KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2019, 6

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas

Vastu võetud 24.01.2019 nr 48
jõustumine 01.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36² alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Hiiumaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Hiiumaa valla (edaspidi vald) territooriumil ning on täitmiseks kohustuslik isikule, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (2) Eeskirjas reguleerimata küsimuses lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, põllumajandusministri 24.7.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning teisest loomapidamist reguleerivast õigusaktist.

  (3) Valla territooriumil alaliselt elavate koerte üle peetakse arvestust valla koerte andmekogus.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmiselt:
  1) loom – koer või kass;
  2) hulkuv loom– märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) omanik – isik, kellele loom kuulub, või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva looma eest;
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus looma poolt väljaspool omanikule kuuluvat või kasutuses olevat tähistatud territooriumi;
  5) Hiiumaa valla koerte andmekogu - koera registreerimiseks kasutatav üleriigiline lemmikloomade register ( www.llr.ee ).

§ 3.   Looma pidamine

  (1) Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi. Omanik kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse kuriteo tõkestamisel.

  (2) Omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde koera olemasolust informeeriva hoiatussildi. Hoiatussilt tuleb paigutada selliselt, et territooriumile sisenev isik on koera olemasolust informeeritud.

  (3) Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

  (4) Omanik peab tagama, et loom ei häiriks ja ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) või heakorda.

  (5) Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

  (6) Looma omanik on kohustatud koheselt teavitama veterinaararsti:
  1) metslooma ründest loomale;
  2) kui loom on rünnates hammustanud inimest või teist looma.

  (7) Avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
  1) omanik peab tagama järelevalve looma üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või avalikus kohas (sh ühistranspordis vms), vajadusel peab koera või kassi rihmastama, hoidma teda kandepuuris ja kasutama koeral suukorvi;
  2) omanik peab tagama looma tekitatud reostuse kohese koristamise;
  3) pimedal ajal on kohustuslik koerale kinnitada helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (8) Omanikul on keelatud:
  1) ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas;
  2) viibida avalikus kohas nakkusohtliku või haige loomaga;
  3) viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohas;
  4) hirmutada oma loomaga kaaskodanikke ning teiste isikute kodu- ja lemmikloomi;
  5) jätta looma järelevalveta korterelamus trepikotta või abiruumi.

§ 4.   Koera registreerimine

  (1) Omanik peab kirjaliku avalduse alusel registreerima alaliselt elukohajärgses osavallas elava koera hiljemalt kümne päeva jooksul pärast looma neljakuuseks saamist ja muul juhul, kui omandatakse vanem koer, va kiibitud koera korral, kui omanik registreerib koera ise Hiiumaa valla koerte andmekogus. Alates 1. jaanuarist 2022 peab Hiiumaa vallas peetav koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi või tätoveeringut.

  (2) Koera surma korral teavitab omanik ning omaniku vahetuse korral teavitab uus omanik sellest 30 päeva jooksul elukohajärgselt osavalda või Hiiumaa valla koerte andmekogu.

  (3) Koerte registreerimist korraldab osavalla valitsus.

  (4) Registrisse kantud koer peab kaelarihmal kandma registreerimisnumbrit või olema märgistatud tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiibi või tätoveeringuga.

§ 5.   Looma vaktsineerimine

  Looma omanik peab laskma looma vaktsineerida tegevusluba omava veterinaararsti juures marutaudi vastu enne looma neljakuuseks saamist. Kõik loomad peavad regulaarselt, vähemalt kord kahe aasta jooksul läbima korduvvaktsineerimise.

§ 6.   Omanikuta või hulkuva looma püüdmine ning pidamine

  (1) Omanikuta või hulkuva looma püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab osavalla valitsus.

  (2) Püütud looma omanik tehakse kindlaks kontrollides looma märgistust. Kui omanik on võimalik kindlaks teha, tagastab püüdja looma omanikule, kes katab kõik püüdmisega seotud kulud.

  (3) Loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse osavalla valitsuse poolt määratud hoiupaika. Hoiupaiga pidaja on kohustatud tagama vastuvõetud loomale veterinaarteenuse osutamise ja seadusega sätestatud pidamise tingimused.

  (4) Teave valla territooriumilt püütud looma kohta avaldatakse valla kodulehel.

§ 7.   Vastutus

  (1) Looma tegevuse eest, samuti looma viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66³ sätestatud korras.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb Hiiumaa Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Koerte üle arvestuse pidamine

  Hiiumaa Vallavalitsus korraldab koerte üle arvestuse pidamist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 53 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 26.5.2015 määrus nr 10 „Pühalepa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 39 „Käina vallas koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 26.3.2015 määrus nr 23 „Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“

  (5) Määrus jõustub 1. märtsil 2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json