Kultuur ja sportKultuuriasutused

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 1

Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 ja § 8 punkti 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paide Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis korraldab ja arendab noorsootööd Paide linnas.

  (2) Noortekeskuse ametlik nimi on Paide Avatud Noortekeskus, ametlik lühend P.A.N.K.

  (3) Noortekeskuse postiaadress on Lai tn 33, Paide linn, Järva maakond, Eesti Vabariik.

  (4) Noortekeskuse struktuuris on järgmised noortekeskused:
  1) Roosna-Alliku Noortetuba, asukohaga Roosna-Alliku alevik;
  2) Tarbja Noortetuba, asukohaga Tarbja küla;
  3) Sargvere Noortetuba, asukohaga Sargvere küla;
  4) Anna Noortetuba, asukohaga Anna küla.

  (5) Noortekeskusel on oma nimega pitsat ja dokumendiplangid.

  (6) Noortekeskuse põhimääruse kehtestab ning teeb selles muudatusi Paide Linnavolikogu.

§ 2.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse tegevuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Paide linnas, noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Paide linna noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.

  (2) Noortekeskus ühendab Paide linna erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.

§ 3.   Noortekeskuse ülesanded

  (1) Noortekeskuse põhiülesandeks on avatud noorsootöömeetodil erinevate huvidega laste ja noorte (7-26 aastaste) ühistegevuse ja nende omalagatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse ja õigete väärtushinnangute kasvatamine.

  (2) Noortekeskus:
  1) koordineerib ning loob tingimusi erinevate huvigruppide, seltside, noorteklubide tekkimiseks ja tegevuseks;
  2) teeb koostööd teiste noorsootöökeskuste, organisatsioonide ning kultuuri-ja spordiasutustega;
  3) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes, vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  4) korraldab noortele erinevaid tegevusi ja loob vaba aja veetmise võimalusi noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  5) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  6) teeb koostööd ja toetab Paide linna noortevolikogu tegevust;
  7) korraldab noorte töö-ja puhke- ning projektlaagreid;
  8) teeb statistikat noorte keskuste külastuse üle (logiraamat).

  (3) Noortekeskus võib oma eesmärkide elluviimisel osaleda nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Noortekeskust juhib juhataja. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab linnapea linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Juhatajat asendab linnapea käskkirjaga määratud isik.

  (3) Juhataja:
  1) juhib noortekeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust noortekeskuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab teda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab noortekeskuse töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  5) koostab ja esitab noortekeskuse eelarve projekti vastavalt Paide linna õigusaktides kehtestatud korrale;
  6) annab oma pädevuse piires noortekeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist ning kinnitab muud töökorraldusdokumendid;
  7) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  8) teeb linnavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks.

§ 5.   Noortekeskuse töötajad

  (1) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab juhataja käskkirjaga.

  (2) Noortekeskuse töö mitmekesistamiseks võib kasutada vabatahtlikke nii Eestist kui välismaalt.

§ 6.   Vara ja vahendid

  (1) Noortekeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vahendid.

  (2) Noortekeskuse kulud kaetakse Paide linna eelarvest eraldatud vahenditest, sihtotstarbelistest toetustest ja tasuliste teenuste laekumisest.

  (3) Noortekeskuse tasuliste teenuste hinnad kinnitab Paide Linnavalitsus.

  (4) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab ametiasutus.

§ 7.   Teenistuslik järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab Paide Linnavalitsus.

§ 8.   Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Noortekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 21. märts 2013 määrus nr 6 „Paide Avatud Noortekeskuse Põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 30.05.2013 määrus nr 15 „Roosna-Alliku Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paide Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 10 „Paide Valla Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json