SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 37

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 18.08.2015 nr 16
RT IV, 29.08.2015, 7
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 01.03.2016, 204.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord reguleerib Kanepi valla eelarvest toetuste andmise tingimusi.

 (2) Toetusi on õigus saada isikutel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne (edaspidi rahvastikuregister) alaline elukoht on Kanepi vald ning isikutel, kes on õigustatud saama sotsiaalabi sotsiaalhoolekande seaduse § 5 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

 (3) Kanepi valla eelarvest makstavate toetuste avalduste vormid kehtestab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Sotsiaaltoetusi määratakse ja makstakse rahaliste vahendite olemasolu korral.

 (5) Toetuste määrad kehtestab Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.  Toetuste liigid ja eesmärgid

 (1) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

 (2) Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks. Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks.

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 3.  Sissetulekust sõltumatud toetused

 (1) Sissetulekust sõltumatud toetused on:
 1) Sünnitoetus;
 2) Matusetoetus;
 3) Toetus esimesse klassi minevatele õpilastele;
 4) Jõulupakid eelkooliealistele lastele;
 5) Koolilõputoetus;
 6) Haigla voodipäevatasu toetus;
 7) Prillitoetus;
 8) Tšernobõli veteranide toetus.

 (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
 1) Küttetoetus;
 2) Transporditeenuse toetus;
 3) Toetus laste- ja noortelaagris osalemiseks;
 4) Ühekordne toetus.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Toetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukohana on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kanepi vald ning lapse elukoht on registreeritud Kanepi valda alates sünnist. Lapse eestkostja puhul ei kehti Kanepi vallas kuue kuu elamise nõue.

 (2) Toetust makstakse kahes osas:
 1) toetuse esimene osa makstakse 3 (kolme) kuu jooksul lapse sünni registreerimisest;
 2) toetuse teine osa makstakse 6 (kuue) kuu jooksul lapse ühe aastaseks saamisest tingimusel, et taotleja ja lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistris endiselt registreeritud Kanepi vald.

 (3) Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga lapse eest.

 (4) Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest.

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Kanepi vald.

 (2) Matusetoetust on õigustaotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

§ 6.  Toetus esimesse klassi minevatele õpilastele

 (1) Esimesse klassi minevaid õpilasi toetatakse kooliks vajaliku varustuse soetamisega vallavolikogu poolt kinnitatud summa ulatuses.

 (2) Toetuse kasutamise tingimused Kanepi Gümnaasiumis õppima asuvate laste puhul otsustab Kanepi Gümnaasiumi hoolekogu igal kooliaastal.

 (3) Väljaspool Kanepi valla territooriumi kooli minevate laste toetuse kasutamise tingimused otsustab vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.

 (4) Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmete alusel.

§ 7.  Jõulupakid eelkooliealistele lastele

 (1) Jõulupakid saavad kõik eelkooliealised lapsed, kelle rahvastikuregistrijärgne alaline elukoht on Kanepi vald.

 (2) Jõulupakkide tellimise ja väljastamise korraldab vallavalitsus.

§ 8.  Koolilõputoetus

 (1) Koolilõputoetust on õigus saada keskhariduse omandamisel.

 (2) Toetuse määramise aluseks on kooli esitatud teatis või haridust tõendav dokument.

 (3) Toetust on õigustaotleda kuni kolm kuud peale keskhariduse omandamist.

 (4) Toetus makstakse koolilõpetajale või ühele lapsevanemale/eestkostjale/hooldajale.

§ 9.  Haigla voodipäevatasu toetus

 (1) Voodipäevatasu hüvitatakse vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ravikindlustuse seaduse paragrahvis 72 kehtestatud piirmäära ulatuses. 19-aastaseks saamisel hüvitatakse voodipäevatasu jooksva õppeaasta lõpuni.

 (2) Aktsiaseltsiga Põlva Haigla arvleb vallavalitsus lepingu alusel. Teiste statsionaarse eriarstiabi osutajate teenuse hüvitamine toimub kuludokumendi alusel.

§ 10.  Prillitoetus

  Toetust prilliklaaside soetamiseks makstakse eelkooliealistele ja üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäära ulatuses mitte rohkem kui üks kord aastas. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 11.  Tšernobõli veteranide toetus

 (1) Toetust makstakse isikule, kellele on väljastatud represseeritu tunnistus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõige1 punkt 13 alusel.

 (2) Hüvitamisele kuuluvad meditsiiniteenustele tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 12.  Küttetoetus

 (1) Toetus küttematerjali maksumuse osaliseks hüvitamiseks määratakse ahiküttega eluruumis elavale üksikule vanadus- või töövõimetuspensionärile üks kord kalendriaastas.

 (2) Toetus määratakse isikule, kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

 (3) Toetust ei määrata juhul, kui taotlejale kuulub metsamaad.

 (4) Toetus määratakse isikule, kui kuu sissetulek on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 3,5 kordse määra.

 (5) Erandkorras võib toetust taotleda toimetulekuraskustes isik või perekond.

 (6) Toetus võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Mitterahalise toetuse määramise korral korraldab vallavalitsus küttematerjali toimetamise toetuse saajale.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 13.  Transporditeenuse toetus

 (1) Transporditeenuse toetust makstakse ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik, sõiduga seotud kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks vähekindlustatud isikutele, kes oma tervislikust seisundist või puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot või kellel ei ole transporti iseseisvalt võimalik korraldada ning kellel puuduvad perekonnaseaduse mõistes seadusjärgsed ülalpidajad või ülalpidaja oma asukohast või olukorrast tulenevalt ei ole võimeline transporti osutama või korraldama.

 (2) Toetust makstakse esitatud kuludokumentide alusel.

§ 14.  Toetus laste- ja noortelaagris osalemiseks

  Toetust määratakse vähekindlustatud või 4- ja enama lapsega perekondade lastele laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks üks kord aastas ühe laagri kulude katmiseks.

§ 15.  Ühekordne toetus

 (1) Toetus määratakse käesolevas määruses määratlemata juhtudel muude ettenägemata vajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud isiku või pere sotsiaalselt abitust olukorrast välja aitamiseks.

 (2) Toetus määratakse, kui kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.

 (3) Erandkorras võib ühekordse toetuse määrata üksi elavale mittetöötavale töövõimetuspensionärile, kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek on üle riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordse määra.

4. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 16.  Toetuse taotlemine

 (1) Sissetulekust sõltumatu toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse.

 (2) Avaldust ei pea esitama Kanepi Gümnaasiumis esimesse klassi õppima asuva lapse ja Kanepi Gümnaasiumis keskhariduse omandanud õpilase toetuse taotlemiseks ning jõulupakkide taotlemiseks eelkooliealistele lastele.

 (3) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib:
 1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
 2) toetuse taotlemise põhjuse;
 3) toetuse saaja perekonnaseisu;
 4) perekonna sissetuleku suuruse;
 5) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de), sõiduki(te) ja väärtpaberite kohta;
 6) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

 (4) Vallavalitsuse ametnikel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejatelt täiendavaid andmeid ning teha kodukülastusi.

 (5) Täiendavate dokumentide ja andmete esitamata jätmisel avaldust ei rahuldata.

 (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamisel toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

 (7) Toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (hooldaja või eestkostja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst vm) juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel ei saa toetust taotleda.

§ 17.  Avalduste menetlemine ja toetuste määramine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatud avaldus vaadatakse kuu aja jooksul läbi vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis ning tehakse toetuse määramise või mittemääramise kohta ettepanekud vallavalitsusele.

 (2) Toetuse määrab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Toetuse mittemääramise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

 (4) Sünnitoetuse ja matusetoetuse avaldus menetletakse seitsme päeva jooksul esitamisest. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata ja toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil.

§ 18.  Toetuse määramisest keeldumine

 (1) Sissetulekust sõltumatu toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja on esitanud valeandmeid või esitatud taotlus ei vasta käesoleva korraga kehtestatud nõuetele.

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisest võib keelduda, kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 3) taotleja on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 4) taotlejal või tema eestkostetaval on õigus saada elatist seadusjärgselt ülalpidajalt, kuid ta keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 5) taotleja või tema perekonnaliikmete sissetulekud ületavad kahekordse toimetuleku piiri;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) taotlejat on võimalik toetada muul viisil ja rahalise toetuse määramine ei ole vajalik;
 8) valla eelarves puuduvad toetuse maksmiseks rahalised vahendid.

 (3) Toetuse määramisest võib keelduda ka muudel põhjustel motiveeritud otsustusega.

§ 181.  Sotsiaalkaitse kulude tagasinõudmine

 (1) Isikule alusetult makstud rahalise või mitterahalise hüvitise nõuab vallavalitsus osaliselt või täielikult tagasi kui isikul puudus õigus hüvitisele või muul seaduses sätestatud juhul.

 (2) Hüvitise tagasinõudmise või tagasinõudmisest loobumise otsustab vallavalitsus korraldusega, mis tehakse teatavaks hüvitise saajale. Korralduses märgitakse muuhulgas vabatahtliku tagasimakse tähtaeg, hoiatus sundtäitmise algatamise kohta, viivise nõue hüvitise tagastamisega viivitamise korral.

 (3) Hüvitise tagasinõudmise korral võimaldatakse vajadusel tagasimaksmist osade kaupa.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 19.  Toetuste maksmine

 (1) Isikule või perekonnale määratud toetus kantakse toetuse saaja või kolmanda isiku poolt avalduses näidatud pangakontole.

 (2) Erandkorras makstakse toetus välja sularahas või kantakse teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.