Teksti suurus:

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 46

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 16
, rakendatakse 1.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamine, osalustasu tasumise kord ja toidukulu tasumisest vabastamine.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustub 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutusest nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

  (3) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Toidukulu tasumisest vabastamine

  Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 3 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine“;
  2) Karksi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 37 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine“;
  3) Mõisaküla Linnavolikogu 25.10.2012 määrus nr 25 „Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json