EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2013, 9

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 20.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ 22 lg 1 p 2 ning ”Kohalike maksude seadus” § 2 lg 1 ja § 5 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse reklaamimaks Võru linna haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse ja kohalike maksude seaduse kohaselt.

§ 2.   Reklaamimaks

  Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Võru linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 3.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjektiks on paigaldusloa alusel avalikustatud reklaam.

  (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 4.   Maksustamisele kuuluv reklaam ja vabastused

  Maksustamisele kuulub igasugune reklaam, välja arvatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, haridus-, spordiü rituste ning heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam, mis paigaldatakse linnavalitsuse korraldusega kindlaks määratud reklaampindadele;
  3) Võru Linnavalitsuse poolt organiseeritud ürituste reklaam.

§ 5.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on ametiasutus Võru Linnavalitsus.

  (2) Maksuhalduri juht võib määrata volitatud ametniku, kes rakendab maksude kogumisel maksuhaldurile maksukorralduse seadusega pandud õigusi.

§ 6.   Maksumäär

  (1) Maksumäär sõltub reklaamipinna suurusest, asukohast ning valgustatusest.

  (2) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
  1) tasapinnalise reklaami puhul – asja, mille vahendusel reklaami esitletakse, pindala reklaami tervikliku esitlemise ulatuses;
  2) ruumilise reklaami puhul – iseloomulike vaadete tasapinnaliste projektsioonide pindalade summa.

  (3) Maksumäär reklaampinna 1 m2 eest on 3 eurot kuus.

  (4) Piirkonna – Räpina mnt, Paju, F. R. Kreutzwaldi, Tartu, Vilja tänavate äärde ja nende vahele jääv ala – ning Jüri, F. R. Kreutzwaldi, Vabaduse tänava ja Tallinna mnt terves ulatuses paigaldatud reklaami eest kehtestatakse asukoha koefitsiendiks 1,2.

  (5) Valgustatud reklaami – spetsiaalselt reklaami tarvis paigaldatud valgustusega ja kogu reklaamitava pinna ulatuses valgustatud reklaam – suhtes kehtestatakse koefitsiendiks 0,5. Soodustus ei laiene vähese etanoolisisaldusega alkoh oolse joogi reklaamile.

  (6) Vähese etanoo lisisaldusega alkohoolse joogi reklaamile rakendatakse 10 kordset maksumäära.

  (7) Reklaamkanga maksumäär on 2 eurot päevas.

  (8) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 3 eurot 1 m2 eest kuus.

  (9) Teisaldatava reklaami maksumäär on 3 eurot 1 m2 kuus, millele lisandub asukoha koefitsient.

  (10) Bussiootepaviljoni reklaamplakati (üks pool) maksumääraks on 1 euro päevas.

  (11) Liikuva reklaami maksumäär on 1 euro 1 m2 eest päevas.

§ 7.   Maksuperiood

  (1) Maksuperiood ehk reklaami avalikustamise periood on ajavahemik (paigaldamisest kuni mahavõtmiseni), mille jooksul reklaami esitletakse.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami avalikustamise esimesest päevast alates ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

  (3) Reklaami avalikustamisel lühemaks ajaks kui üks kuu on maksumääraks reklaami ruutmeetri kohta 1/30 üldisest maksumäärast ühe päeva kohta (v.a käesoleva määruse § 6 lõigetes 7 ja 10 märgitud juhud).

  (4) Omavoliliselt, ilma paigaldusloata paigaldatud reklaami eest, mis avastamise korral lubatakse paigaldusloa alusel jätta samasse asukohta, rakendatakse tavakohast maksumäära alates omavoliliselt paigaldatud reklaami tuvastamisest.

§ 8.   Reklaamimaksu tasumise kord

  (1) Reklaamimaks tasutakse Võru linna eelarvesse kvartali viimase kuu 25-ndaks kuupäevaks maksuteates näidatud arvelduskontole.

  (2) Maksuteate koostamise aluseks on reklaami avalikustaja poolt esitatud maksudeklaratsioon.

  (3) Sularahas tasumise korral tasutakse maksusumma linnavalitsuse kassasse.

  (4) Reklaami paigaldamisel pikemaks ajaks kui kolm kuud jaotatakse maksuperiood kvartaliteks.

  (5) Reklaami mahavõtmisel enne paigaldusloal märgitut, teavitades sellest linnavalitsust kirjalikult kolm tööpäeva ette, teostatakse avalikustaja taotluse alusel reklaamimaksu tagasiarvestus, kuid mitte pikema aja eest kui üks kuu.

  (6) Maksuteates määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 9.   Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldusloa alusel paigaldatud reklaami maksustamisele kohaldatakse, kuni paigaldusloa kehtivuse lõppemiseni, Võru Linnavolikogu 17. juuni 2009. a määrusega nr 105 „Reklaamimaksu kehtestamine“ kehtestatud maksumäärasid.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 17. juuni 2009. a. määrus nr 105 „Reklaamimaksu kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub 1. juulil 2013.

Erki Saarman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json