Teksti suurus:

Martna valla 2013. a eelarve

Martna valla 2013. a eelarve - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2013, 67

  Martna valla 2013. a eelarve

  Vastu võetud 25.02.2013 nr 88

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Martna valla põhimääruse p 23.1.1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Martna valla 2013. aasta eelarve kogumahus 831579 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.  Eelarveaasta jooksul täiendavalt laekunud sihtotstarbelised vahendid võtta vallavalitsusel eelarve tuludesse ja kuludesse vastavalt sihtotstarbele, teavitades sellest volikogu.

  § 3.  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Hardi Rehkalt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla 2013. aasta eelarve