ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kiili valla omandis olevate sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 57

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiili valla omandis olevate sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 17.01.2013 nr 3
RT IV, 24.01.2013, 56
jõustumine 27.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 01.03.2016, 704.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 41 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 7 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaalkorteri mõiste, sotsiaalkorteri eluaseme teenusena üürile andmise tingimused, sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaalkorteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaalkorteri kasutamisel.

§ 2.   Sotsiaalkorter

  (1) Sotsiaalkorter käesoleva määruse tähenduses on Kiili valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile isikule või perele, kes ise ei ole suutelised ega võimelised seda endale tagama.

  (2) Sotsiaalkorteriks võib olla ka tuba sotsiaalkorterist koos ühiselt kasutatava köögi, koridori ja abiruumidega.

§ 3.   Sotsiaalkorteri üürile andja

  Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab ning üürilepingu vormi kinnitab Kiili Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.   Sotsiaalkorteri taotleja

  Sotsiaalkorterit saavad eluasemeteenusena taotleda isik või isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald:
  1) ebapiisavate füüsiliste võimetega või psüühiliste erivajadustega isikud, kes vajavad kõrvalabi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas Kiili vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
  2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, kes suudaks tagada elamispinna;
  3) seadusjärgsete hooldajateta isik, kellel on raskusi igapäevaelu toimetulekuga;
  4) isik, kes on tulnud asenduskodust ja vahetult enne asenduskodusse suunamist oli tema elukoht Kiili vald;
  5) isik, kes on vabanenud kinnipidamiskohast või erihoolekandeasutusest ja enne paigutamist kinnipidamiskohta või erihoolekandeasutusse oli tema elukohaks Kiili vald;
  6) isikud, kelle Kiili vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks ja kellel ei ole teist eluruumi ning kelle perekonnal puuduvad vahendid endale või oma perekonnale eluruumi soetamiseks, rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Kiili vallas.

§ 5.   Sotsiaalkorteri taotlemine

  (1) Sotsiaalkorteri taotleja esitab vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed perekonnaliikmete ja seadusejärgsete ülalpidajate kohta;
  3) sotsiaalkorteri taotlemise põhjus;
  4) andmed sissetuleku ja kinnisvara kohta.

  (2) Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Vallavalitsus kinnitab korraldusega sotsiaalkorteri taotlemise avalduse vormi.

§ 6.   Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustamine

  (1) Vallavalitsus vaatab sotsiaalkorteri taotlemiseks esitatud avalduse läbi viieteistkümne päeva jooksul alates avalduse registreerimisest.

  (2) Sotsiaalkorteri võib üürile anda sotsiaalkorteri tubade kaupa. Sotsiaalkorteri üürile andmisel on üürnikul õigus kasutada korteri kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaaleluruumi üürnikega.

  (3) Otsus sotsiaalkorteri eraldamise või mitteeraldamise kohta tehakse avaldajale teatavaks kirjalikult. Taotluse mitterahuldamise korral saadab vallavalitsus taotlejale viivitamatult põhjendatud otsuse, milles peab olema välja toodud konkreetsed alused, mis põhjustel jäi taotlus rahuldamata.

§ 7.   Sotsiaalkorteri üürile andmine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse nimetatud sotsiaalkorteri kasutamiseks kirjalik üürileping.

  (2) Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üks aasta.

  (3) Vajadusel võib vallavalitsus pikendada üürilepingu tähtaega.

  (4) Sotsiaalkorteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

  (5) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.

  (6) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (7) Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne sotsiaalkorteri üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaalkorteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorteri koheselt vabastama.

  (8) Lepingu pikendamisel lähtutakse:
  1) eluasemeteenuse vajalikkusest;
  2) senise sotsiaalkorteri sobivusest isikule;
  3) üüri tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
  4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

§ 8.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Sotsiaalkorteri üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist.

  (2) Vallavalitsus võib sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt juhul kui sotsiaalkorteri üürnik rikub üürilepingu tingimusi teatades sellest üürnikule ette vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

§ 9.   Sotsiaalkorteri üürniku kohustused

  (1) Sotsiaalkorteri üürnik on kohustatud:
  1) pidama sotsiaalkorteris, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamu ekspluateerimise eeskirjadest;
  2) hoidma puhtust ja regulaarselt koristama sotsiaalkorterit ning üldkasutatavaid ruume;
  3) hüvitama üürniku süü läbi sotsiaalkorteri seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
  4) rakendama sotsiaalkorteris rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ja teatama rikete tekkest vallavalitsusele;
  5) lubama avariide ja rikete kõrvaldamiseks sotsiaalkorterisse siseneda üürileandja esindajal;
  6) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorteri üle vallavalitsusele mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (arvestades normaalset kulumist);
  7) vabastama sotsiaalkorteri pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema üürilepingu pikendamist;
  8) tasuma õigeaegselt vallavalitsuse poolt määratud sotsiaalkorteri üüri;
  9) nõustuma, et vallavalitsusel on korteri võti ja korterisse võib vallavalitsuse töötajal siseneda kui on kahtlus, et üürnikuga on midagi juhtunud.

  (2) Sotsiaalkorteri üürnikul on keelatud:
  1) anda sotsiaalkorterit allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) teha sotsiaalkorteri või selle seadmete ümberehitust või paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  3) pidada sotsiaalkorteris koera või kassi;
  4) tarbida sotsiaalkorteris alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid;
  5) korraldada koosviibimisi mis häiriksid teiste elanike rahu.

  (3) Alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine või joobes viibimine sotsiaalkorteris on üürilepingu erakorralise ülesütlemise alus.

  (4) Üürilepingu erakorralisel ülesütlemisel üürniku süül ei ole vald kohustatud sotsiaalteenusena isikule eluaset andma.

§ 10.   Järelevalve

  Kontrolli sotsiaalkorteri sihipärase kasutamise ja üürilepingu tähtaegadest kinnipidamise üle teostab vallavalitsus või tema volitatud isik.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json