Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 40

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 55
RT IV, 06.04.2016, 49
jõustumine 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2017RT IV, 09.02.2017, 112.02.2017, rakendatakse alates 01.01.2017
18.04.2017RT IV, 03.05.2017, 306.05.2017
23.05.2017RT IV, 08.06.2017, 1011.06.2017
23.01.2018RT IV, 01.02.2018, 1404.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Maardu linna eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) taotlemist, määramist ja maksmist Maardu linnas.

  (2) Perekonna sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust võib taotleda käesolevas korras sätestatud tingimustel füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn.

  (3) Perekonna sissetulekust mittesõltuvat sotsiaaltoetust määratakse käesolevas korras sätestatud tingimustel isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn (v.a käesoleva korra § 11 ja § 12).

  (4) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
  1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
  2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (5) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise aluseks on taotleja abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud ning perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustused

  (6) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad alanejad ja ülenejad sugulased või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

2. peatükk Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse liigid 

§ 2.   Ravimitoetus

  (1) Retseptiravimite maksumus kompenseeritakse mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele.

  (2) Toetuse määr on kuni 90 eurot aastas.

§ 3.   Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel

  (1) Toetus määratakse mittetöötavatele puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel isiku osaluse osaliseks katmiseks.

  (2) Toetuse määr on kuni 140 eurot aastas.

§ 4.   Suvelaagri tuusiku toetus

  (1) Laste suvelaagrite tuusikute maksumus kompenseeritakse toimetulekuraskustega peredele; eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele.

  (2) Toetuse suuruse otsustab Maardu Linnavalitsus igaks eelarveaastaks.

§ 5.   Lasteaia- ja koolitoidutoetus

  (1) Munitsipaallasteaedade ja -koolide toidu maksumus kompenseeritakse toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele.

  (2) Toetuse suuruse otsustab Maardu Linnavalitsus igaks eelarveaastaks.

§ 6.   Toetus lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks

  (1) Lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulud kompenseeritakse toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele.

  (2) Toetuse suuruse otsustab Maardu Linnavalitsus igaks eelarveaastaks.

§ 7.   Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

  (1) Ühekordset toetust võib maksta majanduslikult raskes olukorras lastega peredele või üksikisikule, kes elab alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja muudel erandjuhtudel.

  (2) Toetuse määr on kuni 190 eurot aastas.

§ 8.   Muud toetused

  Erandjuhtudel võib abivajavale isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linnas, maksta ka muid käesolevas määruses nimetamata toetusi linnavalitsuse korralduse alusel. Toetust võib maksta ka konkreetselt määratletud abivajajate sihtrühmale.

3. peatükk Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid 

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardus vähemalt kuus kuud vahetult enne lapse sündi ning
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik sünnist alates ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.
[RT IV, 03.05.2017, 3 - jõust. 06.05.2017]

  (11) Sünnitoetus makstakse kahes osas:
  1) 50% toetusest pärast lapse sündi;
  2) 50% toetusest pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud 6 kuu jooksul enne lapse 1-aastaseks saamist.
[RT IV, 03.05.2017, 3 - jõust. 06.05.2017]

  (12) Taotlus sünnitoetuse esimese osa saamiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele 6 kuu jooksul pärast lapse sündi, taotlus sünnitoetuse teise osa saamiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele 6 kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
[RT IV, 03.05.2017, 3 - jõust. 06.05.2017]

  (2) Toetuse määr on:
  1) esimese lapse sündimisel 384 eurot;
  2) teise lapse sündimisel 500 eurot;
  3) kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1152 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus;
  4) viienda ja enama lapse sündimisel 1536 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus.
[RT IV, 09.02.2017, 1 - jõust. 12.02.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 10.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping tingimusel, et toetuse taotleja (lapsevanem või eestkostja või hooldaja) on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardu linnas vähemalt 6 kuud enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik ning tingimusel, et toetuse taotleja esitab Maardu Linnavalitsusele taotluse 3 kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (2) Toetuse määr on 150 eurot.
[RT IV, 08.06.2017, 10 - jõust. 11.06.2017]

§ 11.   Vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu kompenseerimine

  Vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu kompenseerimine kuni 1 eurot kuus üksikutele pensionäridele ja paljulapselistele peredele (3 ja enam alaealist last). Toetust makstakse neile, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukoht on Maardu linnas vähemalt jooksva aasta algusest.

§ 12.   Toetus elluastujatele lastekodulastele

  (1) Ühekordne toetus makstakse elluastujatele lastekodulastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne lastekodusse sattumist oli Maardu linn.

  (2) Toetuse määr on 378 eurot.

§ 13.   Juubelitoetus

  (1) Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule, tema sünnipäeval 65, 70, 75, 80 aastaseks saamisel ja alates 81. sünnipäevast igal aastal.

  (2) Toetuse saamiseks taotlust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn

  (3) Toetuse määr on 35 eurot.
[RT IV, 09.02.2017, 1 - jõust. 12.02.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 14.   Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjaile

  (1) Toetus määratakse Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjale ja makstakse üks kord aastas jooksva aasta aprillikuus.
[RT IV, 09.02.2017, 1 - jõust. 12.02.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (2) Toetuse saamiseks taotlust ei esitata, toetus määratakse nimekirja alusel isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn.

  (3) Toetuse määr on 300 eurot aastas.
[RT IV, 09.02.2017, 1 - jõust. 12.02.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 15.   Maamaksu toetus

  (1) Maamaksu toetus pensionäridele ühe Maardu linnas asuva elamumaa sihtotstarbega maatüki maamaksu osas kuni 50% maamaksu summast.

  (2) Toetuse määr on kuni 32 eurot aastas.

§ 16.   Toetus raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks

  (1) Igakuine toetus makstakse raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks isiklikule abistajale, isiklikele hooldus- ja abivahenditele, transpordile jne. Toetust ei maksta raske või sügava puudega isikule, kelle hooldajale makstakse hooldajatoetust.

  (2) Toetuse määr on:
  1) sügava puudega isikule 25,00 eurot kuus;
  2) raske puudega isikule 15,00 eurot kuus.

§ 17.   Matusetoetus

  (1) Ühekordset matusetoetust makstakse matust korraldavale inimesele Maardu linna elaniku surma korral juhul, kui lahkunu oli Maardu linna elanik vähemalt 6 viimast kuud.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) taotluse, milles märgib oma nime, elukoha aadressi ja arvelduskonto numbri ning surmatunnistuse koos kulude kandmist tõendatavate dokumentidega.

  (3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast.

  (4) Toetuse määr on üldjuhul 250 eurot.
[RT IV, 01.02.2018, 14 - jõust. 04.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

§ 18.   Muud toetused

  Muud toetused erandjuhtudel, mis makstakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn. Toetust võib määrata ka konkreetselt määratletud sihtrühmale.

4. peatükk Sotsiaaltoetuste menetlemine 

§ 19.   Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust vajav isik esitab sotsiaalabiosakonnale põhjendatud kirjaliku taotluse abi vajaduse kohta. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) millist sotsiaaltoetust vajatakse ja sotsiaaltoetuse vajaduse põhjendus;
  5) taotleja arvelduskonto;
  6) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta), sh kulutusi põhjendavad dokumendid;
  3) digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus või notariaalselt tõestatud avaldus juhul, kui taotleja soovib, et linn kannaks toetuse summa kolmanda isiku arvelduskontole;
  4) ravimitoetuse korral maksekviitung, millel peab olema kajastatud isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud.

  (4) Vajadusel võib toetust taotlev isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

  (5) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja teha kodukülastused.

  (6) Perekonna sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema linnaga koostööd.

§ 20.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust taotlev isik esitab sotsiaalabiosakonnale kirjaliku taotluse toetuse saamiseks (v.a. käesoleva korra § 13 ja § 14 nimetatud juhtudel) koos vajalike dokumentidega. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja.

  (2) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 21.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalabiosakond kontrollib taotluse laekumisest 10 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaalabiosakond hindab menetluse käigus perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

5. peatükk Sotsiaaltoetuste määramine 

§ 22.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Käesolevas korras § 4, § 8, § 16 ja § 18 nimetatud juhtudel otsustab sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise linnavalitsus korraldusega. Käesolevas korras § 2, § 3, § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 ja § 17 nimetatud juhtudel otsustab sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise sotsiaalabiosakonna juhataja oma otsusega.

  (2) Käesolevas korras § 8 ja § 18 nimetatud juhtudel on sotsiaalabiosakonna juhatajal õigus määrata sotsiaaltoetust kuni 50 eurot.

§ 23.   Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse andmisest keeldumine

  Toetuse andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotletud abivajaduse rahuldamine;
  4) taotleja on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  5) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
  6) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.

§ 24.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  Toetus kantakse 10 kalendripäeva jooksul pärast toetuse andmise otsustamist taotleja näidatud pangakontole või käesoleva korra § 4, § 5, § 8 ja § 18 nimetatud juhtudel teenuse osutajale.

6. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 25.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib Maardu Linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Maardu Linnavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 27.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.04.2016. a.

§ 28.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json