ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 50

Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

Vastu võetud 19.05.2015 nr 11
RT IV, 29.05.2015, 74
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 01.03.2016, 204.03.2016, määruses on läbivalt asendatud termin "eluruumi alalised kulud" terminiga "eluasemekulud" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Kanepi vallas.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
 2) normpinna eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
 3) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

 (2) Eluasemekulud võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse esitatud kuludokumentide põhjal.

 (3) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Kanepi Vallavalitsus vähemalt üks kord aastas üle esitades vajadusel Kanepi Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 3.  Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür – kuni 0,3 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1,0 eurot 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3,0 eurot 1 m2 kohta kuus;
 4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral kütteperioodil (01.oktoober - 30. aprill) – kuni 1,50 eurot 1 m2 kohta kuus.
Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
 5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 2 m3 üheliikmelise pere ja 1 m3iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 8,0 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,0 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 5,0 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2,0 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 8) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu – kuni 2,0 eurot iga pereliikme kohta kuus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 01. juunil 2015.