HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paide Gümnaasiumi põhimäärus

Paide Gümnaasiumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2013, 31

Paide Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 27.01.2011 nr 37

Määrus kehtestatakse „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

 (1) Kooli nimetus on Paide Gümnaasium (edaspidi kool).

 (2) Paide Gümnaasium on 1909. aastal asutatud Paide Tütarlaste Gümnaasiumi, 1918. aastal asutatud Paide Poeglaste Reaalgümnaasiumi ning 1924. aastal koolihariduse ümberkorralduse käigus loodud Järva Maakonna Paide Ühisgümnaasiumi õigusjärglane.

§ 2.  Asukoht


Kooli asukoht on Eesti Vabariik Järvamaa ja aadress on Aiavilja 3 Paide 72712.

§ 3.  Tegutsemise vorm

 (1) Kool on munitsipaalkool, mille pidaja on Paide linn.

 (2) Koolis on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena.

 (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Paide linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika


Koolil on Paide Gümnaasiumi logo kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

 (1) Kooli põhimääruse kehtestab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Paide Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kooli ettepanekul.

 (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.  Tegevuse eesmärk


Õpilastele on tagatud põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamise võimalus.

§ 7.  Ülesanne

 (1) Põhikoolil ja gümnaasiumil on nii hariv kui kasvatav ülesanne. Kooli ülesanne on luua tingimused põhi- ja keskhariduse omandamiseks.

 (2) Kool loob õpi- ja arengukeskkonna, mis toetab õpilase arengut isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimest ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma kodanikuvastutust ning on valmis õpinguid jätkama.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE  

§ 8.  Direktori ülesanded

 (1) Kooli juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab avaliku konkursi linnavalitsus. Kooli direktoriga sõlmib töölepingu linnapea.

 (2) Direktor:
 1) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse eest, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 2) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud õigusaktides ja kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega;
 4) annab kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
 5) kehtestab kooli õppekava ja selle muudatused;
 6) kehtestab kooli kodukorra ja päevakava;
 7) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse ja õpilase koolist väljaarvamise otsuse;
 8) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist koolis;
 9) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
 10) kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta;
 11) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
 12) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
 13) kutsub kokku õpilaste vanemate koosoleku;
 14) kehtestab kooli sisehindamise korra ja aruande;
 15) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
 16) vastutab kooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide edastamise eest;
 17) sõlmib personaliga töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 18) kinnitab koolitöötajate koosseisu;
 19) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
 20) moodustab vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi koolieelikutele, pikapäeva-, õpiabirühmi ja huviringe;
 21) tagab riigi ja Paide linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 9.  Kooli juhatus

 (1) Kooli juhatusse kuuluvad direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, huvijuht, infojuht ja sekretär.

 (2) Kooli juhatus tagab õppenõukogu otsuste täitmise ning kooli igapäevatöö korraldamise.

§ 10.  Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

 (3) Õppenõukogu juures töötavad ainekomisjonid.

 (4) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 11.  Kooli hoolekogu

 (1) Koolil on hoolekogu, kes täidab talle riigi õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

 (3) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:
 1) volikogu esindaja;
 2) õpilasesinduse esindajad, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpilasi;
 3) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
 4) põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad;
 5) vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (4) Vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka ning moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

 (5) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (6) Hoolekogu pädevuses on arutada läbi ja avaldada arvamust:
 1) kooli õppekava eelnõu kohta;
 2) kooli vastuvõtmise tingimuse ja korra eelnõu kohta;
 3) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 4) kooli põhimääruse eelnõu kohta;
 5) kooli arengukava ja selle muudatuste eelnõu kohta;
 6) kooli kodukorra kohta;
 7) sisehindamise aruande kohta;
 8) kooli eelarve kava projekti kohta.

 (7) Kooli direktoril on õigus osa võtta hoolekogu koosolekust.

4. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS  

§ 12.  Omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

 (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus ja keskharidus.

 (3) Põhikooli kooliastmed on:
 1) I kooliaste - 1. - 3. klass;
 2) II kooliaste - 4. - 6. klass;
 3) III kooliaste - 7. - 9. klass.

 (4) Nominaalne õppeaeg põhikoolis on üheksa aastat.

 (5) Nominaalne õppeaeg gümnaasiumis on kolm aastat.

§ 13.  Õppekeel


Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 14.  Õppe vorm


Õppetöö koolis toimub statsionaarses õppes.

§ 15.  Õppekava

 (1) Kool koostab põhikooli riikliku ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel kooli õppekava.

 (2) Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

 (3) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

 (4) Gümnaasiumi õppesuunad määratakse kooli õppekavaga.

 (5) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Enne kehtestamist esitatakse õppekava arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 16.  Meetmed haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks

 (1) Hariduslike erivajadustega õpilastele võimaldatakse individuaalse õppekava rakendamine, õpilase täiendav juhendamine õpetaja poolt, koduõpe, logopeediline abi, õpiabi või tugispetsialisti teenus.

 (2) Kooli pidaja nõusolekul on koolil õigus moodustada rühmi ja klasse hariduslike erivajadustega õpilastele.

§ 17.  Õppe ja kasvatuse korraldus

 (1) Kooli õppe ja kasvatuse korraldus tugineb kooli õppekavale.

 (2) Õppetöö kestvus, koolivaheajad, õppe- ja eksamiperiood on määratud riigi õigusaktidega.

 (3) Koolis toimub õppetöö viiepäevase õppenädalaga.

 (4) Õppetund, mille pikkus on 45 minutit, on juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on tund, loeng, õppekäik, e-õpe, praktikum, mis toimub õppekeskkonnas ning milles osalevad õpilane ja pedagoog. Õppetundide arv päevas ja nende järjekord kajastub kooli päevakavas.

 (5) Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on vähemalt 20 minutit.

 (6) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine toimub õppekavas ja riigi õigusaktides sätestatu alusel.

 (7) Kool annab põhikooli lõpetajale välja põhikooli lõputunnistuse ja gümnaasiumi lõpetajale gümnaasiumi lõputunnistuse.

§ 18.  Õpilase kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine, üleminek teise kooli

 (1) Õpilaste kooli vastuvõtmine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

 (2) Kool kindlustab võimaluse omandada põhiharidus, koolikohustuslikule isikule kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linn.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võib kooli direktor vastu võtta põhikooli õpilasi kelle elukoht Eesti rahvastiku registri andmetel ei ole Paide linn.

 (4) Kool võimaldab gümnaasiumihariduse omandamise õpilaste kooli vastuvõtmise korra alusel.

 (5) Õpilase ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub riigi õigusaktide alusel. Kooli kodukord sätestab täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks.

 (6) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.

5. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED  

§ 19.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada tasuta ja tasulist õppekavavälist tegevust, milleks on koolitused, huvitegevus, ringitegevus, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, õppematerjalide valmistamine ja koostamine, ruumide rentimine.

 (2) Koolil on õigus moodustada täiskasvanute õppegruppe ja korraldada täiskasvanute täiendõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

 (3) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

6. peatükk ÕPILASED ja VANEMAD  

§ 20.  Õpilaste ja vanemate õigused

 (1) Õpilastel on õigus:
 1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
 2) arengut toetavale õppekeskkonnale;
 3) tugispetsialistide teenusele;
 4) õigus õppida individuaalse õppekava järgi;
 5) osaleda määratud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 6) olla valitud kooli hoolekogusse;
 7) saada õppeveerandi või kursuse algul informatsiooni õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
 8) valida õppeaineid gümnaasiumis õpetatavate ainete piires;
 9) olla valitud kooli hoolekogusse;
 10) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja spordivahendeid.

 (2) Õpilasele väljastatakse kooli õpilaspilet.

 (3) Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.

 (4) Õpilastel ja vanematel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Järva maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 21.  Õpilaskond ja õpilasesindus

 (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

 (2) Õpilaskonnal on õigus:
 1) otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi koolis, mis kuuluvad õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
 2) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 3) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu.

 (3) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires.

 (4) Kuni 30-liikmeline õpilasesindus valitakse kaheks aastaks septembrikuu jooksul hääletamise teel 7.- 12.klasside poolt esitatud kandidaatide hulgast. Enam hääli saanud kandidaadid kuuluvad kooli õpilasesindusse.

 (5) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna poolt lihthäälte enamusega.

 (6) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

 (7) Õpilasesinduse poolt valitud liikmetel on õigus osaleda kooli õppenõukogu töös ning olla valitud hoolekogu liikmeks.

§ 22.  Õpilaste ja vanemate kohustused

 (1) Õpilased on kohustatud:
 1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;
 2) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 3) täitma kooli kodukorda;
 4) hoidma kooli head mainet;
 5) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega.

 (3) Kuni 18-aastane õpilane ja vanem on kohustatud vähemalt üks kord aastas osalema arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Täisealine õpilane on kohustatud osalema arenguvestlusel, vanem kaastakse vajadusel õpilase nõusolekul.

7. peatükk KOOLI TÖÖTAJAD 

§ 23.  Kooli personal


Kooli töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 24.  Personali koosseis


Kooli personali koosseisu kinnitab koolile kinnitatud eelarve piires direktor, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

§ 25.  Personali ülesanded

 (1) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning turvalise õpikeskkonna kujundamine, mis tugineb õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ning koostööle õpilaste ja vanematega.

 (2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töölepingute ning ametijuhenditega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (3) Kooli personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud kooli direktor.

§ 26.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 27.  Personali töötasu alammäära kehtestamine


Õpetajate, sealhulgas klassijuhatamise tasu alammäära kehtestab Vabariigi Valitsus, teiste töötajate tasu alammäärad kehtestab volikogu.

§ 28.  Personali õigused

  Personalil on õigus:
 1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
 2) võtta vastu otsuseid, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
 3) saada vajadusel täiendkoolitust.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 29.  Vara

 (1) Kooli vara moodustavad Paide linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 30.  Rahalised vahendid

 (1) Koolil on oma eelarve.

 (2) Kooli eelarve tulud moodustavad:
 1) eraldised riigieelarvest;
 2) eraldised Paide linna eelarvest;
 3) laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
 4) annetustest;
 5) laekumised eraisikutelt;
 6) kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (3) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse hoolekogu.

 (4) Kooli eelarve kinnitab Paide Linnavalitsus, lähtudes volikogu kinnitatud linna eelarvest ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

 (5) Kooli direktoril on õigus eelarvelise töötasusumma piires maksta töötajatele lisatasu ja tulemustasu.

§ 31.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korra aluseks on haridus- ja teadusministri määrus.

 (2) Kool esitab aruanded riigi õigusaktidega kehtestatud tähtaegadeks ja korras.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja.

 (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitab linnavalitsus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Järva maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Kooli ümberkorraldamine ja -kujundamine ning tegevuse lõpetamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Seoses määruse kinnitamisega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Paide Linnavolikogu 19. märtsi 2009.a määrus nr 10 „Paide Gümnaasiumi põhimäärus“;
 2) Paide Linnavolikogu 24. septembri 2009.a määrus nr 29 „Paide Gümnaasiumi põhimääruse muutmine“.

§ 34.  Määruse rakendamine


Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2011.

§ 35.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. veebruaril 2011.

Ants Hiiemaa
Linnavolikogu esimees