Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 15

Hiiu valla 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 20.02.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 18.10.2013 määrusega nr 78 ja Kärdla Linnavolikogu 19.09.2013 määrusega nr 50 kehtestatud „Hiiu valla põhimäärus“ § 25 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2014.aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2014.aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Tegevusprojektide kaasfinantseerimine

  Valla ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste tegevusprojektide kaasfinantseerimise suuruseks omafinantseerimise fondist on 15 % projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 320 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

Lisa 1  Koondeelarve eelarveosade lõikes

Lisa 2  Eelarve meetmete lõikes

/otsingu_soovitused.json