Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 7

Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise kord

Vastu võetud 16.02.2017 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Munitsipaalomandis olevale elamumaale (edaspidi maa) hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on luua noortele ja lastega perele soodsatel tingimustel elukoha loomise võimalus, soodustada erialaste oskuste, kogemuste või haridusega isikute Hiiumaale tööle asumist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Maale hoonestusõiguse seadmiseks (edaspidi hoonestusõigus) korra tähenduses loetakse Käina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kuuluvale elamumaale hoonestusõiguse seadmist.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise järgi kohustub vallavalitsus andma hoonestaja kasutusse elamumaa kokkulepitud tähtaja jooksul ja tingimustel, hoonestaja aga kohustub täitma hoonestusõiguse lepingus nimetatud tingimusi ja kohustusi.

  (3) Hoonestusõiguse seadmist korraldab vähemalt 5-liikmeline vallavalitsuse korraldusega moodustatud eluasemekomisjon (edaspidi komisjon), mis lahendab muuhulgas hoonestusõigusega seotud küsimusi. Eluasemekomisjoni põhimäärus, milles on komisjoni ülesanded, töökord, õigused ja kohustused kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Hoonestusõiguse seadmiseks korraldatakse konkurss. Kruntidele, millele konkursi tulemusena hoonestusõiguse seadmise lepingut ei sõlmita, hoonestusõiguse seadmise otsustab Käina Vallavolikogu otsustuskorras, korras toodud tingimustel.

§ 3.   Hoonestusõiguse omandamise tingimused

  Hoonestusõiguse omandamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) taotluse esitajal ja kaastaotlejal on sissetulek, mis tagab pere ülalpidamise ja maja ehitamise. Taotleja ja kaastaotleja aastasissetulek on kokku vähemalt 12 000 eurot aastas.
  2) rahvastikuregistrijärgne elukoht Käina vallas või omakäeline kinnitus elukoha registreerimiseks Käina valda esimesel võimalusel.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vallavalitsus kuulutab hoonestusõiguse seadmiseks välja konkursi.

  (2) Konkursikuulutus avaldatakse vähemalt Käina Vallavalitsuse veebilehel ja maakonnalehes tähtajaga vähemalt 1 kuu.

  (3) Konkursikuulutuses tuuakse välja maatükid, hoonestusõiguse aastatasud, hüvitatavad investeeringud, viide detailplaneeringule, kontaktid.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Hoonestusõiguse taotlejal tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus hoonestusõiguse seadmiseks koos isikut tõendava dokumendi koopiaga.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja kaastaotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;

  2) taotleja ja kaastaotleja leibkonna liikmete ees-ja perekonnanimed ning isikukoodid;
  3) taotleja ja kaastaotleja elukoha aadress(id), e-posti aadress, telefoninumber ja töökoht;
  4) taotletavate hoonestusõiguste maaüksuste nimed, eelistuse järjekorras;
  5) kohustused, sh krediidiasutuste ees;
  6) elamu (ehitisregistrijärgne ehitise kasutamise otstarve) eeldatav maksumus, taotluse lisana esitatakse vabas vormis hoone ehituse kalkulatsioon ja ajakava,
  7) ehitamiseks vajalikud rahalised vahendid minimaalselt 30% ulatuses elamu eelarvelisest maksumusest ning vahendite olemasolu dokumentaalsed tõendid (nt panga laenupakkumine, müüdava kinnistu maksumuse hinnang kinnisvarahindamise või analoogia põhjal jms) lisatakse taotlusele.
  8) aastasissetuleku suurus, taotluse lisana esitatakse seda tõendavad dokumendid;

  (3) Vallavalitsus kehtestab taotluse vormi.

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida puuduvaid dokumente.

  (5) Hilinemisega esitatud taotlused tagastatakse läbi vaatamata.

§ 6.   Esitatud taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse vaatab läbi komisjon.

  (2) Elamu ehitamise eelarve vastavust tegelikkusele hinnatakse keskmise ruutmeetri hinna alusel, vajadusel kaasatakse asjatundja. Taotlejaga kokkuleppel võib tellida ekspertiisi.

  (3) Taotluse läbivaatamisel on komisjonil õigus tutvuda taotluses märgitud andmetega registrite ja infosüsteemide kaudu (pereregister, kinnistusraamat jne).

  (4) Komisjon võib nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (5) Puuduste korral teeb komisjon ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks 10 kalendripäeva jooksul.

  (6) Taotluse võib jätta hindamata kui taotleja esitab valeandmeid.

  (7) Taotluse läbivaatamata või rahuldamata jätmist tuleb taotlejale kirjalikult põhjendada.

§ 7.   Taotluste hindamine

  (1) Hindamise alused on:
  1) taotleja ja kaastaotleja keskmine vanus 25 kuni 40 (kaasa arvatud) aastat: 1 punkt;
  2) taotleja ja kaastaotleja keskmise vanus 20 kuni 24 ja 41 kuni 45 (kaasa arvatud) aastat: 0,5 punkti;
  3) taotleja või kaastaotleja leibkonnas elav eelkooliealine laps: 1,0 punkt;
  4) taotleja või kaastaotleja leibkonnas elav eelkooliealine laps käib Käina lasteaias: 0,5 punkti;
  5) taotleja või kaastaotlejaga koos elav õpilane kuni 18 aastane: 0,5 punkti;
  6) taotleja või kaastaotlejaga koos elav õpilane kuni 18 aastane ja õpib Käina koolis: 0,5 punkti;
  7) taotleja või kaastaotleja rahvastikuregistri järgne elukoht on Käina vallas 0,5 punkti;
  8) dokumentaalselt tõendatud ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu 50% ulatuses 3 punkti;
  9) dokumentaalselt tõendatud ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu 75% ulatuses 4 punkti;
  10) dokumentaalselt tõendatud ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu 100% ulatuses 5 punkti;
  11) taotluse vastavus määruse eesmärgile: kuni 2 punkti.

  (2) Taotlejal on kvalifitseerumiseks vaja koguda vähemalt 6 punkti.

§ 8.   Konkursi paremusjärjestuse moodustamine ja lepingute sõlmimine

  (1) Komisjon moodustab kvalifitseerunud taotlejatest hindamisel saadud punktide alusel paremusjärjestuse. Paremusjärjestus avalikustatakse kõigile osalejatele avalikul koosolekul, kus vastatakse taotlejate küsimustele.

  (2) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks.

  (3) Avalikul koosolekul tehakse ettepanekud alates paremusjärjestuses enim punkte saanud taotlusest kuni kõigile konkursil osalevatele maadele on leitud soovijad sh hoonestusõiguse seadmise õiguse võib saada ka maaüksusele, mida taotlusesse ei märgitud.

  (4) Kui kaks või enam taotlejat on saanud võrdse arvu punkte ja vaba maad on vähem kui taotlejaid, otsustatakse hoonestusõiguse saaja liisuheitmise teel.

  (5) Kvalifitseerunud taotleja saab hoonestusõiguse seada ühele maaüksusele Käina valla territooriumil.

  (6) Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse isik kellega sõlmitakse konkursi tulemusena notariaalne leping.

  (7) Pärast vallavalitsuse korralduse või otsustuskorras hoonestusõiguse seadmise volikogu otsuse tegemist valmistab vastav ametnik ette dokumendid notariaalse lepingu sõlmimiseks.

  (8) Hiljemalt lepingu sõlmimisel tasub hoonestaja vallavalitsusele maaüksuse arendamiseks tehtud investeeringute maksumuse.

§ 9.   Hoonestusõiguse tingimused

  (1) Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.

  (2) Hoonestajal on õigus taotleda hoonestusõiguse aluse maa väljaostmist kõige varem 2 aastat pärast kasutusloa saamist, juhul kui kõik lepingust tulenevad rahalised kohustused on täidetud.

  (3) Hoonestusõiguse seadmise lepingus määratakse kindlaks poolte kohustused, sh elamu ehituse tähtaeg (lõpp - kasutusloa väljastamine), mis on kolm aastat lepingu sõlmimisest.

  (4) Kui lepingus kokku lepitud ajaks ei ole hoone ehitamist olulises mahus alustatud, siis lõpetatakse hoonestusõiguse leping ja vallavalitsusel on õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks. Ehituse alustamiseks olulises mahus loetakse ehitusloa alusel, vähemalt projektikohase elamu vundamendi valmimist.

  (5) Kui hoonestaja ei ole kolmanda aasta lõpuks hoone ehitamist olulises mahus alustanud kaotab hoonestaja kõik õigused hoonestustasu soodustustele.

  (6) Kui lepingus kokku lepitud ajaks on hoone ehitust olulises mahus alustatud, on hoonestajal õigus taotleda elamu ehitamise tähtaja pikendamist kahe aasta võrra.

  (7) Kui hoonestusõiguse alusel hoone ehitamise kohustuse pikendatud tähtaja täitumisel ei ole elamu valmis (ei ole väljastatud kasutusluba), siis kaotab hoonestaja kõik õigused hoonestusõiguse tasu soodustustele.

  (8) Maaüksuse maksumuse ja hoonestusõiguse aastatasu kehtestab vallavalitsus eraldi igale maale arvestades kinnisasjade hindamiseks tellitud eksperthinnangus olevat maa hinda, maa parendamiseks tehtud kulud ning maaüksuse suurust.

  (9) Vallavalitsus kinnitab igale maaüksusele maksumuse ja hoonestusõiguse aastatasu suuruse lähtudes arendusala ja tehtud parenduste maksumusest. Kogu arendusala maksumus koosneb maa ostmisel koostatud eksperthinnangus näidatud maksumusest, millele lisanduvad valla poolt arendusala parendamiseks tehtud kulutused. Iga maaüksuse maksumus arvutatakse 50% osas lähtudes arendusala maksumusest jagatuna kruntide arvuga ja 50% osas proportsionaalselt krundi suurusega kogu arendusalast. Iga maaüksuse maksumusele lisatakse 80% selle konkreetse maaüksuse tarbeks valla poolt tehtavate investeeringute maksumusest. Hoonestusõiguse aastatasu on 5% maaüksuse maksumusest.

  (10) Hiljemalt lepingu sõlmimisel hüvitab hoonestaja 20% maaüksuse tarbeks valla poolt tehtavate investeeringute maksumusest.

  (11) Hoonestusõiguse tasu makstakse kolmandast aastast lepingu sõlmimise päevast arvates.

  (12) Hoonestusõiguse tasu tasutakse ette sama aasta eest 15. aprilliks. Hoonestusõiguse aastatasu suuruse võib üle vaadata viie aasta järel. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse korrigeerides seda eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse võrra. Hoonestusõiguse aastatasu muutmine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega vähemalt üks kuu enne tasumise kohustuse tekkimist.

  (13) Hoonestusõiguse tasust arvestatakse soodustusi alates kolmandast aastast kuni 20 aastani hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest järgmises paragrahvis nimetatud tingimustel.

§ 10.   Hoonestusõiguse tasu soodustused

  (1) Hoonestusõiguse tasu soodustust saab isik:
  1) kelle laps õpib Hiiumaal asuvas koolis või käib Käina lasteaias või on alla 2 aastane - 25%;
  2) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Käina vallas ja kes on taotleja ja tema vanus on 36 kuni 45 aastat - 10%, alla 36 aasta - 25%.

  (2) Soodustuse arvestamise aluseks võetakse soodustuse saamise aasta 1. jaanuari seis.

  (3) Hoonestusõiguse tasu soodustused vaatab eluasemekomisjon üle kord aastas iga kalendriaasta lõpus 31.12 kuupäeva seisuga nii, et uus tasu hakkab kehtima aasta algusest.

  (4) Rahvastikuregistris Käina valla elanikuks loetakse selle paragrahvi tähenduses ka isik, kes hiljemalt elamu valmimisel kohustub kandma enda ja teised pereliikmed rahvastikuregistris Käina valla elanikuks ja esitab selle kohta hoonestusõiguse taotlemisel kirjaliku kinnituse.

  (5) Hoonestusõigus seatakse vaba maa olemasolu korral taotlusvooruga. Taotluste esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus. Eluasemekomisjon järjestab kvalifitseerunud taotlejad selle paragrahvi lõike 2 alusel kogutud punktisumma järgi. Kui kaks või enam taotlejat on saanud võrdse arvu punkte ja vaba maad on vähem kui taotlejaid, otsustab hoonestusõiguse saaja eluasemekomisjoni ettepanekul vallavalitsus. Kui edukas taotleja loobub lepingu sõlmimisest, võib vallavalitsus otsustada sõlmida lepingu pingereas järgmise taotlejaga.

§ 11.   Maa võõrandamine, hoonestusõiguse uuendamine ja hüpoteegiga koormamine

  (1) Maa võõrandamise otsustab volikogu otsustuskorras.

  (2) Eesõigus maa omandamiseks on hoonestajal.

  (3) Maa hind on § 9 lõike 9 järgne maa maksumus korrigeerituna järgmiste aastate tarbijahinnaindeksiga (THI). Kui THI-l on negatiivne väärtus, siis loetakse see maa hinna korrigeerimisel võrdseks 0-ga

  (4) Maa müügil teeb Vallavalitsus hoonestajale soodustusi kuni 70% osas sama paragrahvi lõike 2 hinnast järgmisel juhul:
  1) rahvastikuregistrijärgsed Käina valla elanikest täiskasvanud leibkonna liikmed – iga hoonestusõiguse lepingu sõlmimisele järgneva rahvastikuregistris Käina vallas oldud aasta kohta 1%, maksimaalselt 10%;
  2) lastest leibkonna liikmed – iga hoonestusõiguse lepingu sõlmimisele järgneva Hiiumaal asuva kooli või Käina lasteaia õppenimekirjas oldud aasta kohta 1,5%.

  (5) Soodustuse arvestamise aluseks võetakse soodustuse saamise aasta 1. jaanuari seis.

  (6) Hoonestusõigus on vabalt võõrandatav. Hoonestusõiguse omandajal on vastavalt oma tingimustele õigus saada kõiki selles korras nimetatud soodustusi. Soodustuste saamiseks tuleb pärast hoonestusõiguse omandamist esitada vallavalitsusele taotlus.

  (7) Maa hoonestusõigust uuendatakse vastavalt seadusele.

  (8) Hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamisel annab vallavalitsus korraldusega oma nõusoleku.

§ 12.   Haldamine

  (1) Maa ja hoonestusõiguste kohta peab arvestust ja kontrollib lepingute täitmist ning korraldab komisjonile dokumentide ettevalmistamist, tasude võlgnevuse sissenõudmist, kui selleks esinevad seaduses sätestatud alused, vallavalitsuse ametnik, kellele see on ametijuhendiga pandud.

  (2) Maa ja hoonestusõiguste kohta peetav arvestus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) maa aadress;
  2) suurus;
  3) hoonestaja andmed ja kontaktid.

§ 13.   Vallavalitsuse esindamine

  Ametiasutustes esindab Käina valda vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud isik.

§ 14.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 23.04.2015 määrus nr 30 „Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise kord“

§ 15.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json