Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 19

Kanepi valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 21.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2017.aasta eelarve kogumahuga 3 851 719 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada võtta Vallavalitsusel laenu investeeringute katteks kokku kuni 500 000 euro ulatuses.

§ 3.  Reservfond

  Määrata reservfondi suuruseks 34 200 eurot.

§ 4.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Lubada teha Vallavalitsusel kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuaril 2017.a.

Arno Kakk
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Detailne eelarve