Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Nõo vallas

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 32

Tunnustamise kord Nõo vallas

Vastu võetud 20.11.2014 nr 22
RT IV, 06.12.2014, 42
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2015RT IV, 07.11.2015, 1001.12.2015
26.01.2023RT IV, 01.02.2023, 2104.02.2023

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja „Nõo valla põhimääruse“ § 34 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab tunnustamise põhimõtted, tingimused ja korra Nõo vallas.

  (2) Tunnustamine on tunnustuse avaldamine käesolevas korras sätestatud tunnustamise liikide kohaselt.

§ 2.   Aumedali andmine

  (1) Nõo Vallavolikogul on õigus anda välja aumedalit.

  (2) Aumedali andmine on Nõo valla poolne kõrgeim austusavaldus üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majandus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega või kes on mõjutanud oluliselt valla arengut.

  (3) Aumedali andmise otsustab volikogu.

  (4) Aumedalil on valla vapp ja kiri „Nõo vald, aumedal“. Medali kujunduse väljatöötamise korraldab vallavalitsus.

  (5) Aumedali andmise menetluse korraldab Nõo Vallavalitsus.

  (6) Aumedaliga koos antakse välja tunnistus, kus on kirjas medali järjekorra number, saaja nimi, kuupäev ja volikogu esimehe allkiri.

  (7) Aumedal antakse üldjuhul välja Eesti Vabariigi aastapäeva puhul vallas korraldataval sündmusel.

§ 3.   Tänukirja andmine

  (1) Vallavalitsusel on valla nimel õigus välja anda tänukirju.

  (2) Nõo valla tänukiri on valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

  (3) Tänukirjaga avaldatakse Nõo valla poolset tänu:
  1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
  2) Nõo valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel;
  3) ettevõtjatele vallaelu edendamise, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
  4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Nõo vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

  (4) Tänukirjale kirjutavad üldjuhul alla volikogu esimees ja vallavanem.

  (5) Tänukirjade registrit peetakse vallavalitsuses.

§ 4.   Õnnitlemine vallavanema poolt

  Vallavanem või tema asendaja õnnitleb:
  1) rahvastikuregistris Nõo valla elanikuna registreeritud elanikke 90 ja iga järgneva sünnipäeva puhul õnnitluskaardiga;
  2) Nõo Põhikooli väga heade või heade tulemustega lõpetajaid ning vabariikliku või rahvusvahelise konkursi võitjaid meenega;
  3) Nõo valda registreeritud, aasta jooksul sündinud lapsi hõbelusikaga (antakse üle kord aastas toimuval pidulikul laste sündi tähistaval sündmusel).

§ 5.   Tunnustamine rahalise preemiaga

  Vallavanemal on õigus tunnustada rahalise preemiaga:
  1) elupäästjaid;
  2) suurte õigusrikkumiste tõkestamisel kodanikujulgust ülesnäidanud isikuid;
  3) olümpiamängudel või maailmameistrivõistlustel medalile tulnud sportlasi;
  4) vabariikliku või rahvusvahelise tunnustuse saanud isikuid;
  5) teistel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 07.11.2015, 10 - jõust. 01.12.2015]

§ 6.   Tunnustamine konkursi Aasta Tegija või Aasta Tegu raames

  (1) Volikogu poolt määratud komisjonil on õigus valida Nõo valla Aasta Tegija või Aasta Tegu.

  (11) Vallavalitsus korraldab konkursi, avalikustades selleks vajaliku informatsiooni Nõo valla veebilehel ja Nõo Valla Lehes.
[RT IV, 07.11.2015, 10 - jõust. 01.12.2015]

  (2) Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

  (3) Ettepanekuid koos põhjendustega esitatakse kirjalikult (sh e-posti teel) vallavalitsusele märgusõna all "Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetus".
[RT IV, 07.11.2015, 10 - jõust. 01.12.2015]

  (4) Vallavalitsus esitab komisjonile kokkuvõtte nõuetekohaselt esitatud ettepanekute kohta.
[RT IV, 01.02.2023, 21 - jõust. 04.02.2023]

  (5) Komisjon langetab otsuse hääletamise teel alljärgnevalt:
  1) Ettepanekud arutatakse komisjoni koosolekul läbi ning pannakse hääletusele.
[RT IV, 01.02.2023, 21 - jõust. 04.02.2023]
  2) Igal komisjoni liikmel on kuni kolm häält Aasta Teo ja kuni kolm häält Aasta Tegija hääletusel kandidaatide pingerea väljaselgitamiseks. Kui hääletuse tulemusel jääb kandideerima kaks või enam võrdse arvu häältega kandidaati, tehakse nende vahel uus hääletus, kus igal komisjoni liikmel on üks hääl.
[RT IV, 01.02.2023, 21 - jõust. 04.02.2023]
  3) Aunimetuse saab isik või organisatsioon, kellele komisjoni liikmed andsid kõige rohkem hääli. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustatakse tulemus liisuheitmise teel.
[RT IV, 01.02.2023, 21 - jõust. 04.02.2023]

  (6) Aunimetuse Aasta Tegija või Aasta Tegu saaja kuulutatakse välja ja vastav tunnistus koos meenega antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva puhul vallas korraldataval sündmusel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tänukirja ja tunnistuste vormid töötab välja vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json