Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 20

Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.02.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrusega sätestatakse Kehtna valla rahvaraamatukogude (Eidapere rahvaraamatukogu, Lelle rahvaraamatukogu, Kehtna rahvaraamatukogu, Keava rahvaraamatukogu, Valtu rahvaraamatukogu, Ingliste rahvaraamatukogu) (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate ja kasutajate õigused, kohustused ning vastutus. Käesoleva eeskirja rikkumisel on raamatukogu direktoril õigus nõuda kasutajalt või lugejalt korrarikkumise lõpetamist või raamatukogu ruumidest lahkumist.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapealne kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (3) Avaliku interneti kasutamine raamatukogus on tasuta, kasutamist reguleerib „Avaliku internetipunkti eeskiri“.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Registreerimisel tehakse käesolev eeskiri lugejale teatavaks ja lugeja kinnitab allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) lugejarühm.

  (4) Eelkooliealise lapse registreerib lugejaks tema vanem (eestkostja). Kooliealistele, kuni kuueteistaastastele lastele ja noortele, annab teavikute kojulaenutamise õiguse lapsevanema (või eestkostja) kirjalik nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal.

  (5) Registreerimisel saab lugeja valida oma lugejaks olekut tõendavaks dokumendiks lugejapileti või ID-kaardi. Soovi korral väljastatakse lugejale kasutajanimi ja parool, millega saab külastada internetilehekülge www.lugeja.ee või www.kehtna.lib.ee.

  (6) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

§ 4.   Andmete kasutamine

  (1) Lugejate andmed kantakse raamatukogude haldussüsteemi “URRAM” või “RIKS” andmebaasi.

  (2) Isikuandmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel, meeldetuletuste ja teadete saatmiseks ning statistilisel eesmärgil.

  (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 5.   Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised

  (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 28 kalendripäevaks (Eidapere, Keava, Valtu, Ingliste, Kehtna rahvaraamatukogud) või 31 kalendripäevaks (Lelle rahvaraamatukogu), perioodikat 7 kalendripäevaks või 3 kalendripäevaks (Kehtna rahvaraamatukogu). Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühem tagastamistähtaeg. Ajalehti laenutatakse välja teisel tööpäeval peale ilmumist ja ajakirju peale ajakirja järgmise numbri ilmumist. Elektrooniliste teavikute ja auviste (helisalvestised, videod) laenutamine toimub vastavalt autoriõiguse seadusele ja neid laenutatakse koju 7 kalendripäevaks.

  (2) Teatmeteosed ja erilise väärtusega teavikud on kohapeal kasutamiseks.

  (3) Lugeja kasutuses võib teadmis- ja teatmekirjandusest olla korraga kuni 6 teavikut, ilukirjanduse osas piiranguid ei ole.

  (4) Kojulaenutatud teavikute tagastamise tähtaega võib lugeja pikendada telefoni või e-posti teel kuni 2 korda kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

  (5) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

  (6) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata teavikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

  (7) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (8) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

§ 6.   Arvuti kasutamine

  (1) Raamatukogus lugejate tarbeks olevat arvutit võivad kasutada kõik raamatukogus registreeritud lugejad ja külastajad (edaspidi kasutajad). Eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus ja vanus alates 7 aastat.

  (2) Arvuti kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kohapeal või raamatukogu telefonil. Kasutamisaeg ühele kasutajale on kuni 1 tund päevas. Kui teisi isikuid arvuti kasutamiseks registreerunud ei ole, saab arvutit kasutada kauem.

  (3) Eelregistreeritud kasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

  (4) Arvutit kasutab korraga ainult üks kasutaja.

  (5) Kasutaja sulgeb kõik enda käivitatud programmid ja kustutab enda loodud failid.

  (6) Arvutist väljatrüki tegemine on raamatukoguhoidja nõusolekul ja tasuline.

  (7) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvuti sisse- ja väljalülitamine;
  2) muudatuste tegemine arvuti seadistustes;
  3) programmide installeerimine;
  4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  5) ebasündsate ja tasuliste internetilehekülgede külastamine.

§ 7.   Lugeja ja kasutaja õigused, kohustused ning vastutus

  (1) Lugeja ja kasutaja õigused on:
  1) kasutada raamatukogu teenuseid;
  2) kasutada arvutit vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatule;
  3) saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel;
  4) soovi korral panna ennast teaviku saamiseks järjekorda;

  (2) Lugeja ja kasutaja kohustused on:
  1) tagastada teavik laenutustähtaja jooksul, tähtajaks tagastamata teaviku eest võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu 0,10 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta;
  2) teavitada raamatukogu esitatud andmete muutumisest ja esitada raamatukogule uued andmed;
  3) mitte häirida oma käitumisega teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara;
  4) täita raamatukoguhoidja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest;
  5) vastutada materiaalselt laenutatud teavikute säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, rikutud teavikust teatada koheselt raamatukoguhoidjat;
  6) teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral asendada või tasuda selle hind kuni kümnekordses suuruses, vöötkoodi rikkumise korral välja maksma vöötkoodi kümnekordse hinna.
  7) maksata tagatist vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale;
  8) teatada koheselt raamatukoguhoidjale tekkinud tõrgetest arvuti töös;
  9) vastutada täielikult autoriõiguse seaduses sätestatu eest;
  10) hüvitada raamatukogule tekitatud materiaalne kahju, lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 15.12.2009 määrus nr 3 „Rahvaraamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. märtsil 2014. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json