Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 11

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 18.02.2016 nr 3

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Saku Vallavolikogu 18. juuni 2015 määruse nr 8 „Saku valla põhimäärus“ § 51 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saku valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.

  (2) Arengukavas esitatakse Saku valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (3) Arengukava osa on eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia on finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Saku valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (5) Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise vallavolikogu määrusega enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu vallavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise tegevuskava

  Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine või muutmine hõlmab järgmisi tegevusi:
  1) arengukava ja eelarvestrateegia seire;
  2) arenguseminari läbiviimine;
  3) majandusaasta aruande koostamine;
  4) arengukava eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia seire

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Arengukava eesmärkide ja eelarvestrateegia täitmist mõõdetakse arengukavas määratletud mõõdikute abil. Mõõdik on arvnäitaja või hinnang seisundile, mis näitab eesmärgi täitmist.

  (3) Vallavanem määrab ametnikud, kes esitavad hiljemalt iga aasta 1. märtsiks andmed:
  1) arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ning eelarvestrateegia täitmise kohta;
  2) arengukavas järgneva nelja aasta kohta planeeritud investeeringute ja tegevuste rahalised arvestused.

  (4) Andmed esitatakse vallavalitsuse kinnitatud vormil.

§ 4.   Arenguseminar

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamiseks viiakse igal aastal läbi arenguseminar.

  (2) Arenguseminaril annab vallavalitsus ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia seirest ning planeeritavatest investeeringutest.

  (3) Arenguseminaril:
  1) antakse ülevaade koolide arengukava täitmisest;
  2) käsitletakse päevakorda võetud teemasid;
  3) moodustatakse pingerida rahalist katet nõudvatest tegevustest ja investeeringutest uueks eelarvestrateegia perioodiks.

  (4) Arenguseminaril osalevad volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed, vallavalitsuse liikmed, vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid, hallatavate asutuste juhid ning teised isikud volikogu esimehe otsusel.

  (5) Arenguseminari otsustuste alusel koostab vallavalitsus arengukava kinnitamise või muutmise määruse eelnõu. Otsustused protokollitakse.

§ 5.   Majandusaasta aruande koostamine

  (1) Saku valla majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus ning esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

  (2) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

  (3) Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (4) Majandusaasta aruanne avalikustatakse valla veebilehel. Ajalehes Saku Sõnumid avaldatakse teade majandusaasta aruande avalikustamise kohta.

§ 6.   Arengukava eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (1) Arengukava kinnitamise või muutmise määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab vallavalitsus.

  (2) Eelnõu menetlemisel volikogus on juhtivaks komisjoniks arendus- ja ettevõtluskomisjon.

  (3) Enne eelnõu 1. lugemist volikogu istungil tutvustab vallavalitsus eelnõu volikogu kõigi komisjonide ühiskoosolekul.

  (4) Eelnõu 1. lugemine toimub hiljemalt volikogu juunikuu istungil.

  (5) Teade eelnõu avalikustamise kohta pannakse valla veebilehele samaaegselt volikogu juunikuu istungi päevakorra ja materjalide avalikustamisega.

  (6) Eelnõu avaliku arutelu viib vallavalitsus läbi hiljemalt 15. juuliks.

  (7) Ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saab esitada 1. augustini.

  (8) Eelnõu 2. lugemine toimub volikogu septembrikuu istungil.

  (9) Arengukava koos eelarvestrateegiaga, volikogu istungi protokoll ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (10) Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest vallavolikogu poolt.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Saku Vallavolikogu 10. novembri 2011 määrus nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json