Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 31

Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 ning konkurentsiseaduse § 301 lg 1 ja § 33 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruses nr 3 „Messitoetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lisatakse punkt 21 järgmises sõnastuses:

„21) messikorraldaja - äriühing või mittetulundusühing, sihtasutus või erialaliit, kelle tegevusala on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal messide korraldamine;";

2) paragrahvi 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud ettevõtlusametile toetuse taotluse ja kes pakub messil oma kaupu või teenuseid;";

3) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlus esitatakse vormikohase digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina (ettevotlus@tallinnlv.ee) või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Taotlusega koos esitatakse vormil nõutud lisadokumendid, sh hinnapakkumised projekti eelarves näidatud kõigi kulude kohta. Taotlusele kirjutab alla taotleja või tema seaduslik esindaja.";

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal kuni 20, töötleva tööstuse tegevusvaldkonnas (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu C) tegutseval taotlejal kuni 100. Taotleja käive viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on kuni 400 000 eurot. Kui taotleja on tegutsenud kauem kui kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet, siis peab taotleja täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks;".

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json