HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Alatskivi Kunstide Kooli põhimäärus

Alatskivi Kunstide Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 25

Alatskivi Kunstide Kooli põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2014 nr 5
RT IV, 15.05.2014, 1
jõustumine 18.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2019RT IV, 07.03.2019, 1610.03.2019
29.05.2019RT IV, 12.06.2019, 415.06.2019
25.01.2023RT IV, 01.02.2023, 604.02.2023

Määrus kinnitatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning “Huvikooli seadus” § 7 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Alatskivi Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Alatskivi Kunstide Kool. Mitteametliku teabe esitamisel kasutatakse lühendit AKUKO.

§ 3.   Kooli asukoht ja aadress

  Kool asub ja tegutseb Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 60201.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

§ 4.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on Peipsiääre Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametiasutuse hallatav huvikool, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Peipsiääre vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Kooli pidaja on Peipsiääre vallavolikogu ja kõrgemalseisev asutus on Peipsiääre Vallavalitsus.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, huvikooli seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kool tegutseb koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolitusloa taotleb huvikooli seaduses sätestatud korras Vallavalitsus.

§ 5.   Pitsat, eelarve ja pangakonto

  (1) Koolil on oma pitsat. Pitsati kujundus kooskõlastatakse vallavalitsusega.

  (2) Koolil on Peipsiääre valla eelarves iseseisev eelarve ja vallavalitsusega ühine arvelduskonto. Koolil võib olla ka iseseisev arvelduskonto.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

§ 6.   Õppekeel

  Õppetegevus koolis toimub eesti keeles ja pooltevahelise kokkuleppe alusel võib tunde läbi viia mõnes muus keeles.

§ 7.   Teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.
[RT IV, 12.06.2019, 4 - jõust. 15.06.2019]

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli lapsi ka teistest omavalitsusüksustest omavalitsuse või lapsevanema, vallavalitsuse ja Alatskivi Kunstide Kooli vahel sõlmitud lepingu alusel õpilaskoha tegevuskulu hüvitamise osas.

§ 8.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud kordadest ja arvestades vallavalitsuse üldist asjaajamiskorda.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse Alatskivi Kunstide Kooli asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika, mis kooskõlastatakse hoolekoguga.

  (2) Sümboolika kasutamine kooskõlastatakse kooli direktoriga.

§ 10.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse “Haldusmenetluse seaduse” sätteid, arvestades “Huvikooli seaduses” ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 11.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt ja Eesti Vabariigi õigusaktidega määratud mahus plaanipärase muusika–, kunsti- ja tantsuhariduse andmine õpilaskonnale, arvestades Peipsiääre valla võimalusi.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Põhitegevuse kõrval, seda kahjustamata ning kooskõlastatult vallavalitsusega võib kool tegeleda täiskasvanute koolituse, seminaride ja kursuste korraldamise, kunsti- ja näitusetegevuse arendamise, õppematerjalide kirjastamise, õppematerjalide valmistamise, muusikainstrumentide ja ruumide üürile andmise (kooskõlas Peipsiääre vallavara valitsemise korraga) ning muude tasuliste teenuste osutamisega.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (3) Tasuliste teenustena võib kool pakkuda lisaks põhitegevusele vabaõpet kõikides avatud osakondades. Vabaõppesse õppima asumine on katseteta ja ilma ajaliste piiranguteta. Vabaõppes lõputunnistust ei väljastata. Antud õppevormi puhul on ühildatud täiskasvanuõpe ja vabaõpe.

§ 12.   Kooli ülesanded

1) Õppuritele plaanipärase muusika-, kunsti- ja tantsuhariduse andmine.

2) Koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanemate, vallavalitsuse ja muude organisatsioonidega.

3) Töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

4) Täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppuritele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

3. peatükk Kooli struktuur 

§ 13.   Kooli struktuur

  (1) Kooli struktuuri moodustavad 3 osakonda: muusikaosakond, kunstiosakond ja tantsuosakond.

  (2) Muusikaosakond ettevalmistus-, põhiõppe- ja lisa-aastatega:
  1) muusikaosakonnas on ettevalmistusaastad;
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]
  2) eelprofessionaalse muusikahariduse baasõpe: põhiõpe kestab 7 aastat- põhikooli noorem aste 1.-4.klass, põhikooli vanem aste 5.-7.klass;
  3) lisa-pill;
  4) lisa-aasta(d);
  5) vabaõpe;
[RT IV, 01.02.2023, 6 - jõust. 04.02.2023]
  6) võimalus õppida mitmel erialal.

  (3) Kunstiosakond põhiõppe- ja lisa-aastatega. Põhiõpe kestab 5 aastat.

  (4) Tantsuosakond põhiõppe- ja lisa-aastatega:
  1) loovtantsu ehk vabatantsu õpetus, põhiõpe kestab 4 aastat;
  2) poptantsu õpetus kätkeb endas erinevaid populaarseid tantsustiile, põhiõpe kestab 4 aastat;
  3) võistlustantsu elementide ja suunitlusega seltskonnatantsu õpetus, põhiõpe kestab 7 aastat.

4. peatükk Õppekorraldus 

1. jagu Üldsätted 

§ 14.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

2. jagu Õppekava 

§ 15.   Õppekava

  (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool iga õpetatava huviala õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskavade ja tööplaanide koostamiseks.

§ 16.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 17.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Pärast õppekava kinnitamist esitab kooli direktor kooli pidajale õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimiseks.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud ametiisik, kooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor.

  (4) Kooli õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast kooli jooksva õppeperioodi lõppu.

3. jagu Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 18.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni õppurite huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks on üldjuhul õppuri seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) avaldus.

  (3) Õppida sooviv Peipsiääre valla elanik või tema seadusjärgne esindaja esitab õppima asumiseks vormikohase avalduse, võttes sellega endale ka vastutuse õppekohustuste täitmise ja õppetasu õigeaegse maksmise eest.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (4) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Peipsiääre vald ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub elukohajärgne omavalitsusüksus, siis sõlmib võimalusel Peipsiääre Vallavalitsus omavalitsusüksusega kooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (5) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Peipsiääre vald ja kooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, siis võimalusel sõlmib Peipsiääre Vallavalitsus lapsevanemaga kooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (6) Kooli vastuvõtuavalduse vorm on kättesaadav kooli koduleheküljel ja koolis. Kool registreerib laekunud avaldused.

  (7) Õppurite kooli vastuvõtmise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (8) Kooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab kool EHIS-sesse seisuga 1. oktoober ja kinnitab esitatud andmete õigsust hiljemalt 5. oktoobril.

  (9) Õppur võetakse kooli vastu
  1) muusikaosakonda muusika-alaste katsete alusel,
  2) kunstiosakonda kunsti-alaste katsete alusel,
  3) tantsuosakonda võetakse õppurid vastu katseteta.

  (10) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhiõppe eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.

  (11) Õppuri nimekirjast väljaarvamise korral võetakse õpilane õpingute jätkamiseks vastu samale erialale.

  (12) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 19.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 20.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õppuri võib lapsevanema või eestkostja avalduse alusel koolist välja arvata direktori käskkirjaga.

  (2) Õppuri võib koolist välja arvata õppenõukogu otsusega:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  3) õppemaksu 3-kuulise võlgnevuse tõttu;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.
[RT IV, 01.02.2023, 6 - jõust. 04.02.2023]

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 21.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 22.   Õppeperiood

  (1) Õppeperioodi üheks kalendriaastaks kehtestab Haridus- ja Teadusminister määrusega.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (4) Õppevaheajad jagunevad üheks kalendriaastaks kehtestab Haridus- ja Teadusminister määrusega.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (5) Õppetöö koolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 23.   Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk Kooli juhtimine 

1. jagu Direktor 

§ 24.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktoril on kohustus anda aru kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule.

  (3) Kooli direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava, selle muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas kooli tegevuse aruande kooli hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 25.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Peipsiääre vallavanem või tema volitatud isik.
[RT IV, 12.06.2019, 4 - jõust. 15.06.2019]

§ 26.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu, ametijuhendi või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmise ulatus.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 27.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on direktor ja õpetajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 28.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 29.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 30.   Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kes suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 31.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  Hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

§ 32.   Hoolekogu ülesanded
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  Hoolekogu täidab oma ülesandeid huvikooli seaduse ning teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 33.   Hoolekogu töökord
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  Hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

6. peatükk Koolitöötajad ja õppurid 

§ 34.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õpetajad) ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (3) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töökorralduse reeglites. Töökorralduse reeglid kinnitab kooli direktor.

  (5) Juulis on kooli töötajatel kollektiivpuhkus.

§ 35.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) saada huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk Kooli vara ja finantsmajandus 

§ 36.   Kooli vara

  (1) Kooli valduses olev vara on Peipsiääre valla omand.
[RT IV, 12.06.2019, 4 - jõust. 15.06.2019]

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 37.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Peipsiääre valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Õppemaks on kooli õppekulude osaline katmine lapsevanema poolt Peipsiääre vallavolikogu määratud suuruses.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppurite poolt kaetav õppemaks;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (3) Õppemaks on kooli õppekulude osaline katmine lapsevanema poolt Alatskivi vallavolikogu määratud suuruses.

  (4) Kohamaks on kooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus õpilase kohta.

  (5) Kohamaks arvutatakse kooli eelarveaastaks planeeritavate tegevuskulude summa jagamisel õppivate õppurite arvuga. Tegevuskulude hulka ei arvestata õppega ja õppurite huvitegevusega seotud kulud (õppemaks), mille katab lapsevanem.

  (6) Kohamaksu maksumusest teavitatakse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 30.novembriks.

  (7) Kohamaksu maksumus kinnitatakse vallavalitsuse määrusega vastuvõetud eelarve alusel.

  (8) Kooli õppe- ja kohamaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab vallavolikogu määrusega.

  (9) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

§ 38.   Raamatupidamisarvestus ja aruandlus

  (1) Kool peab raamatupidamisarvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Kooli eelarve täitmise aruande kinnitab kooli pidaja.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

8. peatükk Järelevalve 

§ 39.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 07.03.2019, 16 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudustest on direktor kohustatud aru andma vallavolikogule ja kõrvaldama need järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

9. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 40.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab kooli pidaja.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse kui
  1) riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast kooli õppeperioodi lõppu põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse kirjalikult teatavaks lapsevanematele, kooli töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

  (6) Kooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (7) Kooli tegevuse lõpetamisel antakse kooli dokumendid hoiule vallavalitsusse.

10. peatükk Lõpp- ja rekendussätted 

§ 41.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor koostöös hoolekoguga ja esitab vallavolikogu vastavale komisjonile.

§ 42.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json