Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Türi valla 2018. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2018, 49

Türi valla 2018. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 11 lõike 9 ja § 29 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla 2018. aasta eelarve (edaspidi vallaeelarve) koostamisel Türi valla elanikke (edaspidi nimetatud kogukond) kaasava eelarveosa koostamiseks ja kogukonna huvides raha planeerimiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord.

§ 2.  Hääletamise korraldamise alused

 (1) Hääletamisel teel selgitatakse välja, milliste vallaeelarve koostamiseks esitatud ettepanekute (ideede) rahastamist avalikkus enim toetab. Ettepanekud esitatakse ja avalikustatakse Türi valla finantsjuhtimise korraga eelarve koostamiseks sätestatud korras.

 (2) Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ettepanekute seast ühe idee toetamiseks saab hääletada isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil (s.o 19.-28. veebruar 2018) Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

 (3) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on:
 1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
 2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

 (4) Hääletamine toimub perioodil 19.-28. veebruar 2018.

 (5) Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe avalikustatud idee poolt.

 (6) Hääletamise korraldamise tagab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

2. peatükk Hääletamise korraldamine 

§ 3.  Hääletamise viis ja koht

 (1) Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ühe ettepaneku toetamiseks saab hääletamisperioodil hääle anda
 1) elektrooniliselt Türi valla veebilehe kaudu või
 2) kirjalikult hääletuspunktis.

 (2) Hääletuspunktid asuvad Käru Raamatukogus ja Väätsa Raamatukogus ning Türi Raamatukogu struktuuriüksustes, st Türi linnas, Oisu alevikus ning Laupa, Kabala ja Kahala külades asuvates raamatukogudes.

§ 4.  Elektrooniline hääletamine

 (1) Elektrooniline hääletamine toimub veebikeskkonnas, mis on hääletamisperioodil ligipääsetav Türi valla veebilehel avaldatud elektroonilise vormi kaudu.

 (2) Elektroonilise vormi täitmiseks peab hääletaja ennast ID-kaardi või mobiil-ID-ga identifitseerima.

 (3) Veebikeskkonnas kuvatakse teade hääletamise arvesse võtmise kohta.

 (4) Kui isik hääletab veebikeskkonnas mitu korda, loetakse kehtivaks viimasena antud hääl.

§ 5.  Kirjalik hääletamine

 (1) Kirjalik hääletamine toimub hääletussedeliga hääletuspunktis. Hääletuspunktis saab hääletada vastava raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 (2) Hääletussedelile kantakse kõik avalikustatud ettepanekud. Iga ettepaneku taha märgitakse „kast“, millesse hääletaja omakäeliselt teeb märke (risti, linnukese).

 (3) Hääletussedeli saamiseks esitab isik kehtiva isikut tõendava dokumendi ning hääletaja kohta kantakse andmed hääletajate nimekirja. Hääletajate nimekirja kantakse hääletaja nimi, isikukood, hääletamise kuupäev ja kellaaeg. Hääletussedeli saamise kohta annab hääletaja hääletusnimekirja oma andmete taha allkirja.

 (4) Hääletussedelile kannab hääletussedeli väljastaja enne selle hääletajale esitamist hääletaja 8 nime ja isikukoodi.

 (5) Hääletussedelil märgistab hääletaja ühe ettepaneku, mille vallaeelarvest rahastamist ta enim 8 toetab.

 (6) Hääletussedel lastakse hääletuskasti.

 (7) Hääletuskasti kaas peab enne hääletamise algust olema pitseeritud. Hääletuskasti pitseerimiseks kleebitakse hääletuskasti ja selle kaane ühenduskohale vähemalt viie sentimeetri laiune pabeririba, millele kirjutatakse hääletuskasti sulgemise kuupäev ja kellaaeg ning Türi valla finantsjuhtimise korras eelarve koostamise osa sätete alusel moodustatud ajutise komisjoni esimehe allkiri. Hääletamiskast avatakse hääletustulemuste väljaselgitamisel.

3. peatükk Hääletustulemuste väljaselgitamine  

§ 6.  Hääletustulemuste väljaselgitamise aeg

  Hääletustulemused selgitatakse välja hiljemalt 20. märtsiks 2018.

§ 7.  Hääletustulemuste väljaselgitamise toimingud

 (1) Hääletustulemuste väljaselgitamiseks teeb toimingud Türi valla finantsjuhtimise korras eelarve koostamise osa sätete alusel moodustatud ajutine komisjoni.

 (2) Komisjoni koosolekuks kogutakse kokku hääletuspunktides kasutusel olnud kinnised ja pitseeritud hääletuskastid koos hääletusnimekirjadega ning taotletakse ametiasutuselt koond elektroonilise hääletamise tulemuste kohta.

 (3) Hääletusnimekirjade alusel tehakse kindlaks hääletanute arv ning koostöös ametiasutusega kontrollitakse, kas hääletusnimekirja kantud isikud on hääletamisõigusega . Kontrollimise tulemused kantakse komisjoni koosoleku protokolli.

 (4) Pärast hääletusnimekirjade kontrollimist avatakse hääletuskastid ning tehakse kindlaks kehtivad ja kehtetud hääletussedelid.

 (5) Kehtivate hääletussedelite alusel koostatakse pingerida, alustades enim toetusi saanud ettepanekutest. Hääletussedeli alusel hääli saanud ettepanekutele lisatakse elektrooniliselt antud hääled.

§ 8.  Häälte kehtetuks tunnistamine

 (1) Hääletussedel, millel ei ole märgistatud ühtegi ettepanekut või millele on tehtud märge rohkem kui ühe ettepaneku juurde või mille puhul ei ole võimalik üheselt aru saada, millist ettepanekut hääletaja toetab, tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Kui hääletamise kontrollimisel selgub, et isik on hääletanud nii elektrooniliselt kui ka kirjalikult hääletuspunktis, tunnistatakse elektrooniliselt antud hääl kehtetuks.

 (3) Kui isik on hääletanud hääletussedeliga mitu korda, jääb kehtima kõige hiljem antud hääl ning varasemalt antud hääletussedelid tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Isiku, kelle kohta selgub hääletamistulemuste väljaselgitamisel, et ta ei ole hääletamisõigusega, hääletussedelid tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Hääletustulemuste kinnitamine ja vallavalitsusele esitamine

  Komisjon kannab hääletustulemused komisjoni koosoleku protokolli ning esitab protokolli koopia Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul hääletustulemuste väljaselgitamisest arvates.

§ 10.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib 1. aprillini 2018.

Elari Hiis
asevallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json