SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 51

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.03.2007 nr 11
RT IV, 11.02.2013, 8
jõustumine 01.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 01.03.2016, 204.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 17 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra.

 (2) Antud korras kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses alljärgnevaid mõisteid:
 1) koduteenus – isikule kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
 2) abivajaja – isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega;
 3) põhiteenus – isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
 4) tugiteenus – isiku toimetuleku toetamine;
 5) kõrvalabi – sotsiaalhooldustöötaja poolt koduteenuste osutamine vastavalt vajadusele;
 6) sotsiaalhooldustöötaja – töölepingu alusel koduteenuseid osutav isik;
 7) hindamisinstrument – ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel on võimalik välja selgitada hooldusvajadus.

§ 2.  Koduteenuste osutamine

 (1) Koduteenuseid osutatakse rahvastikuregistri järgi Kanepi vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja lähedased või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.

 (2) Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka naabrid, arst, sotsiaalhooldustöötaja või muud isikud.

 (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teeb kodukülastuse, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse.

 (4) Abivajaja hindamiseks kohapeal kasutatakse hindamisinstrumenti.

 (5) Vajadusel pöördub sotsiaaltöötaja eakate puudega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleb tööealiste puudega isikute puhul isikutele rehabilitatsiooniplaani koostamist.

 (6) Otsuse koduteenuste otsustamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Otsus tehakse asjaosalisele teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval viisil.

§ 3.  Osutatavate koduteenuste loetelu

 (1) Põhiteenused
 1) Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine:
- tellimuste vastuvõtmine, toidukaupade ostmine ja kojutoomine;
- toiduainete tuppa toomine hoidlast (kartulid vmt);
- abistamine toidu valmistamisel (toidu valmistamise aeg kuni 30 minutit);
- esmaste majapidamistarvetega varustamine;
- vee tuppa toomine õuest.
 2) Eluaseme korrastamisel on ühe kliendi kohta korrastava eluruumi suuruseks kuni 51 m² või 2-toaline korter:
- voodi korrastamine;
- põrandate pühkimine ja pesemine;
- tolmu pühkimine;
- prügiämbri tühjendamine;
- toidunõude pesemine;
- pesupesemise korraldamine.
 3) Abistamine eluaseme kütmisel on ühe kliendi kohta köetava eluruumi suuruseks kuni 51 m² või 2-toaline korter:
- kütte tellimine ja kojutoomise korraldamine;
- puude saagimise, lõhkumise ja ladustamise korraldamine;
- puude tuppa toomine või selle korraldamine.
 4) Vestlus ja teabe edastamine:
- kliendi ärakuulamine;
- informatsiooni jagamine kohalikku elu puudutavates küsimustes ning kliendi jaoks
olulistest muutustest.

 (2) Tugiteenused
 1) Kommunaal- ja muude maksete tasumine toetuste taotlemine:
- kommunaal- ja muude maksete tasumise korraldamine;
- ühekordsete rahaliste toetuste korraldamine ja raha kättetoimetamine.
 2) Arstiabi korraldamine:
- arsti kojukutsumine ja vajadusel arstivisiidi äraootamine;
- abistamine raviasutuse külastamisel;
- ravimite muretsemine;
- abivahendite soovitamine ja muretsemine.
 3) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel:
- ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
- abistamine hooldekodusse suunamisel;
- abistamine matuste korraldamisel;
- muud ühekordsed asjaajamised

§ 4.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping (lisa 1) sotsiaalhooldustöötaja ja abivajaja vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse osutatavate teenuste loetelu, lepingu kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluseja käesoleva korraga.

 (2) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (3) Leping lõpetatakse tähtaja möödumisel, hooldatava soovi korral või kui on ära langenud koduteenuse osutamise vajadus.

§ 5.  Finantseerimine

 (1) Sotsiaalhooldustöötajale makstakse töötasu valla eelarvest vastavalt töölepingule.

 (2) Koduteenuseid osutatakse abivajavatele tasuta.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2007. a.

Lisa1  Koduteenuste osutamise leping