Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2019, 20

Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.01.2019 nr 2
, rakendatakse 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 2, 6 ja 7, § 13 kuni § 19, § 23 ja § 38 alusel ning kooskõlas Keila linna põhimääruse § 46 lõigetega 1 ja 3 ja Keila Linnavolikogu 25. septembri 2018 määrusega nr 10 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2019-2022“.

§ 1.   Keila linna 2019. aasta koondeelarve

  Keila linna 2019. aasta koondeelarve võetakse vastu vastavalt esitatud lisale.

§ 2.   Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad

 
  1) sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta;
  2) eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;
  3) erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;
  4) suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas;
  5) lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas;
  6) koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;
  7) laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 150 eurot aastas;
  8) toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus;
  9) ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;
  10) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot;
  11) koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus;
  12) juubelitoetus – 35 eurot juubilari kohta;
  13) esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta;
  14) matusetoetus – 230 eurot.

§ 3.   Kohustuste võtmisele esitatavad nõuded

  (1) Keila Linnavolikogu otsuse alusel võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, Keila linnast kui kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning võetud laenude, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste ning teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivate võlakohustuste tasumiseks.

  (2) Keila linn võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

§ 4.   Reservfondi moodustamine ja käsutamine

  (1) Eelarve reservfond tuleb moodustada mahus kuni 1% eelarveaasta omatuludest.

  (2) Reservfondi käsutab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ettenägematute väljaminekute tegemiseks (sh kiireloomuliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks, projektides osalemiseks jms).

  (3) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks peab sisaldama olukorra kirjelduse, taotletava eraldise rahalist väärtust ning isiku andmeid, kellele vahendid eraldatakse.

  (4) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks teeb linnavalitsuse hallatava asutuse või eelarve valdkonna juht.

  (5) Taotluse rahuldamisel võib taotlejale panna kohustuse esitada aruanne koos raamatupidamise algdokumentidega ettenähtud tähtajaks.

§ 5.   Volitused linnavalitsusele

  (1) Linnavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud klassifikaatorile.

  (2) Linnavalitsusel on lubatud linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

  (3) Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 400 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest Keila Linnavolikogu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus koos seletuskirjaga avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Keila linna eelarve 2019

Lisa Keila linna eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json