Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Projektides osalemise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 16

Projektides osalemise kord

Vastu võetud 22.02.2017 nr 140

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Projektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) tegevust projektide (edaspidi projekt) algatamisel, projektides osalemisel, projektide finantseerimisel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) projekt - kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimisega seotud kulud katab osaliselt või täielikult rahastaja;
  2) projektikava - ettepanek projekti algatamiseks;
  3) rahastaja - Euroopa Liit, rahvusvaheline organisatsioon, välisriigi riiklik organisatsioon või välisriigi valitsusväline organisatsioon, Eesti Vabariigi avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsussektorisse kuuluv sihtasutus, mitteresident;
  4) toetus – rahaline või mitterahaline abi, mida rahastaja annab enda sätestatud tingimustel ja korras;
  5) toetuse saaja - projektis osalev linnavalitsus, hallatav asutus või mõni muu linna lepinguline partner, kellel on õigus toetust saada;
  6) projekti algataja - linnavalitsus, hallatav asutus, juriidiline või füüsiline isik, kes esitab projektikava kooskõlastamise vormi Kohtla-Järve Linnavalitsuse Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) kaudu projektis osalemiseks või projekti algatamiseks;
  7) juhtpartner - projektis osalev linnavalitsus, hallatav asutus või linna lepinguline partner, kes vastutab eesmärkide saavutamise eest kogu projektiga võetud kohustuste ulatuses;
  8) partner - projektis osalev linnavalitsus, hallatav asutus või linna lepinguline partner, kes vastutab eesmärkide saavutamise eest projektiga võetud kohustuste ulatuses oma osaluse piires;
  9) projekti juht - isik, kes vastutab projekti igapäevase juhtimise ja tegevuste elluviimise eest;
  10) projekti koordinaator – linnavalitsuse, hallatava asutuse esindaja või tema poolt volitatud isik, kes vastutab projektiga võetud ülesannete täitmise ja projekti tulemuste saavutamise eest;
  11) omafinantseerimine - rahaline panus, milleks vajalikud vahendid projekti tegevuste elluviimisega seotud kulutuste katmiseks nähakse ette eelarves või mitterahaline panus;
  12) sildfinantseerimine - kulutuste tegemine enne toetuse laekumist;
  13) kaasfinantseerimine - projektis partnerina osaleva linnavalitsuse, hallatava asutuse rahaline panus lepingulis(t)ele partneri(te)le projekti tegevuste elluviimisega seotud kulutuste katmiseks või linnavalitsuse ja hallatava asutuse rahaline toetus muu lepingulise partneri poolt elluviidavale projektile, samuti mitterahaline panus;
  14) lepingulis(t)e partneri(te) kaasfinantseerimine - linna lepingulis(t)e partneri(te) rahaline või mitterahaline panus projekti;
  15) abikõlblik kulu - kulutus, mis on põhjendatud, mõistlik ja vajalik projekti elluviimiseks ning mis on tehtud kooskõlas õigusaktides ja toetuse rahuldamisega seotud dokumentides sätestatud nõuetega;
  16) rahaline panus - projekti tegevusteks ette nähtud rahalised vahendid;
  17) mitterahaline panus - kulutused, mille teevad toetuse saaja ja/või tema partnerid projekti tegevuste elluviimiseks ja mis moodustavad osa projekti abikõlblikest kuludest rahastaja lubatud piires;
  18) projekti kogumaksumus - projekti kõikide partnerite tegevuste läbiviimiseks vajalik summa, mis sisaldab toetust, projekti kaas- ja omafinantseeringut.

§ 3.   Projektikava kooskõlastamise taotlemine

  (1) Projekti algatamiseks koostatakse projektikava, mille alusel hinnatakse projekti vajalikkust, olulisust ning finantssuutlikkust. Projektikavas esitatud andmete õigsust hinnatakse rahastaja nõuete ja korra alusel.

  (2) Projekti algataja esitab linnakantseleile taotluse projektikava kooskõlastamiseks korra lisas toodud vormil.

  (3) Taotlus projektikava kooskõlastamiseks sisaldab järgmisi andmeid:
  1) projekti kirjeldus;
  2) projekti vastavus Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) arengudokumentidele;
  3) projekti kestus;
  4) projekti algataja;
  5) projekti partnerid;
  6) kavandatav projekti eelarve;
  7) kavandatav omafinantseering;
  8) projekti auditeerimiskohustus.

§ 4.   Projektikava kooskõlastamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistused hindavad projektikava kooskõlastamise taotluse vastavust korra § 3 lõikele 1. Kui taotluses esinevad puudused, määrab linnakantselei projekti algatajale puuduste kõrvaldamise tähtaja.

  (2) Linnakantselei teavitab projektikava kooskõlastamisest või kooskõlastamata jätmisest projekti algatajat.

  (3) Pärast projektikava kooskõlastamist saadab vajadusel projekti algataja projekti partneri(te)le rahastaja sätestatud projektireeglitest lähtuvalt kas kinnituskirja või kavatsuste protokolli, mille allkirjastab linnavalitsuse või hallatava asutuse esindaja.

  (4) Kooskõlastatud projektikava alusel ning rahastaja sätestatud projektireeglitest lähtuvalt koostab projekti algataja projektitaotluse ja esitab tähtaegselt rahastajale.

§ 5.   Projektis osalemise otsustamine

  (1) Projektis osalemise otsustab ja kõik vajalikud kinnitused annab:
  1) linnavolikogu, kui projektiga võetavad linna varalised kohustused ületavad 500 000 eurot ning nad ei ole kavandatud jooksva eelarveaasta kuludes, või rahastaja on seadnud selle projektireeglites osalemise tingimuseks;
  2) hallatava asutuse esindaja, kui projekti kestus ei ületa eelarveaastat ja hallatava asutuse eelarves on ette nähtud rahalised vahendid projekti elluviimiseks;
  3) linnavalitsus muudel juhtudel.

  (2) Projekti algataja valmistab ette õigusakti eelnõu, mis käsitleb projektis osalemise otsustamise ja finantseerimise korraldamist.

  (3) Linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korralduse eelnõus tuleb märkida:
  1) otsus linna osalemise kohta projektis;
  2) projekti nimetus;
  3) projekti taotluse esitamise tähtaeg ja projekti kestus;
  4) rahastaja andmed;
  5) projekti algataja;
  6) projekti finantseerimise korraldamine: projekti kogueelarve, omafinantseerimise summa ja eelarveaastat ületava projekti osas summad aastate lõikes ning vajaduse korral sildfinantseeringu summad aastate lõikes;
  7) projekti vajalikkuse põhjendus, kokkuvõte projekti sisu, tegevuste, juhtimise, eesmärkide ja etappide kohta;
  8) muu vajalik informatsioon projekti kohta.

§ 6.   Projekti finantseerimine

  (1) Projekti finantseerimine eelarvest:
  1) linnavalitsuse osalemisel juhtpartnerina kajastatakse linna eelarves juhtpartneri ja kõikide projekti partnerite eelarvete eelarveaasta tulude ja kulude kogumaksumuse summa;
  2) linnavalitsuse osalemisel partnerina kajastatakse linna eelarves jooksvaks eelarveaastaks partneri eelarve summa.

  (2) Hallatava asutuse osalemisel projektis juhtpartnerina või partnerina kajastatakse projekti eelarve selle hallatava asutuse eelarves.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  Projekti originaalmaterjalid säilitatakse vastavalt toetuse saaja asjaajamiskorrale, projekti rahastamise aluseks olevates õigusaktides sätestatud tähtaegadele, rahastus lepingus või toetuse otsuses sätestatud tähtajale või teistest õigusaktidest tulenevatele tähtaegadele.

§ 8.   Projekti juhi kohustused

  Projekti juht on kohustatud esitama informatsiooni projekti tegevuste ja käigu kohta projekti algatajale ning projekti koordinaatorile, koostama ja esitama aruandluse projektiga määratud tähtajaks. Projekti juht on kohustatud kohe teatama kõigist asjaoludest, mis võivad takistada projekti nõuetekohast täitmist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2004. a määrus nr 44 „Projektides osalemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json