Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 35

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 24.04.2008 nr 14
jõustumine 28.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 01.03.2016, 204.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise Kanepi vallas.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

 (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamise kord

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutatada raske või sügava puudega lastele ja nende peredega seotud alljärgnevate teenuste korraldamiseks ning arendamiseks:
 1) lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks;
 2) lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 3) laste intervallhoolduse korraldamiseks;
 4) laste ja nende perede nõustamise korraldamiseks;
 5) lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 6) lastele rehabilitatsiooniteenusteks ja nendega seotud kulutusteks;
 7) lastele transporditeenuse osutamiseks;
 8) lastele osutatavate teiste sotsiaalteenuste arendamiseks või ostmiseks.

§ 3.  Rahaliste vahendite taotlemine

 (1) Rahaliste vahendite taotlejal tuleb esitada valla sotsiaalkomisjonile avaldus, millele on lisatud lapse isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse) koopia, arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme kohta ning kuludokumendid sotsiaalteenuste kasutamise kohta.

 (2) Teenuste eest tasumise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul korraldusega.

§ 4.  Arvestuse pidamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Kanepi Vallavalitsus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. aprillil 2008. a.