Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri ja heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 36

Heakorraeeskiri ja heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 14

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 361 ning § 36 lõigete 2, 3 ja 4 alusel, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lõigetest 2 ning 5-9.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Türi valla haldusterritooriumi korrastatuse ja puhtuse standard ning heakorra tagamise põhimõtted (edaspidi nimetatud heakorraeeskiri) ja kehtestatakse füüsilistele ning juriidilistele isikutele heakorraeeskirja tagamiseks koormis.

  (2) Määruse nõudeid ei rakendata, kui seaduse või selle alusel antud rakendusaktiga on maa-ala või sellel asuva asja korrashoidmiseks või heakorra tagamiseks kehtestatud seisundi- või korrashoiunõuded või rakendatakse määruse nõudeid ulatuses, milles seadus või selle alusel antud õigusakt ei sätesta teisiti.

§ 2.   Heakorraeeskirja eesmärk ja ulatus

  (1) Heakorraeeskirjaga kehtestatakse kvaliteedimäär ja nõuete kogum (heakorrastandard), et tagada õigushüvede ja isikute põhiseaduslike ning subjektiivsete õiguste kaitstus (õigus elu ja tervise kaitsele, õigus omandi kaitsele, õigus ohutule liiklemisele jne) ning kohustuste täitmine (igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda).

  (2) Heakorrastandard on kehtestatud keskkonnasaaste ning tulekahju ohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning eeskätt tiheasustusaladel (linn, alevik, külakeskus) visuaalselt esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks.

  (3) Heakorrastandard tuleb tagada Türi valla haldusterritooriumil avalikes kohtades, üldkasutatavatel territooriumidel, kinnisasjadel ning juriidilise või füüsilise isiku valduses ja kasutuses olevatel maa-aladel.

  (4) Heakorrastandardit ei kohaldata põllumaale, metsamaale, metsa tunnustega maa-aladele ja looduslikele maa-aladele.

§ 3.   Mõistete kasutamine

  (1) Avalik koht määruse mõistes on korrakaitse seadusega avaliku kohana defineeritav maa-ala.

  (2) Üldkasutatav territoorium on määruse mõistes füüsilise või juriidilise isiku omandis oleva kinnistuga või füüsilise või juriidilise isiku valduses oleva territooriumiga vahetult piirnev avalik koht.

2. peatükk HEAKORRAEESKIRI 

§ 4.   Heakorra standard

  Määruse § 2 lõikes 3 sätestatud maa-alal on heakord tagatud, kui
  1) maa-alal ei ole jäätmeid ja prahti;
  2) maa-alal (v.a põllu-, heina- ja metsamaa) kasvav rohi ei ole kõrgem kui 15 cm;
  3) hekid, põõsad ja puud on hooldatud nii, et need ise või nende osad ei varja liikluskorraldus-vahendeid ega takista jalakäijate või sõidukite liiklust ega sea ohtu isikute elu, tervist ega vara;
  4) maa-alal ei ole hooletusest tulekahju põhjustada võivat kulu ega prahi- või prügikogumeid;
  5) maa-alalt on sügisperioodil langenud lehed riisutud ning käideldud;
  6) rajatised ja hooned on seisukorras, mis ei ole teistele isikutele ja loomadele ohtlikud.

§ 5.   Türi valla omandis oleval maa-alal või avalikus kohas heakorra tagamise täiendavad nõuded

  (1) Türi valla omandis oleva maa-ala või avaliku koha prahistamise vältimiseks ning aladele jäätmete viskamise või korraldamata kogumise ennetamiseks tuleb maa-aladele paigaldada piisava sageduse ning suurusega jäätmete kogumise kastid või urnid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud maa-alal avaliku ürituse korraldaja on kohustatud tagama ürituse ajal piisava hulga ürituse korraldamisega seotud jäätmete liigiti kogumise kaste või urne ning tagama avaliku ürituse lõppemisest 24 tunni jooksul ürituseks kasutatud ala heakorra standardi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud maa-alal on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) või territooriumi valdava Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse loal lubatud ajutiselt ladustada või maha laadida suuremõõtmelisi esemeid, metsa- või saematerjali, tahket kütust, ehitusmaterjali jms, kui vastava tegevusega:
  1) ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale;
  2) ei häirita ega takistata liiklust;
  3) ei seata ohtu isikute elu ja tervist.
Ajutiselt maa-alale paigaldatud esemed tuleb territooriumi valdajaga kokku lepitud ajaks teisaldada ning laadimistööde käigus rikutud maa-ala heakorrastada 24 tunni jooksul alates esemete ümberpaigutamisest.

§ 6.   Heakorra tagamine

  (1) Avalikes kohtades ning üldkasutatava territooriumi sellel osal, mille suhtes ei ole koormise kohustust, korraldab heakorra tagamise Türi vald. Heakord tagatakse kas Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kaudu sõlmitud teenuslepingutega või selleks ülesandeks asutatud Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse kaudu. Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste valduses olevatel maa-aladel tagab heakorrastandardi vastav asutus.

  (2) Kinnistul, isiku valduses ja kasutuses oleval territooriumil ning üldkasutataval territooriumil, tagatakse heakorrastandard määrusega kehtestatud koormisega.

3. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 7.   Koormise olemus

  Koormis on füüsilisele ja juriidilisele isikule, kes on Türi vallas asuva kinnisasja omanik või kes Türi vallas lepingulisest suhtest tulenevalt kasutab ja valdab maa-ala (edaspidi nimetatud kohustatud isik), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lõike 3 alusel kehtestatud kohustus teha töid Türi valla heakorraeeskirja täitmiseks.

§ 8.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Kohustatud isik peab oma kulul tegema tööd, mis tagab tema omandis või valduses ja kasutuses oleval kinnistul või üldkasutataval territooriumil heakorrastandardi.

  (2) Üldkasutataval territooriumil on koormise kohustus alal, mis ulatub kinnistuga külgneva sõidutee servani, kuid mitte rohkem kui 10 m ja muudel juhtudel 3 m kaugusele kinnisasja piirist. Koormist ei kohaldata aladele, mille hooldamise korraldab ametiasutus.

  (3) Koormis tuleb täita 3 tööpäeva jooksul ajast, mil kohustatud isikule sai teatavaks asjaolu, et heakorrastandardi nõue või nõuded ei ole tagatud.

  (4) Kui ametiasutus on ükskõik millisel viisil juhtinud kohustatud isiku tähelepanu asjaolule, et kohustatud isik ei ole heakorrastandardit taganud, tuleb koormis täita ametiasutusega kokku lepitud aja jooksul või hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ametiasutuse tehtud tähelepanekust arvestades.

§ 9.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  Kohustatud isik võib oma arvel lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

§ 10.   Koormise täitmise asendamine vallaeelarvesse raha maksmisega

  (1) Kohustatud isik võib taotleda Türi Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) luba maksta üldkasutataval territooriumil koormise täitmise tagamiseks raha. Koormise isikliku täitmise asendamine koormise täitmiseks raha maksmisega peab olema põhjendatud asjaoludega, miks isik ise ei ole võimeline või ei saa koormist isiklikult täita.

  (2) Luba asendada koormise täitmine vallaeelarvesse koormise täitmiseks raha maksmisega antakse kuni üheks eelarveaastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) ning taotlus selleks tuleb esitada hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (3) Taotlus koormise kohustuse asendamiseks koormise täitmiseks vajaliku rahasumma maksmisega esitatakse ametiasutusele. Taotluses märgitakse
  1) koormiskohustusega isiku (taotluse esitaja) nimi, sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku puhul nimetus, registrikood ja esindusõigusega isiku nimi;
  2) koormiskohustusega ala aadress või asukoht;
  3) põhjus koormise täitmise asendamiseks raha maksmisega;
  4) vajadusel periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmine asendada raha maksmisega;
  5) taotluse esitaja allkiri.
Kui taotlus on esitatud elektroonilise kanali kaudu ning ametiasutus on taotluse esitaja turvalisel viisil tuvastanud, ei pea taotlusele allkirja lisama.

  (4) Ametiasutus selgitab taotluses märgitud asjaoludest lähtuvalt välja koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse. Hinna väljaselgitamiseks tuleb vähemalt kolmelt heakorra- või puhastustöid teostavalt ettevõtjalt võtta hinnapakkumised. Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (5) Koormise täitmise rahaga asendamise eeldatavast maksumusest teavitab ametiasutus taotluse esitajat. Kui taotluse esitaja on nõus hindamiskriteeriumide alusel välja selgitatud eeldatava hinna tasumisega, esitab ta selleks ametiasutusele kirjaliku kinnituse.

  (6) Taotlus koos koormise täitmise eeldatava hinnaga esitatakse vallavolikogule, kes otsustab koormise täitmise asendamise raha maksmisega, vormistades selle otsusega. Otsuses märgitakse muu hulgas koormise asendamiseks makstava raha vallaeelarvesse tasumise kord. Taotlejaga kokkuleppel makstakse raha kas ühe makse või perioodiliste maksetena.

  (7) Ametiasutusel on kohustus pidada arvestust alade üle, kus koormise täitmine on asendatud vallaeelarvesse raha maksmisega.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 11.   Järelevalve

  Koormise täitmist kontrollib ametiasutuse korrakaitseametnik või muu ametiasutuse määratud või volitatud ametnik.

§ 12.   Vastutus

  (1) Koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ametiasutuse korrakaitseametnik või muu ametiasutuse määratud või volitatud ametnik.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruste kehtestuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks
  1) Väätsa Vallavolikogu 19. juuni 2003 määrus nr 17 „Väätsa valla heakorra tagamiseks heakorra eeskirja kehtestamine“ (KO 2003, 90, 1804);
  2) Käru Vallavolikogu 28. novembri 2013 määrus nr 2 „Käru valla heakorra eeskiri“ (RT IV, 06.12.2013, 55);
  3) Türi Vallavolikogu 26. mai 2016 määrus nr 10 „Heakorraeeskiri ja heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine“ (RT IV, 01.06.2016, 7).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json