Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võhma Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 17

Võhma Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Võhma linna põhimääruse § 53 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võhma Päevakeskus (edaspidi päevakeskus) on Võhma Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav segatüüpi hoolekandeasutus asukohaga Võhma linn, Viljandimaa.

  (2) Päevakeskusel on oma eelarve linna eelarve osana.

  (3) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Võhma linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Võhma linna abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

  (2) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on päevakeskuse ülesandeks:
  1) sotsiaalteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele (puudega inimesed, psüühikahäirega inimesed, eakad, pered ja teised abivajavad isikud);
  2) toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine;
  3) võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks, sihtgruppide enesealgatuse, koostöö ja initsiatiivi toetamine, eneseabigruppide tekke võimaldamine ja toetamine;
  4) toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, duši kasutamine, kohanemis- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms);
  5) parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisval elamisel);
  6) teha koostööd sotsiaalhoolekande-, haridus- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning teiste osapooltega;
  7) sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute nõustamine ja informeerimine;
  8) isikute kaasamine töösarnasesse tegevusse;
  9) erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut toetavate programmide ja projektide välja töötamine ning ellu viimine;
  10) sotsiaalteenuste ja päevakeskuse tegevuste arendamine ning osutamine võimalusel ka teistes piirkondades.

§ 3.   Teenused

  Päevakeskus osutab oma eesmärkide täitmiseks järgmisi teenuseid:
  1) erihoolekandeteenused;
  2) kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused (koduteenus, tugiisikuteenus, sotsiaaltransporditeenus);
  3) pikaajalise kaitstud töö teenus;
  4) vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  5) muud sotsiaal- ja tugiteenused.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Päevakeskuse vara (edaspidi linnavara) omanik on Võhma linn. Linnavara valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud päevakeskuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevusega või on omandatud linnavara arvel, kuulub linnale. Päevakeskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat linnavara Võhma linnavara eeskirja alusel.

  (2) Päevakeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Võhma linna eelarvelistest vahenditest;
  2) sihtotstarbelistest eraldistest;
  3) tasuliste teenuste osutamisest;
  4) annetustest.

  (3) Päevakeskuse eelarve on osa Võhma linna eelarvest, mille kinnitab linnavolikogu.

  (4) Päevakeskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsuse raamatupidamine.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Päevakeskuse igapäevast tegevust korraldab päevakeskuse juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

  (2) Lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest ja Võhma linna õigusaktidest juhataja:
  1) tagab kvaliteetjuhtimise põhimõtteid arvestades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) esindab päevakeskust oma pädevuse piires;
  3) kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  4) kinnitab päevakeskuse töökorraldusreeglid ning muud vajalikud eeskirjad ja juhendid ning tutvustab neid töötajatele ja teistele seotud osapooltele;
  5) kooskõlastab sotsiaalteenuste osutamise sotsiaalnõunikuga ning täidab sotsiaalnõuniku antud tööülesandeid;
  6) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete koostamise ja esitamise, sealhulgas esitab andmed sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse;
  7) teeb linnavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
  8) korraldab päevakeskuse tegevust nii põhimääruses reguleeritud kui ka reguleerimata küsimustes;

  (3) Päevakeskuse juhataja vastutab kogu päevakeskuse tegevuse eest.

  (4) Linnavalitsus esitab päevakeskuse eelarve linnaeelarve koosseisus linnavolikogule kinnitamiseks ja kontrollib päevakeskuse finantsmajandustegevust.

  (5) Päevakeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab linnavalitsus pärast päevakeskuse juhataja arvamuse ärakuulamist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

§ 7.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Päevakeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Asutuse likvideerimise viib läbi linnavalitsuse korraldusega moodustatud likvideerimiskomisjon, likvideerimiskomisjoni töö aruande kinnitab linnavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2017.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json