Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 27

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 25.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

§ 2.   Asutuse asukoht ja aadres

  Noortekeskus asub Hiiu maakonnas, Pühalepa vallas, Suuremõisa külas. Noortekeskuse aadress on Lossi tee 1, Suuremõisa küla, Pühalepa vald, 92302 Hiiu maakond, Eesti.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund ja eelarve

  (1) Noortekeskus on Pühalepa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Pühalepa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Noortekeskuse kõrgemalseisev asutus on Pühalepa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, noorsootöö seadusest, teistest noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

  (4) Noortekeskusel on Pühalepa valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Noortekeskuse asjaajamis-ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub noortekeskus vallavalitsuse kehtestatud asjaajamiskorrast.

§ 5.   Asutuse sümboolika

  (1) Noortekeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab vallavalitsus.

2. peatükk Asutuse tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  Noortekeskuse tegevuse eesmärgiks on tagada noortekeskuse kaudu igakülgne avatud noorsootöö põhimõttel toimiv noorsootöö arendamine Pühalepa vallas, Pühalepa valla noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis lähtub noorte huvidest, vajadustest ja soovidest ning võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd

§ 7.   Noortekeskuse ülesanded

  Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) teha koostööd erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega, kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  3) teha koostööd valla kultuuri – ja haridusasutustega;
  4) arendada noorsootööd valla erinevates piirkondades;
  5) toetada noorte omaalgatust, nõustada noorte omaalgatusprojekte;
  6) vahendada noortele suunatud informatsiooni ja teenuseid;
  7) korraldada noorte projektlaagreid;
  8) toetada kohalikke omaalgatusi ja projekte;
  9) korraldada avatud kultuuri üritusi.

3. peatükk Asutuse juhtimine ja tegevuse korraldamine 

§ 8.   Noortekeskuse juhtimine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib direktor.

  (2) Noortekeskuse töötajate koosseisu, nende palgamäärad ja töö tasustamise alused kinnitab vallavolikogu.

  (3) Direktor oma tegevuses:
  1) esindab noortekeskust suhetes asutuste, ettevõtete ja isikutega ning teeb oma pädevuse ja eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud noortekeskuse igapäevaseks tegevuseks ning tulenevad käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannetest;
  2) esitab vallavalitsusele noortekeskuse eelarve eelnõu, tagab eelarve täitmise ja vastutab eelarve täitmise eest;
  3) tagab noortekeskuse tegevuse, üldise arengu ja valla arengukava noorsootöö osa koostamise ning koostab noortekeskuse tööplaani;
  4) määrab noortekeskuse töötajate tööülesanded;
  5) sõlmib ja lõpetab töötajate töölepingud;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

4. peatükk Asutuse vara, finantseerimine ja järelevalve 

§ 9.   Vara ja vahendid

  (1) Noortekeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud kinnis- ja vallasasjad, seadmed, inventar, rahalised vahendid ning muu vara.

  (2) Noortekeskuse valduses olev vara on Pühalepa valla omand.

  (3) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Pühalepa vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (4) Noortekeskus võib oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (5) Noortekeskuse rahalised vahendid moodustavad:
  1) Pühalepa valla eelarvelised vahendid;
  2) annetused ja muud seadusega lubatud eraldised;
  3) projektidest saadav sihtotstarbeline tulu;
  4) tulu tasuliste teenuste osutamise või tasuliste ürituste korraldamise eest.

  (6) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses õigusaktides sätestatud korras.

§ 10.   Järelvalve

  Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.   Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Noortekeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Pühalepa Vallavolikogu 17.11.1998 otsusega nr 108 kinnitatud „Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Antti Leigri
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json