Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 20

Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise kord

Vastu võetud 21.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu ja volikogu komisjoni liikmetele makstavate tasude ning hüvitise suurus ja tasumise põhimõtted.

§ 2.  Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus

 (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 452 eurot kalendrikuus.

 (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 203 eurot kalendrikuus.

 (3) Volikogu esimehele ja aseesimehele ei maksta volikogu istungil osalemise eest tasu.

§ 3.  Volikogu liikme tasu

  Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees ja alatise komisjoni esimees, makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 90 eurot kalendrikuus.

§ 4.  Komisjoni esimehele ja liikmetele makstav tasu

 (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 173 eurot kalendrikuus.

 (2) Volikogu komisjoni liikmele (v.a. volikogu liige ja valla asutuse töötaja) makstakse tasu koosolekul osalemise eest 18 eurot komisjoni koosoleku kohta.

§ 5.  Kulutuste hüvitamine

  Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu poolt antud ülesande täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

§ 6.  Hüvitiste ja tasude väljamaksmine

 (1) Tasud ja hüvitised makstakse välja volikogu eelarves selleks ettenähtud summadest.

 (2) Tasude ja hüvitiste arvestused esitab valla raamatupidamisele teenistuja, kelle ülesandeks on ametijuhendis määratud arvestuse pidamine volikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel osalejate kohta.

 (3) Tasud ja hüvitised makstakse välja üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

 (4) Volikogu poolt antud ülesande täitmisel tehtud kulutused hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2017. a.

Arno Kakk
vallavolikogu esimees