HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 7

Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord

Vastu võetud 25.01.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 7 lõike 1 punkt 10 ja Alatskivi Kunstide Kooli põhimääruse § 37 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Alatskivi Kunstide Kooli (huvikooli) õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud õpilane.

  (2) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse õppuri rahvastikuregistrijärgset elukohta.

  (3) Õppemaks käesoleva korra tähenduses on huvikooli õppekulude osaline katmine lapsevanema poolt Peipsiääre vallavolikogu määratud suuruses.

  (4) Kohamaks on õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ja see saadakse Alatskivi Kunstide Kooli eelarveaastaks planeeritavate tegevuskulude summa jagamisel koolis õppivate õpilaste arvuga.
  1) Tegevuskulude hulka arvestatakse kooli majandamis- ja kommunaalkulud, personali ning õppevahendite kulu.
  2) Tegevuskulude hulka ei arvestata õppega ja õpilase huvitegevusega seotud kulusid (õppemaks), mille katab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

§ 3.   Õppemaksu maksmine

  (1) Lapsevanem (eestkostja või hooldaja) kinnitab õppemaksu maksmise kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppemaks makstakse lapsevanema (eestkostja või hooldaja) poolt Peipsiääre Vallavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

  (3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppemaks nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Õppemaksu tasutakse õppeperioodi, 1. september kuni 31. mai, eest.

§ 4.   Õppemaksu suurus

  (1) Õppemaksu määrad ühes kalendrikuus:
  1) muusikaosakonnas 25 eurot;
  2) kunstiosakonnas 22 eurot;
  3) tantsuosakonnas 20 eurot.

  (2) Õppemaksu suurus vabaõppes õppijale on kahekordne põhiõppe õppemaks ühes kalendrikuus:
  1) muusikaosakonnas 50 eurot;
  2) kunstiosakonnas 44 eurot;
  3) tantsuosakonnas 40 eurot.

  (3) Õppides kahel või enamal erialal, rakendub õppemaksust 10% soodustus.

  (4) Lisapilli õppemaks on 20 eurot.

  (5) Lisa-aasta õppetasu on kahekordne põhiõppe õppemaks.

§ 5.   Kohamaksu maksmine

  (1) Kohamaksu maksmise kohustust kinnitab õppuri elukohajärgse omavalitsusüksuse või õppuri eestkostja ja Peipsiääre Vallavalitsuse vaheline huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise leping.

  (2) Kohamaks makstakse Peipsiääre Vallavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

  (3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud kohamaks nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Kohamaksu tasutakse õppeaasta, 1. september kuni 31. august, eest.

§ 6.   Kohamaksu suurus

  Kohamaksu suurus kinnitatakse vallavalitsuse määrusega vastuvõetud eelarve alusel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Alatskivi vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 6 „Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1.01.2023.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json