Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2023. aasta eelarve

Viljandi linna 2023. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 39

Viljandi linna 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2023 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-iga 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ §-dega 3-11.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2023. aasta eelarve kogumahuga 43 049 212 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
  3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
  4) võtta 2023. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 6 9300 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  5) vajadusel võtta 2023. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  6) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023. a.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

Lisa Viljandi linna 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json