Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 48

Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.02.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Revisjonikomisjon moodustatakse ning tegevus lõpetatakse Mulgi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse alusel.

  (2) Revisjonikomisjon juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast.

  (4) Revisjonikomisjon kontrollib tööplaani alusel ja/või volikogu ülesandel:
  1) vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
  2) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvele võtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  3) vallavalitsuse ametiasustuse hallatavate asutuste ning valla äriühingute raamatupidamise õigsust ja valla vara kasutamise sihipärasust;
  4) vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingute täitmist;
  5) vallavalitsuse ametiasutusena ja vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.

  (5) Revisjonikomisjon annab vähemalt ükskord aastas aru volikogu ees tehtud tööst.

§ 2.   Revisjonikomisjoni poolt läbiviidavate kontrollimiste kord

  (1) Revisjonikomisjon kontrollib käesoleva põhimääruse § 1 lõikes 4 nimetatud valdkondades vallavalitsuse (ametiasutus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tööd kas volikogu poolt kinnitatud tööplaani alusel või volikogu poolt esitatud kontrollülesannete alusel.

  (2) Kontrollimist viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed, kaasates vajadusel oma töösse vallavalitsuse ametnikke, volikogu nõusolekul koosseisuväliseid eksperte ja asjatundjaid.

  (3) Kontrollimise tulemused vormistatakse revisjonikomisjoni aktiga, millele kirjutavad alla kõik liikmed. Oluliste seaduserikkumiste ilmnemisel võib kontrollija esitada ülesande andjale vaheakti.

  (4) Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid ei avalikustata enne revisjonikomisjoni vastavat otsust.

  (5) Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

  (6) Revisjonikomisjonil on õigus saada valla ametnikelt tööalast teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente. Revisjonikomisjon võib teostada revideerimist ka väljaspool asutuse töökorraga kehtestatud tööaega vastavad vajadused eelnevalt kokku leppides.

  (7) Komisjon kohustub hoidma kodaniku eraelu puudutavat infot ja juriidiliste isikute tegevust puudutavat konfidentsiaalset infot.

§ 3.   Töökorraldus

  (1) Revisjonikomisjoni töövorm on koosolek. Koosolekuid tehakse mitte vähem, kui 1 kord 3 kuu jooksul. Komisjoni koosoleku toimumisest teavitatakse komisjoniliikmeid hiljemalt 2 päeva enne toimumist.

  (2) Revisjonikomisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees komisjoni esimehe volitusel kirjaliku kutse või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päeva enne koosolekut teavitades komisjoni liikmeid koostatud päevakorrast.

  (3) Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 50% komisjoni liikmetest.

  (4) Revisjonikomisjoni koosolek ja otsused protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (5) Protokolliga on võimalik tutvuda valla kantseleis alates seitsmendast päevast arvates koosoleku toimumisest. Komisjoni liikmetel, vallavalitsusel, samuti isikutel, kellesse puutuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada väljavõtteid neid puudutavast küsimusest.

  (6) Komisjonil on õigus volikogu nõusolekul kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha volikogule ettepanekuid ekspertiisi tellimiseks ning saada valitsuse liikmetelt ja valla ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees.

§ 4.   Koosoleku juhataja

  Revisjonikomisjoni koosolekut juhatab esimees või tema puudumisel aseesimees.

§ 5.   Hääletamine komisjonis

  (1) Revisjonikomisjon võtab otsuseid vastu lihthäälte enamusega.

  (2) Revisjonikomisjoni otsused fikseerib koosoleku juhataja.

§ 6.   Asjaajamine

  Revisjonikomisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees. Komisjoni asjaajamist korraldab vallakantselei. Komisjoni asjaajamise toimikuid hoitakse vallakantseleis.

§ 7.   Komisjoni suhtluskorraldus ja kirjavahetus

  Revisjonikomisjon suhtleb volikoguga komisjoni esimehe kaudu, kes esitab komisjoni poolt heakskiidetud eelnõud, arvamused ja ettepanekud üldjuhul volikogu esimehele hiljemalt üks nädal enne volikogu järgmist istungit.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json