Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 24

Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 425

Tulenevalt looduskaitseseaduse § 10 lg 7 p-t 2, § 11 lg-st 1, §-ist 43, § 44 lg-st 1, § 4 lg-st 7, §-ist 7, MTÜ Ruu küla heakorra selts poolt 23.02.2016 esitatud ettepanekust loodusobjekti kaitse alla võtmiseks ja MTÜ Ruu küla heakorra selts hilisematest täpsustustest ning ekspert A.Tõnisson’i poolt 2016.a. koostatud ekspertiisist „Kohaliku tähtsusega Ruu maastikukaitseala, Jõelähtme Vallavolikogu otsustab:

1. Võtta Ruu küla lähiümbrus kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla. Käesoleva otsusega moodustatava kaitstava loodusobjekti nimeks on „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt“.

2. Kaitse alla võetava loodusobjekti „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt“ pindalaks kokku on 238 hektarit. Seejuures paiknevad kaitstava loodusobjekti territooriumil järgmised katastriüksused: Ojaveere (katastritunnus 24505:002:0251), Anija metskond 11 (katastritunnus: 24505:002:0510), Naire (katastritunnus 24505:002:0132). Osaliselt paiknevad loodusobjekti territooriumil Silkoja- Nõmme (katastritunnus: 24504:009:0911) ja Anija metskond 12 (katastritunnus 24505:002:0252) katastriüksused. Kaitstava loodusobjekti asukoht ja piir nähtuvad visuaalselt kaardilt, mis on käesoleva otsuse lahutamatuks lisaks nr. 1.

3. Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise eesmärkideks on:
3.1 Ruu küla lähiümbruse väärtusliku maastiku ja selle üksikelementide kaitse;
3.2 elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas, tunnustele vastavate loodusobjektide kaitse. Nendeks on eelkõige loopealsed (elupaik 6280), läänetaiga (elupaik 9010) ja metsastunud luited (elupaik 2180);
3.3 metsaökosüsteemi ja elustiku mitmekesisuse kaitse;
3.4 virgestusvõimaluste säilitamine ja parandamine.

4. Käesoleva otsusega kehtestatakse loodusobjekti „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt“ kaitse-eeskiri koos seletuskirjaga, mis on käesoleva otsuse lahutamatuks lisaks nr. 2.

5. Käesoleva otsusega kaitse alla võetava loodusobjekti „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt“ valitsejaks on Jõelähtme Vallavalitsus.

6. Käesoleva otsuse, mille lahutamatuteks osadeks on lisad nr. 1 ja 2 ning seletuskiri, näol on tegemist üldkorraldusega. Juhul, kui käesolev otsus kui üldkorraldus mõjutab isiku õigusi vahetult, tuleb kaebus halduskohtule esitada 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavakstegemisest. Kui käesolev otsus kui üldkorraldus ei mõjuta akti adressaadi õigusi selle teatavakstegemise ajal, saab isik esitada kaebuse üldkorralduse tühistamiseks 30 päeva jooksul pärast mõju ilmnemist.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Kaart

Lisa 2 Kaitse-eeskiri ja seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json