Ehitus

Teksti suurus:

Kastre valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 41

Kastre valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 25.01.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja terminid

  (1) Käesoleva määrusega nähakse ette detailplaneeringust huvitatud isiku ja Kastre valla vahel planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks kokkuleppimise alused ja kord.

  (2) Mõisted:
  1) huvitatud isik – isik, kes on huvitatud detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest, kehtestamisest ja elluviimisest st kelle huvides menetletakse detailplaneeringut;
  2) detailplaneering - on konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused ning mis vastab PlanS § 3 sätestatule. Detailplaneeringus tuuakse välja detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega seonduvad rajatised, haljastus, välisvalgustus ning tehnorajatised;
  3) taristu - detailplaneeringuga määratud kütte-, veevarustus-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud (maaparandussüsteemide rajatised, sademevee kraavid ja –truubid), telekommunikatsiooni- nõrkvoolu- ja elektrivõrgud, küttegaasi- ja elektripaigaldised, tuletõrje veevõtukoht (hüdrant/mahutid), surveseadmestikud ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised, välisvalgustus jms.
  4) avalik ruum - detailplaneeringuga määratud avalikult kasutatavad teed (sh tee materjalist tõstetud künnised, ümberkeeramis koht - minimaalsuurusega 12x12 meetrit), valgustatud kergliiklusteed, liikluskorralduslik parkimislahendus, üldkasutatav haljasala, jäätmete liigiti kogumise plats (valgustatud ja liikluskorralduslikult lihtsa ligipääsuga ~ 30 m2 ala), mänguväljakud (sisaldades erivanuses kasutajate mänguvahendeid) ja heakorraelemendid jms.
  5) hüpoteek - hüpoteek on kinnisasja pant, mis kantakse kinnistusraamatusse neljandasse jakku. Isikul, kelle kasuks on hüpoteek seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel. Teiste sõnadega – kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei rahuldata, on hüpoteegipidajal õigus nõuda hüpoteegiga koormatud kinnisasja müüki läbi kohtutäituri;
  6) hoidumisservituut - hoidumisservituudi sisuks on detailplaneeringuga hõlmatud kinnistute igakordsete omanike, samuti nimetatud kinnistute jagamise tulemusena tekkivate kinnistute igakordsete omanike kohustus hoiduda kinnistule detailplaneeringuga ette nähtud hoonete ehitustegevuse alustamisest enne lepinguga võetud kohustuste täitmist.

§ 2.   Planeerimise ja ehitamise põhimõtted

  (1) Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegija (edaspidi huvitatud isik) esitab Kastre Vallavalitsusele (edaspidi Vald) kirjaliku taotluse/ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks.

  (2) Huvitatud isikul tekib rajatiste väljaehitamise kohustus, kui ta on huvitatud detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest, kehtestamisest ja elluviimisest ning valla arengukava ei näe ette huvitatud isiku poolt planeeritava rajamist ja Kastre valla eelarves ei ole investeeringuna ette nähtud detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud rajatiste ehitamiseks ning võõrandamiseks vajalikke rahalisi vahendeid st huvitatud isik on kohustatud tasuma kõik kulud, mis on seotud detailplaneeringu kohase taristu ja avaliku ruumi väljaehitamise ning omanikujärelevalve teostamisega.

  (3) Huvitatud isik on kohustatud välja ehitama kõik detailplaneeringus ette nähtud rajatised ja kõik rajatised, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud ja sellega funktsionaalselt seotud ning valla arengukava ei näe ette huvitatud isiku poolt planeeritava rajamist ja Kastre valla eelarves ei ole investeeringuna ette nähtud detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud rajatiste ehitamiseks ning võõrandamiseks rahalisi vahendeid.

  (4) Huvitatud isik on kohustatud omal kulul ja koostöös pädeva isikuga tagama maaparandussüsteemi rekonstrueerimise kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringuala. Samuti rekonstrueerima maaparandussüsteemi terviklikult kogu planeeringu alal ja vajadusel ka väljaspool planeeringu ala (planeeringu mõjualal) selliselt, et on tagatud naaberkinnisasjadele jääva maaparandussüsteemi osa nõuetekohane toimimine.

  (5) PlanS sätestatud detailplaneeringu koostamise ja rahastamise lepingu sõlmimist välistavate asjaolude puudumisel sõlmib Vald huvitatud isikuga lepingu detailplaneeringu koostamise ja vajadusel keskkonnamõjude hindamise rahastamise kohta enne detailplaneeringu algatamise otsustamist. Samas lepingus annab huvitatud isik kinnituse detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamiseks ning vastavasisulise lepingu sõlmimiseks enne detailplaneeringu kehtestamist.

  (6) Kui huvitatud isik ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud lepingut sõlmima, siis detailplaneeringut ei algatata.

  (7) Juhul, kui huvitatud isikul ei ole võimalik käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud lepingut täita, loetakse leping ühepoolselt üles öelduks alates huvitatud isikult vastavasisulise teate saamisest. Huvitatud isiku poolt lepingu täitmise võimatus on aluseks vastava detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning algatamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks. Huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega kuni lepingu ülesütlemise hetkeni tehtud kulusid ei hüvitata.

  (8) Enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist sõlmib huvitatud isik Vallaga PlanS § 131 lõikes 2 nimetatud halduslepingu detailplaneeringukohaste teede, tehnovõrkude ja –rajatiste ning planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamise tagamiseks ning teede, tehnovõrkude ja -rajatiste tasuta üleandmiseks vallale juhul, kui need asuvad valla omandis oleval maal või on mõeldud kasutamiseks avalikes huvides.

  (9) Põhjendatud juhul võib halduslepingus näha ette detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste välja ehitamise etappide kaupa ning lepingus lähtutakse asjakohasel juhul detailplaneeringus kirjeldatud elluviimise etapilisusest arvestusega, et tagatised antakse ja kohustused täidetakse etapiti.

  (10) Juhul, kui detailplaneeringu ala väljaarendamine jagatakse detailplaneeringuga etappideks, ei väljasta Vald ehituslubasid ja -teatisi detailplaneeringualale planeeritud hoonete ehitamiseks enne vastava ehitusetapi detailplaneeringukohase taristu ja avaliku ruumi väljaehitamist. Samuti ei väljasta Vald detailplaneeringualale planeeritud hoonetele vastavaid kasutuslubasid ja –teatisi enne vastava ehitusetapi detailplaneeringukohase taristu, avaliku ruumi ja kinnistutele valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist või tasuta üleandmist vallale.

  (11) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud lepingut enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist, on Vallal õigus jätta detailplaneering kehtestamata ning detailplaneeringu koostamine lõpetada PlanS § 129 lõike 1 punkti 1 alusel. Huvitatud isikule detailplaneeringuga seotud kulusid ei hüvitata.

§ 3.   Planeeringukohaste rajatiste väljaehitamine ja kulude katmine

  (1) Huvitatud isik ehitab planeeringulahenduse elluviimiseks omal kulul välja planeeringualal asuvad planeeringukohased teed, tehnovõrgud ja -rajatised (edaspidi ka taristu), sh ühendused olemasoleva taristuvõrguga liitumiseks ning kohustub sõlmima piirkonna võrguettevõtetega liitumislepingud. Peale taristu väljaehitamist ja neile kasutusloa saamist tuleb huvitatud isikul seada valla kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus avalikuks kasutuseks mõeldud teedele. Enne hoonestuse kasutuslubade väljastamist tuleb avalikuks kasutuseks mõeldud taristu tasuta üle anda vallale.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud üldjuhul ehitama omal kulul kõik detailplaneeringukohased ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud otstarbekohaselt kasutatavad ja toimivad rajatised välja viie aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest või halduslepingus märgitud tähtaegadel.

  (3) Huvitatud isik kohustub tagama detailplaneeringualast väljajäävate rajatiste korrasoleku ja endise olukorra taastamist vastavalt § 2 lõikes 4 sätestatule.

  (4) Vallal on õigus huvitatud isikult nõuda enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist rajatiste väljaehitamise kohustuse tagamiseks detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste kinnistusregistri registriosa IV jakku esimesele järjekohale hüpoteegi seadmist valla kasuks. Hüpoteegi summa vastab üldjuhul detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste 1,3-kordsele ligikaudsele kogumaksumusele. Ligikaudse kogumaksumuse arvutamisel tuleb lähtuda käesoleva määruse §-s 4 toodust.

  (5) Vallal on õigus huvitatud isikult nõuda enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist valla kasuks kinnistusregistri III jakku esimesele vabale järjekorrale isiklik kasutusõiguse hoidumisservituudina seadmist, mille sisuks on kinnistu omaniku kohustus mitte alustada või lubada detailplaneeringu ala kinnistul hoonete ehitustegevust seni, kuni vastava kinnistuni on rajatud kinnistu suhtes kehtivale detailplaneeringule vastavad rajatised ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ja sellega funktsionaalselt seotud rajatised.

  (6) Kui kõik halduslepinguga võetud hoidumisservituudi ja hüpoteegi kustutamise eelduseks olevad kohustused ja tingimused on nõuete kohaselt täidetud, on vallal kohustus anda nõusolek vastava hoidumisservituudi või hüpoteegi kustutamiseks sellesisulise nõude saamisest nelja nädala jooksul. Enne vastava nõusoleku andmist kontrollib Vald kohustuste nõuete kohast täitmist.

  (7) Huvitatud isikul peavad olema enne detailplaneeringuga kavandatud hoonetele ehitusloa andmist lõpetatud järgnevad kehtestatud detailplaneeringus ettenähtud tegevused:
  1) katastriüksuste moodustamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine vastavalt detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse otstarbele;
  2) planeeringujärgsete servituutide osas notariaalse kokkuleppe sõlmimine ja servituutide kandmine kinnistusraamatusse (sh hoidumisservituut);
  3) detailplaneeringus kavandatud ja planeeringlahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ja sellega funktsionaalselt seatud rajatiste/taristu projekteerimine, väljaehitamine ja nendele kasutuslubade väljastamine. Tehnovõrgud ja -rajatised ehitatakse olemasolevatest liitumispunktidest kuni eraomandisse jääva krundi kavandatud liitumispunktideni;
  4) välja on ehitatud pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteem kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringuala;
  5) rekonstrueeritud terviklikult maaparandussüsteem;
  6) detailplaneeringus kavandatud avaliku ruumi projekteerimine, ehituslubade (või -teatiste) väljastamine, haljasalade rajamine ja rajatistele kasutuslubade väljastamine;
  7) detailplaneeringu alusel moodustatud ja planeeringuga ette nähtud vallale võõrandatavatele kinnistutele valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmine;

  (8) Vald võtab valmisehitatud taristu ja avaliku ruumi vastu tingimusel, et see on projektikohane, terviklikult välja ehitatud ja iseseisvalt kasutatav.

  (9) Vallal on õigus keelduda detailplaneeringuga kavandatud hoone(te)le ehitus- või kasutusloa andmisest, kui huvitatud isiku lepingulised kohustused on nõuete kohaselt täitmata.

  (10) Planeeringualale hoonestuse kasutuslubade väljastamise eelduseks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatu täitmine.

  (11) Huvitatud isik võib taotleda väljaspool planeeringuala asuva planeeringukohase taristu välja ehitamisega seotud kulude osalist katmist Valla poolt juhul, kui tegemist on üldplaneeringus kavandatud arendusalaga ning Kastre valla eelarvestrateegias on kavandatud detailplaneeringu elluviimise perioodiks eelpool viidatud taristu väljaehitamine. Kastre valla poolt kaetava osa suurus sõltub eelarveliste vahendite mahust, kuid ei või olla suurem kui 50 % vastava taristu rajamise maksumusest ning antud kulude katmise täpne kord sätestatakse käesoleva korra § 2 lõikes 8 viidatud lepingus.

  (12) Kastre valla eelarvest kulude osalisel katmisel kooskõlastab huvitatud isik Vallaga enne ehitusloa taotlemist taristu projekti ning korraldab taristu ehitustööde teostamiseks Vallaga eelnevalt kooskõlastatud tingimustel hankemenetluse riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.

  (13) Huvitatud isik on kohustatud taristu osalise hüvitamise korral järgima riigihangete seaduses sätestatud põhimõtteid ning teostama taristu väljaehitamise turuhinnale vastavalt.

  (14) Kui Vallal on detailplaneeringu alal paikneva taristu rajamiseks ajakohane projektlahendus, võib Vald huvitatud isikule vastava projekti taristu välja ehitamiseks üle anda.

  (15) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 kulude katmiseks esitab huvitatud isik ametiasutusele arve koos arve aluseks oleva kalkulatsiooniga.

  (16) Kui huvitatud isik ei täida lepingulisi kohustusi tähtaja jooksul, on Vallal õigus PlanS § 131 lõike 6 kohaselt tunnistada detailplaneeringu kõrvaltingimuse alusel detailplaneering kehtetuks. Huvitatud isikule detailplaneeringuga seotud kulusid ei hüvitata.

  (17) Vald ei nõua sõlmitud taristu ehitamise ja/või selle rahastamise lepingu täitmist osas, milles detailplaneering kehtetuks tunnistatakse või ei kehtestata.

§ 4.   Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord

  (1) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse võimalusel ja vajadusel enne detailplaneeringu algatamist, kuid hiljemalt enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist lähtuvalt detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste orienteeruvast mahust või pindalast (ühiku hind), kasutatavate ehitusmaterjalide hinnast, ehitustööde maksumusest ja muudest asjakohastest tasudest.

  (2) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse lähtuvalt huvitatud isiku poolt Vallale esitatud hinnapakkumisest, mis kajastavad väljaehitatavate rajatiste eeldatavat maksumust. Kui Vallal tekib kahtlus hinnapakkumises toodu õigsuses, on Vallal õigus huvitatud isiku kulul võtta võrdlev hinnapakkumine.

  (3) Juhul, kui huvitatud isik ei esita rajatiste maksumuse osas omapoolseid hinnapakkumisi, lähtub Vald rajatiste ühiku hinna arvutamisel Valla poolt sarnaste rajatiste ehitamiseks varasemalt läbiviidud riigihangete ligikaudsest maksumusest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva korra kehtestamist detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks sõlmitud lepingud jäävad kehtima muutmata kujul kuni kehtivusaja lõppemiseni.

  (2) Määrus on kavandatud jõustuma üldises korras kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json