HaridusKool

Teksti suurus:

Koeru valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2013, 35

Koeru valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 31.03.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Koeru valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord reguleerib Koeru Keskkooli hoolekogu moodustamist, sh liikmete valimist ja volitusi ning hoolekogu koosseisu kinnitamist ning töökorda.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Munitsipaalüldhariduskooli (edaspidi kooli) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine 

§ 3.   Hoolekogu esindajate valimise algatamine

  Hoolekogu esindajate valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 4.   Kooli pidaja esindaja nimetamine hoolekogusse

  Kooli pidaja esindaja nimetab kooli hoolekogusse Koeru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 5.   Hoolekogusse esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekogusse toimub vanemate üldkoosolekul.

  (2) Õpilaste esindaja valimine hoolekogusse toimub õpilasesinduse koosolekul.

  (3) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (4) Esindajate valimine kooli hoolekogusse toimub avaliku hääletamise teel.

  (5) Esindajate valimine kooli hoolekogusse protokollitakse.

§ 6.   Hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

  (1) Direktor esitab Koeru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 1. novembriks hoolekogu moodustamiseks ja liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud, nende staatus hoolekogus ning valimise alus.

  (2) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu moodustatakse kolmeks aastaks.

§ 7.   Kooli hoolekogu koosseis

  (1) Kooli hoolekogu on 9-liikmeline.

  (2) Kooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli- ja teine gümnaasiumiõpetajaid;
  3) üks õpilaste esindaja;
  4) üks vilistlaste esindaja;
  5) üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) kolm vanemate esindajat, kellest kaks esindavad põhikooli- ja üks gümnaasiumiõpilaste vanemaid.

  (3) Kooli hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 8.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Hoolekogu liikmete volitused kestavad uute liikmete nimetamiseni.

  (2) Hoolekogu liikmetel on õigus kirjaliku avalduse alusel oma volitustest loobuda.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituse lõppemisest teavitab direktor vallavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

3. peatükk Hoolekogu ülesanded ja töökord 

§ 10.   Hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu:
  1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist;
  2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust muudatuste kohta enne nende kehtestamist;
  3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
  4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta enne nende kehtestamist;
  5) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;
  6) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  7) teeb kooli pidajale ettepaneku gümnaasiumis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmiseks;
  8) annab nõusoleku kooli pidajale seaduses kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamiseks gümnaasiumis;
  9) annab nõusoleku kooli pidajale kehtestada põhikooli klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks kuni 26 õpilast;
  10) annab arvamuse gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste ja korra kohta enne nende kehtestamist;
  11) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne nende kehtestamist;
  12) teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, töö planeerimiseks ja korraldamiseks ning annab nõusoleku suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi kehtestamiseks;
  13) osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  14) teeb koostööd kooliga õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamiseks;
  15) annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist;
  16) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  17) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  18) nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
  19) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
  20) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  21) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 11.   Hoolekogu õigused

  Hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt ülevaade kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, eelarve täitmisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  2) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  3) kaasata vajadusel hoolekogu töösse vastava ala asjatundjaid ja eksperte.

§ 12.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu valib avaliku hääletamise teel oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (5) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, protokollib hoolekogu sekretär, tema äraolekul sekretäri ülesandeid täitev hoolekogu liige.

  (6) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtajad ja vastutajad.

§ 13.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorra ja asjakohased materjalid valmistab ette hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

  (3) Hoolekogu võib vajadusel oma töösse kaasata eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse ja dokumente peetakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused ja nende täitmine 

§ 14.   Hoolekogu otsustusvõime, otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (3) Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

  (4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab direktor koostöös vallavalitsusega.

  (5) Hoolekogu otsuste täitmist kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning annab ülevaate ettepanekute täitmisest järgmisel hoolekogu koosolekul.

§ 15.   Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Hoolekogu võib otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär, tema äraolekul sekretäri ülesandeid täitev hoolekogu liige. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

  (5) Hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees teavitab hoolekogu liikmeid hääletustulemustest.

§ 16.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab vähemalt korra aastas hoolekogu tehtud töö aruande vanemate üldkoosolekule.

  (2) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu töö aruande ja aasta tööplaani vallavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  Esimene hoolekogu moodustatakse käesoleva määruse järgi 1. detsembriks 2011.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 4. aprill 2011.

Himot Põldver
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json