ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kodu soetamise toetus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 26

Kodu soetamise toetus

Vastu võetud 25.10.2018 nr 45
RT IV, 30.10.2018, 12
jõustumine 02.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT IV, 17.04.2020, 2220.04.2020
29.12.2020RT IV, 06.01.2021, 309.01.2021
17.02.2022RT IV, 26.02.2022, 3601.03.2022
26.01.2023RT IV, 01.02.2023, 904.02.2023, määruse rakendamine peatatud kuni 31.12.2023.

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on aidata isikutel (peredel), kes soovivad asuda või jääda alaliselt elama Türi valda ning rajada Türi valla haldusterritooriumile oma kodu, katta osaliselt eluaseme soetamise või ehitamisega seotud kulu.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

  (2) Määrusega kehtestatakse toetust saama õigustatud isikud ning toetuse määramise ja maksmise ning tagasinõude kord.

  (3) Määrusega sätestatud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades määruse erisusi.

§ 2.   Kodu soetamise toetus

  (1) Kodu soetamise toetus (edaspidi kodutoetus) on Türi vallas esmakordselt eluaseme soetamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks makstav ühekordne toetus.

  (2) Kodutoetust makstakse kuni 20% soetatava või ehitatava kinnisvara maksumusest (hind notariaalselt sõlmitava ostu-müügi ja asjaõiguslepingu alusel ning võrdne või väiksem atesteeritud kinnisvarahindaja poolt koostatud hindamisaktis väljendatud hinnaga), kuid mitte enam kui 8000 eurot.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 3.   Kodutoetuse rahastamine

  Kodutoetust makstakse Türi valla eelarvest.

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Kodutoetusele on õigus kuni 40-aastasel teovõimelisel füüsilisel isikul (pere ühel liikmel), kellel ei ole või ei ole toetuse taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara (eramut ega korteriomandit) ning kes soovib Türi valla haldusterritooriumil endale ja oma perele alalise elukoha tagamiseks kinnisvara soetada.

  (2) Lõikes 1 sätestatud tingimus kinnisvara mitteomamise kohta laieneb ka taotleja pereliikmetele. Pereliikmeteks loetakse kodutoetust taotleva isikuga ühist eluaset kasutama hakkavat abikaasat või taotlejaga kooselus olevat füüsilist isikut ning nende alaealisi lapsi.

§ 5.   Tingimused toetuse määramiseks, kasutamiseks ning tagasinõudeks

  (1) Kodutoetuse määramiseks peab kodutoetust saama õigustatud isik esitama ja kinnitama
  1) oma pere liikmete (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed) koosseisu;
  2) asjaolu, et temal ega ühelgi tema pere liikmetest ei ole ega ole taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara;
  3) et temal ja tema pere liikmetel on soov asuda alaliselt elama Türi valla haldusterritooriumile.

  (2) Erandjuhul on kodutoetust õigus maksta juhul, kui taotlejale või tema pere liikmetele kuulub või on kuulunud viie aasta jooksul Türi vallas kinnisvara, mida ei ole kasutatud ega ole olnud võimalik eluasemena kasutada.

  (3) Soetatav kinnisvara peab olema atesteeritud kinnisvara hindaja poolt eelnevalt hinnatud. Kui kinnisvara hindamise tulemusena väljendatud vara hind on madalam vara ostu-müügitehingu hinnast, võetakse toetuse määramisel aluseks hindamisaktiga määratud kinnisvara hind.

  (4) Toetuse saaja peab saama toetuse abil soetatava või ehitatava eluaseme omanikuks ja kasutajaks. Lubatud on eluase soetada ja ehitada ühis- või kaasomandisse abikaasa või kooselus oleva isikuga. Ühis- ja kaasomandi puhul antakse taotlejale toetust vaid määras, mis tuleneb tema kaasomandi osa suurusest.

  (5) Kodutoetuse saaja peab kodutoetuse abil soetatud eluaset kasutama enda ja oma pere alalise ja peamise elukohana vähemalt viis aastat (vara soetamise või ehitisele kasutusloa väljastamisest arvates) ning täitma rahvastikuregistri seadusega elukoha registreerimisega seotud nõuded viisil, et kodutoetuse abil soetatud elukoha aadress rahvastikuregistris on kõikide pereliikmete õigusliku tähendusega elukoha aadress.

  (6) Toetuse saaja peab tõendama ostusumma tasumist müüjale (kasutades pangalaenu; kasutades notari deposiitkontot või esitades väljavõtte pangatehingust, millega on ostuhind müüjale tasutud). Toetust ei määrata, kui isik kasutab kodu soetamiseks sularahatehinguid.

  (7) Türi vallal on toetuse saajalt õigus toetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei täida käesoleva paragrahvi lõigetes 4-6 sätestatud tingimust või kui toetuse saaja otsustab toetuse abil soetatud kinnisvara müüa, kinkida või vahetada enne viie aasta möödumist toetuse määramisest. Toetus tuleb tagastada kogu ulatuses.

  (8) Toetuse võib jätta tagasi nõudmata, kui toetuse abil soetatud eluase ei ole kasutatav (õnnetuse, pere suurenemise, lahkumineku vms asjaolude esinemisel) või pere ei kasuta toetusega soetatud korterit või maja oma eluasemena, kuid toetuse saaja jääb elama Türi valda ja täidab jätkuvalt nõuet, et viie aasta jooksul on kõikide tema pereliikmete rahvastikuregistri õigusliku tähendusega elukoha aadress Türi vallas.

  (9) Toetuse tagasinõude otsustab kodutoetuse määraja.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 6.   Kodutoetuse taotlemine

  (1) Kodutoetuse taotlemiseks esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) taotlus, milles märgitakse
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja sünniaeg või isikukood;
  3) taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress või telefoninumber);
  4) punktides 1 ja 2 märgitud andmed taotleja perekonnaliikmete kohta;
  5) määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 märgitud asjaolud ja kinnitused;
  6) soetatava eluaseme aadress ja kinnistu number;
  7) soetatava või ehitatava eluaseme maksumus;
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]
  8) [kehtetu - RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]
  9) millisel viisil ja kuhu soovib taotleja kodutoetuse määramise või mittemääramise teatavakstegemist;
  10) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.
Kui taotlus on esitatud elektroonilise kanali kaudu ning haldusorgan on taotluse esitaja turvalisel viisil tuvastanud, ei pea taotlusele allkirja lisama.

  (2) Taotlusele lisatakse määruse § 5 lõigetes 3 või 4 sätestatud dokumendid. Taotleja võib oma äranägemise järgi esitada ka muid määruses sätestatud tingimusi tõendavaid dokumente.

  (3) Taotlus tuleb esitada vähemalt 20 tööpäeva enne eeldatavat ostu-müügilepingu või ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

  (4) Elumaja ehitamise või elementmaja püstitamise puhul esitatakse taotlus toetuse saamiseks hoonele kasutusloa saamisest ühe kuu jooksul.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 7.   Kodutoetuse määramine

  (1) Kodutoetus määratakse õigustatud isikule määruse § 2 lõikes 2 märgitud suuruses 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (2) Otsuse toetuse määramiseks teeb Türi Vallavalitsus (täitevorgan).

  (3) Otsus kodutoetuse maksmise kohta saadetakse taotlejale taotleja poolt määratud viisil 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Kodutoetuse maksmine

  (1) Õigustatud isikule määratud toetust ei maksta vara soetamisel isikule endale, vaid kantakse notari deposiitkontole.

  (2) Elumaja ehitamise puhul kantakse toetus taotleja arvelduskontole kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 81.   Rakendussäte

  (1) Määrust rakendatakse igal eelarveaastal vastavalt Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks määratud summa ulatuses.

  (2) Määruse rakendamine peatub, kui kalendriaastas Türi valla eelarvesse planeeritud summa on toetustena välja makstud ning Türi Vallavolikogu ei ole lisaeelarvega toetussummat suurendanud.

  (3) Kui vastavalt Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks planeeritud rahast ei jätku täies ulatuses viimase esitatud taotluse kogu õigustatud summas rahastamiseks, võib vallavalitsus eelarvesse planeeritud toetussumma lõppemisel viimase toetuse täies mahus maksmiseks teha täiendava eraldise Türi valla eelarve reservfondist.
[RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 9.   Erisäte
[Kehtetu- RT IV, 06.01.2021, 3 - jõust. 09.01.2021]

§ 91.   Erisäte

  Energiakulude ettenägematust hüppelisest tõusust põhjustatud Türi valla eelarve kulude olulise suurenemise tõttu peatatakse määruse rakendamine 31. detsembrini 2023.
[RT IV, 01.02.2023, 9 - jõust. 04.02.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json