Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 35

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 24.04.2014 nr 12
RT IV, 02.05.2014, 67
jõustumine 05.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 01.02.2018, 1004.02.2018

Määrus kehtestatakse “Korruptsioonivastase seaduse“ paragrahvi 13 lõike 1 punktide 11, 13, 14 ja 15 ning paragrahvi 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Rapla vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning täpsustab huvide deklaratsioonide kontrollimisega seonduvat.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat talle teatavaks saanud “Korruptsioonivastase seaduse“ (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige;
  3) vallavalitsuse valitsemise all oleva äriühingu juhtorgani liige;
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]
  4) valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige;
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]
  5) perekonnaseisuametnik;
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]
  6) järelevalveametnik.
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab volikogu sekretär.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsiooni registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikute andmeid on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid, ametiisikutest vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ning vallavalitsuse valitsemise all olevate äriühingute ja valla asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmed.
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]

  (2) Seotud isikute andmed esitatakse pearaamatupidajale iga aasta 28. veebruariks.
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]

  (3) Isikut teavitatakse viivitamata andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel ja täiendavalt iga aasta 31. jaanuariks. Teavitamise tagab volikogu sekretär.

  (4) Seotud isikute andmed tuleb esitada käesoleva määruse lisana kehtestatud vormil.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile volikogu sekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.
[RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioone kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult volikogu esimeest ja vallavanemat. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem koordineerib korruptsiooniennetust vallavalitsuses ning vallavalitsuse hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle “Avaliku teenistuse seaduses“ nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli “Avaliku teenistuse seaduses“ keeldude järgimise üle.

§ 8.   Rakendussätted
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2018, 10 - jõust. 04.02.2018]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Lisa Seotud isikute andmete deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json