HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 36

Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused

Vastu võetud 19.12.2019 nr 18
RT IV, 31.12.2019, 47
jõustumine 03.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT IV, 02.02.2022, 1705.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022
26.01.2023RT IV, 01.02.2023, 1704.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 06.12.2019 määruse nr 98 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Setomaa valla haridusasutuste õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused.

§ 2.   Tasu maksmise alused

  (1) Setomaa valla haridusasutuste (Meremäe Kool, Mikitamäe Kool, Värska Gümnaasium, Värska Lasteaed ja Setomaa Muusikakool) õpetajate töötasud kehtestab asutuse direktor volikogu poolt vastu võetud eelarvevahendite piires.
[RT IV, 02.02.2022, 17 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (2) Haridusasutuste direktorid vormistavad ja esitavad Setomaa Vallavalitsusele käskkirja õpetajate töötasude kinnitamise kohta kaks korda aastas 15. jaanuariks ja 15. septembriks.

  (3) Õpetaja täistööaeg on 35 tundi nädalas.

  (4) Õpetaja täistööaeg sisaldab ka klassijuhataja tööülesandeid ning täiendavat tasu klassijuhatamise eest ei maksta.

§ 3.   Õpetaja töötasu alammäär

  (1) Õpetaja, huvikooli õpetaja ja lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1749 eurot kuus.
[RT IV, 01.02.2023, 17 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  (2) Lasteaiaõpetaja, kellel pole magistrikraadi või sellega võrdsustatud taset, töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1574,10 eurot kuus.
[RT IV, 01.02.2023, 17 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  (3) Setomaa Muusikakooli kesk- ja keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1486,65 eurot kuus.
[RT IV, 01.02.2023, 17 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

§ 4.   Lisatasu maksmine

  Haridusasutuse direktoritel on õigus maksta eelarvevahendite olemasolul lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate tööülesannete täitmise eest kuni 10% kalendriaasta töötasust.

§ 5.   Tunnipalga arvutamine

  (1) Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust. Kuu keskmine töötundide arvu koefitsient on sõltuvalt täistööaja pikkusest, mis on 35-tunnise täistööaja puhul 147,7.

  (2) Tunnipalga alusel võib tasustada asendustunde eelarveliste vahendite olemasolul.

§ 6.   Huviringi juhendaja töö tasustamine

  (1) Huviringi tegevus on õppetööväline tegevus, millega luuakse võimalused laste mitmekülgseks arenguks.

  (2) Asutuse juhid esitavad huviringide loetelu ja ringide juhendajate nimekirja Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale iga aasta 15. septembriks.

  (3) Huviringi juhendaja töö tasustamine toimub vastavalt asutuse juhi poolt sõlmitud lepingu ja tööajatabeli alusel.

  (4) Huviringi juhendaja tunnitasu alammääraks on 8,00 eurot.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json