üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise üle teostab järelevalvet Maardu Sotsiaalmaja juhataja.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 58 „Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json