HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 3

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Paide linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) muude kulude (majandamiskulude, personali töö tasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ning soodustuse andmist.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast, välja arvatud Paide Valla Lasteaed-Koolis, Viisu Lasteaias ja Roosna-Alliku Lasteaias Hellik, kus osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on alates 01.09.2018. a 4%, alates 01.09.2019. a 5% ja alates 01.09.2020. a 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Osalustasu suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

  (3) Lasteaia direktor teavitab vanemat osalustasu suurusest lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja hiljem mõistliku aja jooksul selle muutumisest.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on vanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanem tasub osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Lapsevanem on osalustasu maksmisest vabastatud ühe kuu eest aastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.

§ 4.   Osalustasu soodustuse andmine

  (1) Lapsevanem on vabastatud osalustasu maksmisest teise ja iga järgneva lapse eest, kui samast perest käib samaaegselt lasteaias kaks või enam last ning kui vanema ja lasteaias käivate laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Paide linn.

  (2) Käesolevas määruses käsitletakse perena koos elavaid isikuid, keda seob ühine kodune majapidamine ning kes kasvatavad ühiselt peres olevaid lapsi, või üksikvanemat koos lastega.

  (3) Soodustuse saamise aluseks on vanema avaldus, mille vormi kehtestab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Lapsevanem peab teavitama linnavalitsust koheselt pärast elukoha andmete muutmist.

  (5) Valeandmete esitamisel või elukoha andmete muutumisest teavitamata jätmisel, kui see toob kaasa soodustuse saamise õiguse lõppemise, on linnavalitsusel õigus vanemalt sisse nõuda osalustasu, mille vanem oleks pidanud maksma, kui tal ei oleks olnud õigust osalustasu soodustusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Paide Linnavolikogu 18. mai 2017 määrus nr 13 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavolikogu 22. mai 2014 määrus nr 15 „Paide Valla Lasteaed-Koolis lapsevanema osalustasu kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 26. novembri 2015 määrus nr 17 „Lapsevanema osalus Roosna-Alliku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json